Ме­це­на­ти, ко­за­ки, дер­жа­во­твор­ці

Сла­ве­тний рід Ли­зо­гу­бів в істо­рії Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Iсторія Та «я» - Ігор СЮНДЮКОВ, «День» Да­лі бу­де

«Олю­дни­ти» істо­рію — зна­чить ося­гну­ти її тра­гі­чну скла­дність, гли­би­ну дра­ма­ти­чних ко­лі­зій, яскра­вість при­стра­стей, кон­флі­ктів, без­ліч бо­лі­сних про­блем ми­ну­ло­го. А це не­мо­жли­во зро­би­ти без до­бро­го зна­н­ня ро­до­во­ду зна­ме­ни­тих укра­їн­ських сі­мей, ві­до­мих і у нас, і в Єв­ро­пі ди­на­стій, які впро­дов­жне одно­го сто­лі­т­тя да­ва­ли сві­то­ві ви­да­тних вій­сько­вих, куль­тур­них, по­лі­ти­чних ді­я­чів, роз­ви­ва­ли на­шу еко­но­мі­ку, бу­ду­ва­ли хра­ми, дру­ку­ва­ли кни­ги, про­ли­ва­ли кров у би­твах з во­ро­га­ми Укра­ї­ни... І за геть­ман­ських ча­сів, і в ХІХ сто­літ­ті ро­ди­ни Ско­ро­пад­ських, До­ро­шен­ків, Тар­нов­ських, Га­ла­га­нів, Си­ми­рен­ків, Те­ре­щен­ків, Чи­ка­лен­ків за­ли­ши­ли на­щад­кам ди­во­ви­жні при­кла­ди бла­го­дій­ни­цтва, са­мо­від­да­ної пра­ці за­для май­бу­тньо­го Укра­ї­ни та її куль­ту­ри — зві­сно, не за гро­ші дер­жав­но­го ім­пер­сько­го бю­дже­ту, а за вла­сні ко­шти! Це жи­ва, «пуль­су­ю­ча» істо­рія, яку нам кон­че по­трі­бно пі­зна­ти і на­слі­ду­ва­ти.

Зна­ме­ни­та ро­ди­на Ли­зо­гу­бів, услав­ле­на укра­їн­ська ко­за­цько-стар­шин­ська (від на­при­кін­ці ХVIII сто­лі­т­тя — ім­пер­сько-дво­рян­ська) ди­на­стія, не по­сту­па­є­ться, без пе­ре­біль­ше­н­ня, жо­дно­му зі зга­да­них щой­но на­ших зна­них сі­мейств. Про цю ро­ди­ну й бу­де на­ша роз­мо­ва, чи­та­чу, тро­хи роз­ло­гі­ша за зви­чай­ну — бо ті лю­ди справ­ді то­го вар­ті. Хро­но­ло­гі­чні рам­ки — від се­ре­ди­ни ХVII сто­лі­т­тя, ко­ли во­ю­вав з по­ля­ка­ми «фун­да­тор» ро­ду Кін­драт Ли­зо­губ із мі­сте­чка Гель­мя­зів, ни­ні це се­ло по­бли­зу Зо­ло­то­но­ші на Чер­ка­щи­ні, — й аждо до­би Ге­тьма­на­ту Ско­ро­пад­сько­го, ко­ли Фе­дір Ли­зо­губ, ви­зна­чний укра­їн­ський дер­жав­ний, гро­мад­ський, куль­тур­ний ді­яч став 1918 ро­ку гла­вою укра­їн­сько­го уря­ду. Зви­чай­но, роз­по­ві­сти про всіх яскра­вих пред­став­ни­ків цьо­го ро­ду (їх же де­ся­тки) на­віть у до­пи­сі з трьох ча­стин не бу­де жо­дної мо­жли­во­сті, то­му зо­се­ре­ди­мось на най­ва­жли­ві­шо­му.

От­же, ро­до­на­чаль­ни­ком ди­на­стії Ли­зо­гу­бів вва­жа­є­ться Кін­драт Ли­зо­губ, про­стий ко­зак (що по­ка­зо­во: не на­ща­док шля­хет­сько­го або кня­зів­сько­го ро­ду), ко­трий, за сі­мей­ни­ми пе­ре­ка­за­ми, брав участь в обло­зі Льво­ва геть­ма­ном Бо­г­да­ном Хмель­ни­цьким у 1648 — 1649 рр., був там тяж­ко по­ра­не­ний і по­мер. Цю опо­відь мо­жна зна­йти в та­ко­му пи­сем­но­му дже­ре­лі, як «Ли­зо­гу­бів­ський лі­то­пис»; як ба­чи­мо, лю­ди ці­єї ро­ди­ни, крім усьо­го ін­шо­го, ще й скла­да­ли опи­си істо­ри­чних по­дій! У цьо­го ко­за­ка Кін­дра­та бу­ло двоє си­нів: стар­ший Іван та мо­лод­ший Яків. То бу­ли обда­ро­ва­ні, зді­бні, мо­ло­ді хло­пці, спов­не­ні ба­жа­н­ня слу­жи­ти Ві­тчи­зні. Їхні до­лі, ду­же цікаві, скла­ли­ся геть по-рі­зно­му. Іван Ли­зо­губ, який у ду­же мо­ло­до­му ві­ці став уже ка­нів­ським пол­ков­ни­ком (1659 — 1662 рр.; вза­га­лі в ті бу­рем­ні ча­си «со­ці­аль­ні лі­фти» та­ки пра­цю­ва­ли!), ще 1658 ро­ку у скла­ді по­соль­ства геть­ма­на Іва­на Ви­гов­сько­го їздив до Мо­скви на вкрай важ­кі пе­ре­мо­ви­ни з цар­ським уря­дом (ге­тьман­ська Укра­ї­на пе­ре­бу­ва­ла на по­ро­зі мо­сков­ської ін­тер­вен­ції), зго­дом брав най­актив­ні­шу участь у пе­ре­мо­жній Ко­но­топ­ській би­тві про­ти Мо­ско­вії (чер­вень 1659 ро­ку), а че­рез три ро­ки йо­го бу­ло роз­стрі­ля­но за на­ка­зом «геть­ма­ни­ча» Юрія Хмель­ни­цько­го як від­да­но­го со­ра­тни­ка Іва­на Ви­гов­сько­го... От­же, жи­т­тя цьо­го хо­ро­бро­го ко­за­ка бу­ло не дов­ге.

Іна­кше (і ду­же ці­ка­во) склав­ся шлях йо­го мо­лод­шо­го бра­та Яко­ва Кін­дра­то­ви­ча Ли­зо­гу­ба. Він теж­став пол­ков­ни­ком у мо­ло­до­му ві­ці; за до­ру­че­н­ням геть­ма­на Іва­на Брю­хо­ве­цько­го їздив по­слан­цем до Мо­скви, одер­жав від ца­ря дво­рян­ство «за мно­гие слу­жбы» (близь­ко 1667 ро­ку). Зго­дом Яків пе­ре­йшов на слу­жбу до геть­ма­на Петра До­ро­шен­ка, був ка­нів­ськми пол­ков­ни­ком (1668 — 1669 рр.), ге­не- раль­ним оса­ву­лом (1669 — 1674 рр.), на­віть на­ка­зним геть­ма­ном (тоб­то «в. о.» геть­ма­на; 1670— 1673 рр.). Як ба­чи­мо, по­са­ди ду­же по­ва­жні. Але ге­тьман Пе­тро До­ро­шен­ко все жта­ки вба­чав у Яко­ві Ли­зо­гу­бі осо­би­сто­го по­лі­ти­чно­го су­пер­ни­ка, який здо­був ве­ли­ку по­пу­ляр­ність се­ред ко­за­ків Пра­в­обе­реж­жя, і це ста­ло при­чи­ною усу­не­н­ня Яко­ва з по­са­ди пол­ков­ни­ка.

У ті ча­си по­ва­жні пред­став­ни­ки ко­за­цької стар­ши­ни (та й ко­за­ки «ниж­чо­го» ран­гу) за­зви­чай охо­че за­йма­ли­ся, в пе­ре­р­вах між­вій­на­ми та вну­трі­шньо­по­лі­ти­чни­ми кон­флі­кта­ми, го­спо­дар­ською ді­яль­ні­стю на зем­лі. Ось і Яків Ли­зо-

Яків Ли­зо­губ про­жив дов­ге жи­т­тя, але до­ля не да­ла йо­му та­ко­го бла­га — спо­кій­но обла­што­ву­ва­ти на схи­лі ро­ків своє ба­га­те го­спо­дар­ство. Бу­ду­чи вже не­мо­ло­дим, цей зна­тний ко­зак по­стій­но пе­ре­бу­вав у епі­цен­трі рі­зно­ма­ні­тних по­лі­ти­чних, вій­сько­вих та ди­пло­ма­ти­чних ко­лі­зій і мав мо­жли­вість роз­кри­ти свої ба­га­то­гран­ні та­лан­ти. Він брав участь у за­хи­сті Чи­ги­ри­на від ту­ре­цьких військ під час обло­ги осма­на­ми ці­єї дав­ньої ге­тьман­ської сто­ли­ці 1677 р, був ціл­ком ута­єм­ни­че­ний у змо­ву ко­за­цької стар­ши­ни су­про­ти геть­ма­на Са­мой­ло­ви­ча пі­сля не­вда­ло­го по­хо­ду ко­за­цьких та мо­сков­ських військ на Крим 1687 ро­ку; ре­зуль­та­том цих по­дій ста­ло обра­н­ня Іва­на Ма­зе­пи геть­ма­ном Укра­ї­ни, а Яків Ли­зо­губ отри­мав то­ді по­са­ду чер­ні­гів­сько­го пол­ков­ни­ка, бо по­пе­ред- губ, тим­ча­со­во усу­не­ний від справ, му­сив пе­ре­йти на лі­вий бе­рег Дні­пра, осе­лив­ся по­бли­зу Ко­но­то­па, ку­ди швид­ко пе­ре­гнав чи­слен­ні ста­да вла­сної ху­до­би, і став «да­ва­ти ра­ду» сво­є­му го­спо­дар­ству. У то­му краю бу­ло на той час ду­же ба­га­то віль­них зе­мель — ото­жбу­ло де роз­гор­ну­ти­ся. Яків Кін­дра­то­вич аждо смер­ті не­втом­но пе­ре­во­див у свою осо­би­сту вла­сність не­ве­ли­кі ма­є­тно­сті, се­ред них — мі­сте­чко Се­днів по­бли­зу Чер­ні­го­ва (ра­ні­ше іме­но­ва­не Сновськ). Са­ме Се­днів ста­не зго­дом зна­ме­ни­тим « ро­дин­ним гні­здом » усіх Ли­зо­гу­бів, куль­тур­ною та при­ро­дною пер­ли­ною Лі­в­обе­ре­жної Укра­ї­ни. Ми ще зга­да­є­мо про ньо­го. ни­ка, си­на Іва­на Са­мой­ло­ви­ча, бу­ло за­а­ре­што­ва­но, під­да­но тор­ту­рам і за­сла­но до Си­бі­ру ра­зом із ба­тьком. 1689 ро­ку Яків вхо­див до скла­ду по­соль­ства на чо­лі з Ма­зе­пою, яке бу­ло пред­став­ле­но ца­ре­ві Пе­тро­ві. За вір­ну слу­жбу Іван Ма­зе­па та ца­рі Пе­тро й Іван на­ді­ли­ли Я. Ли­зо­гу­ба низ­кою но­вих сіл і ма­є­тків на Чер­ні­гів­щи­ні. В остан­ні ро­ки жи­т­тя ста­рий Ли­зо­губ був се­ред тих ко­за­цьких вій­сько­вих, які бра­ли штур­мом ту­ре­цьку фор­те­цю Азов у скла­ді вій­ська ца­ря Петра, і був за це ним на­го­ро­дже­ний. Цар ду­же хва­лив «ма­ло­рос­сий­ские вой­ска, при ко­то­рых не­от­сту­пно пре­бывал му­ждо­бро­де­тель­ный и во­ен­ных тру­дов иску­сный, Ге­тман На­ка­зной, Яков Ли­зо­губ...».

Не­за­дов­го до смер­ті у трав­ні 1698 ро­ку Яків Кін­дра­то­вич, рев­ний бу­дів­ник хра­мів, що й до­сі гі­дно пред­став­ля­ють до­бу укра­їн­сько­го ба­ро­ко, щи­рий по­ці­но­ву­вач срі­бних окла­дів до ікон, до­ро­гих оправ до Єван­ге­лій, сто­ло­во­го срі­бла з ор­на­мен­та­ми, роз­кі­шних куб­ків, ча­рок та ін­ших до­ро­го­цін­них ре­чей, цей син про­сто­го ко­за­ка, склав за­по­віт, де, се­ред ін­шо­го, бу­ло на­пи­са­но: «Яко все­му хри­сти­ян­сько­му на­ро­до­ви яв­ный то єсть ве­дом пра­ве­дний вырок Бо­жий: аще який чло­век ро­ди­тся на сей свет, му­сит уми­ра­ти...» — то він, чер­ні­гів­ський пол­ков­ник Йо­го Цар­сько­го Пре­све­тло­го Вой­ска За­по­роз­ко­го Яків Ли­зо­губ, за­по­від­ає, щоб у йо­го ро­ди­ні па­ну­ва­ла вза­є­мо­по­ва­га, мо­лод­ші слу­ха­ли­ся стар­ших, син та ону­ки на­ле­жним чи­ном до­гля­да­ли йо­го дру­жи­ну. Яків Кін­дра­то­вич за­по­від­ав ону­кам свою ко­за­цьку зброю, щоб за­хи­ща­ли Ві­тчи­зну від во­ро­гів, а між­со­бою жи­ли в ми­рі й зла­го­ді, не до­пу­ска­ли жо­дної во­ро­жне­чі. Ве­ли­кі су­ми гро­шей — не одну со­тню зо­ло­тих — вми­ра­ю­чий пе­ре­ка­зав Ки­є­во-Пе­чер­ській лав­рі, Свя­тій Со­фії, чер­ні­гів­ським Бо­ри­со­гліб­сько­му та Іл­лін­сько-Тро­ї­цько­му мо­на­сти­рям.

Син Яко­ва, Юхим Ли­зо­губ (близь­ко 1651 — 1704 рр.) успад­ку­вав від ба­тька чер­ні­гів­ський пол­ков­ни­цький уряд, був уча­сни­ком кам­па­ній про­ти Шве­ції під час Пів­ні­чної вій­ни — брав фор­те­цю Но­те­бург. Але не­вдов­зі по­мер. Йо­го дру­жи­ною бу­ла до­чка геть­ма­на Петра До­ро­шен­ка Лю­бов Пе­трів­на. Во­ни ма­ли трьох си­нів — Ан­дрія, Яко­ва та Се­ме­на, до­лі яких та­ко­жє до­во­лі ці­ка­ви­ми. Стар­ший, Ан­дрій Ли­зо­губ (1673 — 1737 рр.), зна­тний «бун­чу­ко­вий то­ва­риш», ме­шкав у Ко­но­то­пі, звід­ки управ­ляв сво­їм ве­ли­ким го­спо­дар­ством і, до то­го ж, мав не­аби­який під­при­єм­ни­цький хист: роз­во­див би­ків на про­даж, ви­па­сав їх на сво­їх зем­лях, а по­тім про­да­вав ажу Дан­ци­гу! Упро­довжп’яти ро­ків Ан­дрій Юхи­мо­вич був ко­но­топ­ським со­тни­ком. На ньо­го бу­ли чи­слен­ні скар­ги за ве­ли­кі ути­ски під­ле­глих і не­спра­ве­дли­вий суд. Че­рез це свою по­са­ду він втра­тив. Пе­ред смер­тю А.Ю. Ли­зо­губ сво­їм ко­штом збу­ду­вав у Ко­но­то­пі кам’яну цер­кву Рі­здва Бо­го­ро­ди­ці.

Се­мен, мо­лод­ший син Юхи­ма Ли­зо­гу­ба (1677 — 1734 рр.), та­ко­жбув бун­чу­ко­вим то­ва­ри­шем. Під час рі­за­ни­ни в Ба­ту­ри­ні у ли­сто­па­ді 1708 ро­ку був свід­ком ці­єї стра­шної тра­ге­дії і зро­бив (при­найм­ні так вва­жає Оле­ксандр Огло­блін) та­кий за­пис про це в ро­дин­но­му «Ли­зо­гу­бів­сько­му лі­то­пи­сі» — го­лов­ним упо­ря­дни­ком йо­го, ві­ро­гі­дно, був стар­ший брат Се­ме­на, Яків Ли­зо­губ (1675 — 1749 рр.; про цю лю­ди­ну — роз­по­відь по­пе­ре­ду). Ось ці ряд­ки: «Мно­го там лю­дей про­па­ло от ме­ча, по­не­же збег был от всех сел... Па­че ря­до­вые сол­да­ты, по­на­пив­ши­ся, ко­ло­ли лю­дей и де­тей и ру­ба­ли, а то­го бо­я­чи­ся, про­чие в скрытых ме­стах си­де­ли, аж­ко­гда огонь обо­шел весь го­род и все эти скрытые по­го­ре­ли... Ма­ло однак от огня спа­сло­ся и толь­ко одна ха­тка, под са­мою сте­ною ва­ла сто­я­чая, уце­ле­ла, яко­їсь ста­ру­шки...».

Вар­то зга­да­ти, що Се­мен Ли­зо­губ був се­ред тих лю­дей ко­за­цької стар­ши­ни, ко­трі пі­шли за геть­ма­ном Ма­зе­пою і за­ли­ши­ли­ся з ним аждо Пол­та­ви. Про­те зго­дом Се­мен по­вер­нув­ся до­до­му, був ам­ні­сто­ва­ний — мо­жли­во, зав­дя­ки то­му, що був одру­же­ний із до­чкою на­сту­пни­ка Ма­зе­пи Іва­на Ско­ро­пад­сько­го, Іри­ною. Ось звід­ки по­чи­на­ю­ться ро­дин­ні зв’яз­ки цих двох услав­ле­них ро­дів... Герб ро­ди­ни Ли­зо­гу­бів — на­о­чне свід­че­н­ня зви­тя­ги й від­да­но­сті Ві­тчи­зні пред­став­ни­ків ці­єї ди­на­стії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.