З істо­рії одні­єї ми­сте­цької гро­ма­ди

На­ціо­наль­ній спіл­ці кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни — 60!

Den (Ukrainian) - - Культура - Сер­гій ТРИМБАЧ

6 лю­то­го 1958 ро­ку в Ки­є­ві від­бу­ло­ся уста­нов­че зі­бра­н­ня, яке обра­ло ор­гбю­ро Спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів — у скла­ді 23 осіб. Го­ло­вою обра­но ре­жи­се­ра Ти­мо­фія Лев­чу­ка, за­сту­пни­ка­ми — дра­ма­тур­га Оле­ксан­дра Ле­ва­ду і ре­жи­се­ра ані­ма­цій­но­го кі­но Іпо­ли­та Ла­зар­чу­ка.

Втім, за­пуск ор­га­ні­за­цій­но­го про­це­су роз­по­чав­ся в Мо­скві, ко­ли 3 черв­ня 1957 ро­ку се­кре­та­рі­ат ЦК КПРС та­ки по­го­див­ся під­три­ма­ти на­по­ле­гли­ву іні­ці­а­ти­ву кі­но­ми­тців що­до ство­ре­н­ня Спіл­ки. Той, хто про­дов­жує на­по­ля­га­ти на то­му, що кі­не­ма­то­гра­фі­чна Спіл­ка ви­ни­кла за на­ка­зом ви­що­го дер­жав­но­го ке­рів­ни­цтва СРСР, по­ми­ля­є­ться. На­справ­ді пар­тій­не ЦК жорс­тко про­ти­ді­я­ло тим іні­ці­а­ти­вам...

«И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ...»

Так, ба­жа­н­ня та від­по­від­ні іні­ці­а­ти­ви кі­не­ма­то­гра­фі­стів ство­ри­ти вла­сну Спіл­ку (у пи­сьмен­ни­ків, ху­до­жни­ків, ком­по­зи­то­рів во­ни вже бу­ли) ви­ни­ка­ли й у 1930-х, і на­при­кін­ці Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Так, 1944 ро­ку про­від­ні кі­но­ре­жи­се­ри звер­ну­ли­ся до Ста­лі­на з «че­ло­би­тной». Про­те «най­біль­ший друг кі­не­ма­то­гра­фі­стів» на­ка­зав по­вер­ну­ти ли­ста на­віть без сво­єї ре­зо­лю­ції... І ли­ше 1957-го під ти­ском ша­ле­но-енер­ге­ти­чно­го ре­жи­се­ра Іва­на Пир’єва (як ві­до­мо, пра­цю­вав і в Укра­ї­ні) ЦК, в осо­бі йо­го се­кре­та­ря Дми­тра Ше­пі­ло­ва, під­три­мав ідею кі­не­ма­то­гра­фі­чної Спіл­ки.

Й одра­зу жу­се за­ви­сло: по­кро­ви­те­ля спіл­чан­ської ідеї бу­ло зви­ну­ва­че­но в уча­сті в «ан­ти­пар­тій­ній гру­пі Мо­ло­то­ва, Ма­лен­ко­ва, Ка­га­но­ви­ча» (з тих пір у мо­ву вві­йшов ви­слів: «и примкнувший к ним Ше­пи­лов») і звіль­не­но з ро­бо­ти. Але ор­га­ні­за­цій­не за­сі­да­н­ня все-та­ки про­ве­ли — уже на по­ча­тку 1958-го, а са­ме 6 лю­то­го.

Втім, до са­мо­го ор­гз’їзду, який і за­сну­вав Спіл­ку (1965 р.), ми­ну­ло ще сім ро­ків — ЦК все не да­вав зго­ди. Чо­му — зро­зумі­ло. То пи­сьмен­ни­ків чи ху­до­жни­ків по­трі­бно бу­ло гур­ту­ва­ти у спіл­ки — бо ж«єді­но­лі­чні­ки». А кі­не­ма­то­гра­фі­сти й так гур­том пра­цю­ють — на сво­їх кі­но­фа­бри­ках та «кі­но­кол­го­спах». То­му ство­рю­ва­ти ще якусь Спіл­ку — якийсь пі­до­зрі­лий за­дум...

Як у во­ду ди­ви­лись — 1986-го са­ме Спіл­ка кі­не­ма­то­гра­фі­стів ви­сту­пи­ла одним із ру­ші­їв зла­му си­сте­ми. Бун­тів­ний V з’їзд кі­не­ма­то­гра­фі­стів по­чав ла­ма­ти пе­ред­усім свою вла­сну си­сте­му і тим по­дав при­клад су­спіль­ству. Ми­хай­ло Гор­ба­чов то­ді жо­бмо­вив­ся: «Пе­ре­строй­ка» — тож­пе­ре­бу­до­ва роз­по­ча­лась отим са­мим п’ятим ре­во­лю­цій­ним...

В Укра­ї­ні на­ша Спіл­ка, по­ряд зі Спіл­кою пи­сьмен­ни­ків, ві­ді­гра­ва­ла по­мі­тну роль у на­ці­є­твор­чих про­це­сах ру­бе­жу 1980—1990-х. Ні­ко­ли не за­бу­ду­ться Уста­нов­чі збо­ри На­ро­дно­го Ру­ху Ки­їв­щи­ни у Чер­во­ній за­лі Бу­дин­ку кі­но влі­тку 1989-го. Десь за пів­го­ди­ни пі­сля по­ча­тку хтось обе­ре­жно вийняв із фу­тля­ру си­ньо-жов­тий пра­по­рець і не­смі­ли­во під­няв йо­го. Го­ло­ву­ю­чий на збо­рах одра­зу ви­гу­кнув: «Це про­во­ка­ція, не­гай­но при­бе­ріть!» І пра­по­рець зник...

Уже за два мі­ся­ці на Все­укра­їн­ських збо­рах На­ро­дно­го Ру­ху на­ціо­наль­них пра­по­рів бу­ло не­мі­ря­но. По­дії роз­гор­та­ли­ся стрім­ко, і Спіл­ка кі­не­ма­то­гра­фі­стів від тих про­це­сів не від­ста­ва- ла. Зокре­ма, са­ме во­на най­актив­ні­шим чи­ном спри­я­ла по­яві то­ва­ри­ства «Ме­мо­рі­ал», а Бу­ди­нок кі­но став йо­го най­на­дій­ні­шим при­хис­тком.

НО­ВІ-СТАРІ ГРАБЛІ

Спіл­ка ти­сну­ла і на «ве­ли­ку ха­ту», са­мий ЦК Ком­пар­тії Укра­ї­ни. Тим па­че, що там за­вів­ся свій кадр — Ган­на Чміль, яка де­да­лі рі­шу­чі­ше під­три­му­ва­ла спіл­чан­ські іні­ці­а­ти­ви. Що­прав­да, іно­ді Спіл­ка пе­ре­да­ва­ла ку­ті ме­ду — то­ді, на­при­клад, ко­ли до­мо­глась лі­кві­да­ції Держ­кі­но Укра­ї­ни (то був 1988-й). Ідея бу­ла про­ста й во­че­видь лі­бе­раль­на: кі­но не по­тре­бує дер­жав­ної опі­ки і, тим па­че, кон­тро­лю (цен­зур­но­го пе­ред­усім), кі­не­ма­то­гра­фі­сти й са­мі мо­жуть про­ду­ку­ва­ти кі­но. І про­ду­ку­ва­ли, по­чав­ши зі ство­ре­н­ня не­за­ле­жних сту­дій. Крім то­го, до­мо­гли­ся, щоб дер­жав­ні рі­ше­н­ня в га­лу­зі кі­но не при­йма­ли­ся без узго­дже­н­ня з гро­ма­дою, зі Спіл­кою.

Чи не най­успі­шні­шим про­е­ктом ви­яви­лось упро­ва­дже­н­ня на Дов­жен­ко­вій кі­но­сту­дії об’єд­на­н­ня «Де­бют» — за по­двій­но­го «про­те­кто­ра­ту» Спіл­ки і ще Держ­кі­но. Са­ме з «Де­бю­ту» роз­по­чи­на­ю­ться твор­чі біо­гра­фії но­во­го то­ді кі­но­по­ко­лі­н­ня — Ан­дрія Дон­чи­ка, Га­ли­ни Ши­га­є­вої, Ана­то­лія Ма­те­шка, Оле­ксан­дра Де­ни­сен­ка...

Однак до­во­лі швид­ко з’ясу­ва­лось: пе­ре­да­н­ня Мі­ні­стер­ству куль­ту­ри кі­не­ма­то­гра­фі­чної га­лу­зі, яка є ін­ду­стрі­єю й від­так не ду­же впи­су­є­ться у мі­ні­стер­ські ре­а­лії, спри­чи­ни­ло по­сла­бле­н­ня ува­ги до кі­но і вла­сне са­мо­го фі­нан­су­ва­н­ня кі­не­ма­то­гра­фа. Спіл­ка по­ча­ла но­вий на­ступ — за по­нов­ле­н­ня Держ­кі­но. Одра­зу пі­сля про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­сті в сер­пні 1991-го Держ­кі­но (на­зва­ли йо­го Держ­кі­но­фон­дом) бу­ло ство­ре­но за­но­во. На чо­лі по­став сам Юрій Іл­лєн­ко, кла­сик із силь­ною ха­ри­змою. Бу­ло роз­ро­бле­но мо­дель но­вої ор­га­ні­за­ції кі­но­спра­ви, во­че­видь су­ча­сну та про­гре­сив­ну. Во­дно­час тра­пля­ли­ся й по­мил­ки, зокре­ма в ка­дро­вій по­лі­ти­ці: ска­жі­мо, ди­ре­кто­ром кі­но­сту­дії іме­ні Дов­жен­ка при­зна­чи­ли лю­ди­ну, на­скіль­ки я ро­зу­мію, із «ті­ньо­во­го» бі­зне­су — з очі­ку­ва­н­ня­ми, що він і впро­ва­дить рин­ко­ві механізми ( що він «упро­ва­див» — не хо­че­ться зга­ду­ва­ти).

Ро­здра­то­ва­на Іл­лєн­ком Спіл­ка по­ча­ла ви­сту­па­ти за йо­го усу­не­н­ня від ке­рів­ни­цтва кі­но. «Усу­ну­ли» — 1992 ро­ку Іл­лєн­ка звіль­ни­ли, а за­о­дно, що­би дві­чі не за­хо­джу­ва­тись, лі­кві­ду­ва­ли і сам Держ­кі­но­фонд. Це одна з при­чин, чо­му осо­би­сто я ка­те­го­ри­чно про­ти сьо­го­дні­шніх «іні­ці­а­тив» (Спіл­ка тут уже десь осто­ронь) лі­кві­да­ції Держ­кі­но, ра­зом з її очіль­ни­ком, прі­зви­ще яко­го, за збі­гом об­ста­вин, так са­мо Іл­лєн­ко — Пи­лип Іл­лєн­ко, син Юрія Ге­ра­си­мо­ви­ча. Ну, да­вай­те, все ж, не на­сту­па­ти на ті са­мі граблі. Тим па­че за умов, ко­ли чи­ма­ло дер­жав­них му­жів, по­чи­на­ю­чи з Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, лю­блять по­хва­ли­тись (не­без­під­став­но, до ре­чі) успі­ха­ми ві­тчи­зня­но­го кі­но. Ін­ша річ, що Держ­кі­но (і це вже має де­яке за­ко­но­дав­че під­ґрун­тя) слід пев­ним чи­ном транс­фор­му­ва­ти у ще су­ча­сні­шу стру­кту­ру, яка опі­ку­ва­ти­ме­ться всім спе­ктром кі­не­ма­то­гра­фі­чних про­блем, а не ли­ше філь­мо­ви­ро­бни­цтвом.

Роль твор­чих спі­лок у руй­на­ції ра­дян­ських дер­жав­них устро­їв не за­ли­ши­лась не­по­мі­че­ною. У 1990-х но­ва­ста­ра вла­да зро­би­ла ви­снов­ки: бу­ло зро­бле­но чи­ма­ло, що­би спіл­ки, ра­зом з ін­ши­ми гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, при­са­ди­ти на то­чку бі­дно­сті й без­прав’я. Ни­ні тро­хи лі­пше, але не на­ба­га­то. І кі­не­ма­то­гра­фі­чна Спіл­ка має ни­ні чи­ма­ло про­блем... Одна з на­йо­че­ви­дні­ших — не­кон­со­лі­до­ва­ність по­ко­лінь: мо­лод­ші не над­то за­лу­че­ні до Спіл­ки, ча­сто-гу­сто не ро­зу­мі­ють, на­ві­що во­на вза­га­лі? Де­хто вза­га­лі вва­жає: спіл­ки є по­ро­дже­н­ням ста­рої си­сте­ми, у но­ві ре­а­лії во­ни не впи­су­ю­ться.

Хо­ча та­кі спіл­ки, та­кі об’єд­на­н­ня є в ба­га­тьох кра­ї­нах. У Поль­щі, ска­жі­мо. Там­те­шня Спіл­ка кі­не­ма­то­гра­фі­стів зумі­ла пе­ре­бу­ду­ва­ти­ся й фун­кціо­нує до­во­лі успі­шно. Зокре­ма, на­вчи­лись за­ро­бля­ти гро­ші, які за­пу­ска­ю­ться на під­трим­ку мо­ло­дих кі­не­ма­то­гра­фі­стів. Те, з чо­го роз­по­чи­на­ли­ся ре­фор­ми в кі­но і у нас, на­при­кін­ці 1980-х. То­жне по­спі­шай­мо руй­ну­ва­ти те, що є, що має свою не­пе­ре­сі­чну істо­рію. Нев­же не на­руй­ну­ва­ли­ся?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.