Го­ло­кост за по­ро­гом

«02–08.02.2018»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Мо­жна бу­ло б по­ча­ти цю ко­лон­ку по-гай­да­їв­ськи: «У той час, ко­ли Falcon Heavy Іло­на Ма­ска стар­тує до по­ясу асте­ро­ї­дів, « Чор­тків­ський Ві­сник» дає чор­тів сві­то­во­му єв­рей­ству». Втім, до чо­го ця де­ше­ва кан­ва, адже про­бле­ма ан­ти­се­мі­ти­зму дов­ко­ла нас шир­ша і гео­гра­фі­чно, і хро­но­ло­гі­чно, ні­жо­дна ко­лон­ка го­лов­но­го ре­да­кто­ра, що зі швид­кі­стю по­же­жі роз­ле­ті­ла­ся в укра­їн­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі, про­він­цій­ної ма­ло­ти­ра­жної га­зе­тки. З ти­сяч в око впа­ла ли­ше одна.

■ І справ­ді, адже йде­ться не ли­ше про «Чор­тків­ський Ві­сник». Ду­же б хо­ті­ло­ся, щоб тіль­ки про ньо­го. Але це і по­хму­рі по­тер­то­го ви­гля­ду дядь­ки на рин­ках, в чер­гах « Оща­дбан­ку » , або бі­ля роз­кла­док на Май­да­ні ( ось уже ро­ків 30, як без­кар­но по­ши­рю­ють у сер­ці сто­ли­ці свої ан­ти­се­міт­ські ні­се­ні­тни­ці), і бра­тія, що пи­ше, — та­ких га­зе­ток, бро­шур, книг не злі­чи­ти це Ла­ри­са Ні­цой, якраз на­пе­ре­до­дні, в пря­мо­му ефі­рі зви­ну­ва­ти­ла єв­ре­їв в то­му, що ті вла­шту­ва­ли укра­їн­цям Го­ло­до­мор, — це і де­пу­та­ти всіх рів­нів і пар­тій, і ка­ва­лер «Ор­де­на Сво­бо­ди», що ледь не від­був­ся, Ва­силь Ква­снов­ський, і від­став­ний ге­не­рал СБУ Ва­силь Вовк. Це де­ся­тки, якщо не со­тні, ти­сяч ла­тен­тних ан­ти­се­мі­тів — на ку­хнях і в со­ці­аль­них ме­ре­жах, — тих, що на­чеб­то про­сто ме­лють язи­ком: хто у нас у по­лі­ти­ці Валь­цман, а хто — Ка­пі­тель­ман. Ар­мія, що по­ки дрі­має і очі­кує за по­ро­гом пі­тьми.

■ З одно­го бо­ку, я на­чеб­то зго­ден із ти­ми, хто а- ля Са­шко Лір­ник обра­жа­є­ться на ви­зна­че­н­ня ан­ти­се­мі­ти­зму як « укра­їн­сько­го». Див­ля­чись на схо­жу, як одно­яй­це­ві бли­зня­та, на укра­їн­ську ан­ти­се­міт­ську лі­те­ра­ту­ру ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цтва, на під ко­пір­ку та­ту­йо­ва­ні ті­ла « на­ціо­нал- па­трі­о­тів » , що слав­лять по оби­дві сто­ро­ни фрон­ту на Дон­ба­сі пе­ре­мож­ця Ха­зар­сько­го ка­га­на­ту Свя­то­сла­ва та що Укра­ї­на з Ро­сі­єю, — на ли­чи­ни лю­би­те­лів, що фа­ши­ству­ють, Трам­па, де-не­будь в гли­бин­ці США, по­чи­на­єш ро­зу­мі­ти, що ан­ти­се­мі­тизм не має на­ціо­наль­но­сті. Він ли­ше ви­ря­джа­є­ться в на­ціо­наль­ний одяг, як шкі­дли­ва ба­кте­рія, що за до­по­мо­гою не­хи­трої му­та­ції при­сто­со­ву­є­ться до будь-яко­го йо­го дов­кі­л­ля. Та все ж, він укра­їн­ський, хоч би то­му, що в на­шій кра­ї­ні — це на­ша про­бле­ма, що ли­ше ми, укра­їн­ці, мо­же­мо в сво­їй кра­ї­ні при­бор­ка­ти цю хво­ро­бу.

■ Скіль­ки б не по­ясню­ва­ли ан­ти­се­мі­тизм па­трі­ар­халь­ною ксе­но­фо­бі­єю, ре­лі­гій­ни­ми упе­ре­дже­н­ня­ми або про­стим ба­жа­н­ням пе­ре­кла­сти про­ви­ну за свої осо­би­сті нев­да­чі на ко­го-не­будь ще, йо­го дже­ре­ло — в не­у­цтві. Не обов’ яз­ко­во че­рез від­су­тність осві­ти, але, ча­сто, як у ви­пад­ку з ре­да­кто­ром « Чор­тків­сько­го Ві­сни­ка » , і в по­мил­ко­во­му знан­ні, що на­ро­джує фан­та­сма­го­ри­чні за сво­єю без­гра­мо­тні­стю текс­ти, на зра­зок то­го, що ви­йшов з-під пе­ра Мар’яни По­лян­ської. Пов­на де­гра­да­ція ві­тчи­зня­ної си­сте­ми осві­ти, як і вкрай низь­кі стан­дар­ти укра­їн­ських ЗМІ, пе­ре­тво­ри­ли Укра­ї­ну на зо­ну під­ви­ще­но­го ри­зи­ку, де мі­фи та за­бо­бо­ни, що про­ду­ку­ю­ться та­ки­ми По­лян­ськи­ми, зна­хо­дять де­да­лі біль­ше мі­сця в ма­со­вій сві­до­мо­сті, де пра­кти­ко­ва­ні про­тя­гом де­ся­ти­літь те­хно­ло­гії шту­чно­го роз­ко­лю­ва­н­ня су­спіль­ства при­вчи­ли міль­йо­ни укра­їн­ців, не­на­че не­має вій­ни з ре­аль­ним зов­ні­шнім, до що­ден­но­го по­шу­ку ви­га­да­но­го вну­трі­шньо­го во­ро­га. Де нев­мі­ла про­па­ган­да, ча­сом, від­да­на в ру­ки тих ви­ко­нав­ців, що не­да­ле­ко сто­ять за рів­нем куль­ту­ри від Мар’яни По­лян­ської, на­слі­ду­ю­чи су­сі­дню Ро­сію, фор­мує з укра­їн­ців образ без­грі­шних від на­ро­дже­н­ня но­сі­їв до­бра і сві­тла, на­род-жер­тву в усі ча­си в ото­чен­ні без­ме­жно­го мо­ря жа­да­ю­чих укра­їн­ської зем­лі та кро­ві во­ро­гів-іно­пле­мін­ни­ків.

■ Со­ці­аль­на не­вла­што­ва­ність, еко­но­мі­чна криза, що­ден­ні смер­ті на схо­ді по­сла­блю­ють іму­ні­тет — вій­на роз­ми­ває кор­до­ни, все скла­дні­ше роз­рі­зни­ти, де на­цист, а де щи­рий, не­хай і тро­хи ек­заль­то­ва­ний, па­трі­от. Що ро­бить ан­ти­се­мі­тизм де­да­лі при­ва­бли­ві­шим для всі­ля­ких по­пу­лі­стів. Це ще більш не­без­пе­чно, бо до остан­ньо­го ча­су біль­шою мі­рою по­бу­то­вий ан­ти­се­мі­тизм, утім шир­ше — ксе­но­фо­бія, ри­зи­кує пе­ре­тво­ри­ти­ся на по­лі­ти­чний, то­ді як по­лі­ти­чні елі­ти пост­ра­дян­ських кра­їн, які бо­ро­ли­ся з ним, по­ді­бно до су­сі­дньої Поль­щі з їхнім за­ко­ном про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’ яті, вва­жа­ють за кра­ще за­су­ну­ти го­ло­ву в пі­сок. Поль­ський за­кон про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті вже за­раз за­гро­жує член­ству Поль­щі в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі. За­мість ста­ле­вої сті­ни на схо­ді, зро­ста­н­ня ксе­но­фоб­ських на­стро­їв в Укра­ї­ні ( а в сво­їй стат­ті Мар’яна По­лян­ська ви­су­ває пре­тен­зії не ли­ше до єв­ре­їв, а й до по­ля­ків, ру­му­нів, аме­ри­кан­ців — ось тіль­ки про Ро­сію в стат­ті ні сло­ва, але це окре­ме пи­та­н­ня) за­гро­жує по­яві по­лі­ти­чної сті­ни на кор­до­ні з ЄС. І якщо від­окрем­ле­ні від Ста­ро­го сві­ту оке­а­ном Спо­лу­че­ні Шта­ти ще мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі по­гра­ти­ся у зов­ні­шні і вну­трі­шні Сті­ни, Укра­ї­на в та­ко­му ра­зі мо­же за­ли­ши­ти­ся з ім­пе­рі­єю, що від­ро­джу­є­ться на схо­ді, і зі сво­ї­ми вну­трі­шні­ми про­бле­ма­ми один на один.

■ Утім, ви вже здо­га­да­ли­ся, ко­го і в цьо­му ви­пад­ку го­лов­ний ре­да­ктор « Чор­тків­сько­го Ві­сни­ка» Мар’яна По­лян­ська зви­ну­ва­тить у всіх бі­дах на­шої кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.