Не пропу­стіть!

Зи­мо­ву Олім­пі­а­ду-2018 в Укра­ї­ні офі­цій­но транс­лю­ва­ти­ме «UA: Пер­ший»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Уже сьо­го­дні стар­тує го­лов­на по­дія ро­ку для ша­ну­валь­ни­ків зи­мо­вих ви­дів спор­ту — зи­мо­ва Олім­пі­а­да в пів­ден­но­ко­рей­сько­му мі­сті Пхьон­чха­ні. До 25 лю­то­го спортс­ме­ни зма­га­ти­му­ться в 15 ди­сци­плі­нах 7 ви­дів спор­ту. Як по­ві­дом­ляє sportarena.com, в Укра­ї­ні офі­цій­ним мов­ни­ком Ігор є «UA: Пер­ший». Тран­сля­цію зма­гань ка­нал роз­по­чне з 9 лю­то­го. Про­тя­гом дня він по­ка­же ці­лу низ­ку пря­мих транс­ля­цій і за­пи­сів. На сай­ті ка­на­лу та­ко­жбу­де до­сту­пна HD-вер­сія транс­ля­ції, але в ре­жи­мі вклю­чень із рі­зних зма­гань. До сло­ва, транс­ля­ції на «UA: Пер­ший» мо­жли­ві зав­дя­ки су­блі­цен­зії, яку те­ле­ка­на­ло­ві на­дав Eurosport на по­каз зи­мо­вих Олім­пій­ських ігор2018 та лі­тніх ОІ-2020 у То­кіо.

У біль­шо­му об­ся­зі Ігри по­ка­жуть те­ле­ка­на­ли Eurosport 1 і Eurosport 2. По­каз зма­гань ка­на­ли роз­по­чнуть уже з по­пе­ре­дніх ета­пів. Пов­ні­стю всі транс­ля­ції всіх зма­гань до­сту­пні в пла­тно­му сер­ві­сі Eurosport Player.

У те­ле­цен­трі «Олі­вець» впер­ше в Укра­ї­ні від­кри­ва­є­ться офі­цій­на фан­зо­на зи­мо­вих Олім­пій­ських ігор-2018! Транс­ля­ції зма­гань, ле­кції, май­стер­кла­си з ко­рей­ської ка­лі­гра­фії, де­гу­ста­ції, екс­кур­сії в олім­пій­ську сту­дію! А най­го­лов­ні­ше — віль­ний до­ступ для всіх охо­чих, — ствер­джує адмі­ні­стра­тор­ка фан-зо­ни Іри­на Жу­ков­ська!

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.