Про го­лов­них бе­не­фі­ці­а­рів поль­сько­го за­ко­ну

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да, під­пи­сав­ши 6.02.18 онов­ле­ний за­кон про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’ яті, зро­бив ве­ли­кий да­ру­нок пра­ців­ни­кам ін­фор­ма­цій­них військ Ро­сії. Во­дно­час цим за­ко­ном поль­ський пре­зи­дент ви­кли­кав обу­ре­н­ня Ізра­ї­лю й Укра­ї­ни, не­вдо­во­ле­н­ня США і ра­дість поль­ських на­ціо­на­лі­стів. Але най­біль­ше ща­стя цей за­кон при­ніс тим лю­дям у Ро­сії, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на роз­па­лю­ван­ні не­на­ви­сті до За­хо­ду й Укра­ї­ни.

■ За­кон за­про­ва­джує кри­мі­наль­не по­ка­ра­н­ня за ви­ко­ри­ста­н­ня фор­му­лю­ва­н­ня «поль­ські та­бо­ри смер­ті » і по­ши­ре­н­ня ідей про про­ви­ну поль­сько­го на­ро­ду чи дер­жа­ви чи їхню спів­у­часть у зло­чи­нах, вчи­не­них на­цист­ською Ні­меч­чи­ною. Окрім то­го, за­кон за­бо­ро­няє про­па­ган­ду в Поль­щі « бан­де­рів­скої іде­о­ло­гії» і за­пе­ре­че­н­ня ге­но­ци­ду на Во­ли­ні.

■ Фор­му­лю­ва­н­ня « поль­ські та­бо­ри смер­ті», справ­ді, не­спра­ве­дли­ве. Те, що біль­шість на­цист­ських кон­цта­бо­рів бу­ли на те­ри­то­рії оку­по­ва­ної гі­тле­рів­ця­ми Поль­щі, не дає жо­дних під­став на­зи­ва­ти їх поль­ськи­ми. За ці­єю ідіот­ською ло­гі­кою мо­жна і тра­ге­дію Ба­би­но­го Яру на­зи­ва­ти «ра­дян­ським зло­чи­ном», оскіль­ки во­на ста­ла­ся на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії СРСР.

■ Про­те за­кон, під­пи­са­ний поль­ським пре­зи­ден­том, має про­во­ка­цій­ний ха­ра­ктер і йо­го ухва­ле­н­ня — сер­йо­зна по­мил­ка поль­ської вла­ди, що ство­рює Поль­щі про­бле­ми і з Ізра­ї­лем, і з Укра­ї­ною, і з пар­тне­ра­ми по Єв­ро­со­ю­зу. Є рі­ше­н­ня Нюрн­берзь­ко­го три­бу­на­лу, від­по­від­но до яких у зло­чи­нах під час Дру­гої сві­то­вої зви­ну­ва­че­но вла­ду Ні­меч­чи­ни і дер­жав — її со­ю­зни­ків. Поль­ща до них не на­ле­жить, то­му зви­ну­ва­че­н­ня Поль­щі як дер­жа­ви і зви­ну­ва­че­н­ня поль­сько­го на­ро­ду за­га­лом у Го­ло­ко­сті не ма­ють під со­бою пра­во­вих під­став. А да­лі по­чи­на­є­ться « пу­блі­ци­сти­ка», про­ти якої фа­кти­чно і спря­мо­ва­но но­вий поль­ський за­кон.

■ Про­во­ка­тив­ність но­во­го поль­сько­го за­ко­ну пе­ред­усім у то­му, що він фа­кти­чно за­бо­ро­няє го­во­ри­ти про зло­чи­ни поль­ських на­ціо­на­лі­стів і ан­ти­се­мі­тів, які — так, справ­ді, бу­ли спів­у­ча­сни­ка­ми Го­ло­ко­сту. І в да­но­му ра­зі не так ва­жли­во, чи­ни­ли во­ни це з ба­жа­н­ня зро­би­ти по­слу­гу ні­ме­цьким оку­пан­там, за щи­рим по­кли­ком сво­го ан­ти­се­міт­сько­го сер­ця чи ни­ми ке­ру­ва­ло ба­наль­не ба­жа­н­ня ово­ло­ді­ти май­ном сво­їх жертв. Якої ми­ті, з яко­го фор­му­лю­ва­н­ня за­кін­чу­є­ться роз­мо­ва про зло­чи­ни поль­ських ( ро­сій­ських, укра­їн­ських, бі­ло­ру­ських, ін­ших) не­гі­дни­ків і по­чи­на­ю­ться зви­ну­ва­че­н­ня на­ро­ду і кра­ї­ни за­га­лом? Чі­ткої від­по­віді на це за­пи­та­н­ня за­кон не дає і да­ти не мо­же, оскіль­ки за­ко­ном та­кі ре­чі не ре­гу­лю­ю­ться.

■ Поль­ський пре­зи­дент Ан­джей Ду­да за­явив про свій на­мір на­пра­ви­ти цей за­кон до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, аби з’ ясу­ва­ти, чи не обме­жує він сво­бо­ду сло­ва. Я б ду­же ра­див гла­ві поль­ської дер­жа­ви, по­ки їхній КС роз­би­ра­ти­ме­ться із за­ко­ном, пе­ре­гля­ну­ти пе­ре­да­чу « Ве­чер » на те­ле­ка­на­лі « Рос­сия 1 » від 7.02.18. Вва­жаю, йо­му ста­ло б оче­ви­дне, хто став го­лов­ним бе­не­фі­ці­а­ром но­во­го поль­сько­го за­ко­ну.

■ « По­піл Кла­а­са сту­кає в на­ше сер­це!» — дур­ним го­ло­сом кри­чав Со­лов­йов, те­а­траль­но сту­ка­ю­чи се­бе по тій ча­сти­ні ту­лу­ба, де, за йо­го уяв­ле­н­ням, має бу­ти сер­це­вий м’яз. Уся пе­ре­да­ча бу­ла по­бу­до­ва­на на спро­бах до­ве­сти, що по­ля­ки й укра­їн­ці — на­ро­ди ан­ти­се­міт­ські, і вза­га­лі їм слід си­ді­ти ти­хо й мов­ча­ти, за­мо­лю­ю­чи грі­хи ми­ну­ло­го. З ці­єю ме­тою «по­лі­то­лог» Ку­ли­ков по­чав на­во­ди­ти ста­ти­сти­ку змен­ше­н­ня кіль­ко­сті єв­ре­їв у Поль­щі. «У вас у Поль­щі бу­ло три міль­йо­ни єв­ре­їв, за­ли­ши­ло­ся 7,5 ти­ся­чі! Ку­ди во­ни по­ді­ли­ся?! » — не­са­мо­ви­то во­лав «по­лі­то­лог» Ку­ли­ков. На­справ­ді, ста­ти­сти­ка ще більш вра­жа­ю­ча: за пе­ре­пи­сом 1939 ро­ку, тоб­то до по­ча­тку оку­па­ції у Поль­щі ме­шка­ло 3,5 міль­йо­на єв­ре­їв; за пе­ре­пи­сом 2002 ро­ку, 1133 осо­би в Поль­щі у гра­фі «на­ціо­наль­ність» за­зна­чи­ли «єв­рей».

■ По­рів­ня­н­ня на­ро­дів за рів­нем ксе­но­фо­бії — за­ня­т­тя ко­ри­сне, але ко­ли цим по­чи­на­ють за­йма­ти­ся про­фе­сій­ні про­во­ка­то­ри на чо­лі з Во­ло­ди­ми­ром Со­лов­йо­вим, то це за­ня­т­тя стає зло­чи­ном, оскіль­ки про­во­ка­то­ри про­сто на­цько­ву­ють на­ро­ди один на одний, жон­глю­ю­чи ци­фра­ми, окре­ми­ми фа­кта­ми і ки­да­ю­чи бре­хли­ві зви­ну­ва­че­н­ня.

■ Мо­жна на­во­ди­ти ци­фри змен­ше­н­ня кіль­ко­сті єв­ре­їв у рі­зних кра­ї­нах і на цій під­ста­ві ро­би­ти ви­сно­вок про рі­вень ан­ти­се­мі­ти­зму. До ре­чі, в СРСР до вій­ни, за пе­ре­пи­сом 1939 ро­ку бу­ло 3,02 міль­йо­на єв­ре­їв; в Ро­сії, за пе­ре­пи­сом 2002 ро­ку, їх за­ли­ши­ли­ся 232 ти­ся­чі, а за пе­ре­пи­сом 2010 ро­ку — 157,8 ти­сяч. Мі­ря­ти­ме­мо­ся ан­ти­се­мі­ти­змом з по­ля­ка­ми?

■ А ось ще низ­ка цифр, які скру­пу­льо­зно фі­ксує Ін­сти­тут Ка­та­стро­фи і ге­ро­ї­зму Яд ва-Шем. Це по­і­мен­ний спи­сок пра­ве­дни­ків на­ро­дів сві­ту, тоб­то тих, хто з ри­зи­ком для жи­т­тя ря­ту­вав єв­ре­їв під час Го­ло­ко­сту. Їх за­га­лом у сві­ті 26 513 із 51 кра­ї­ни. Спи­сок кра­їн­лі­де­рів за кіль­кі­стю пра­ве­дни­ків на­ро­дів сві­ту вар­то бу­ло б по­ка­за­ти на екра­ні як тло у со­лов­йов­ській про­гра­мі. Ось пер­ша п’ятір­ка:

■ У Ро­сії — 204 пра­ве­дни­ки на­ро­дів сві­ту, тоб­то во­на тут да­ле­ко по­за­ду. До­три­му­ю­чись ло­гі­ки Со­лов­йо­ва та йо­го «екс­пер­тів», зро­бі­мо ви­сно­вок, що Ро­сія у 33 ра­зи менш пра­ве­дна, ані­жПоль­ща, ів 12,6 менш пра­ве­дна, ні­жУкра­ї­на.

■ Для то­го, щоб по­же­жа не­на­ви­сті роз­го­рі­ла­ся до не­бес, Со­лов­йо­ву та йо­го « екс­пер­там » тре­ба впа­сти в ке­ро­ва­ну істе­ри­ку, а для цьо­го во­рог має бу­ти не десь да­ле­ко, а без­по­се­ре­дньо у сту­дії. Для ан­ти­укра­їн­ської істе­ри­ки за­зви­чай за­про­шу­ють «по­лі­то­ло­га» Ков­ту­на. Для ан­ти­поль­ської — «по­лі­то­ло­га» Яку­ба Ко­рей­бу. На­ма­га­ю­чись за­хи­сти­ти поль­ський за­кон, Ко­рей­ба по­яснив обу­ре­ну ре­а­кцію на ньо­го Ізра­ї­лю тим, що бу­цім­то про­те­сту­ють зде­біль­шо­го ко­ли­шні ра­дян­ські єв­реї, яких в Ізра­ї­лі ду­же ба­га­то. Якуб Ко­рей­ба, як зав­ше, ска­зав чер­го­ву ду­рість, яку ні- яко­во на­віть спро­сто­ву­ва­ти. Але са­ме для ви­го­ло­ше­н­ня ду­ро­щів йо­го й за­про­шу­ють до сту­дії ро­сій­ських те­ле­ка­на­лів, аби мо­жна бу­ло йо­го і йо­го ду­ро­щі пред’яви­ти ро­сі­я­нам і на цій під­ста­ві за­тав­ру­ва­ти Поль­щу. «Ви — кла­си­чний ан­ти­се­міт!!» — ра­ді­сно за­во­лав Со­лов­йов, не дав­ши Ко­рей­бі до­го­во­ри­ти до кін­ця йо­го чер­го­ву ду­рість. Со­лов­йов ще до­сить дов­го кри­чав про ан­ти­се­мі­тизм Ко­рей­би, яко­му не до­по­мо­гли йо­го за­яви, що він го­то­вий не­гай­но ви­ру­ши­ти во­ю­ва­ти за Ізра­їль і вза­га­лі по­чу­ва­є­ться єв­ре­єм у ду­ші. Йо­му все одно не по­ві­ри­ли. І аб­со­лю­тно не­ва­жли­во, що в без­глу­здих сло­вах Ко­рей­би не бу­ло жо­дних ознак ан­ти­се­мі­ти­зму. Для Со­лов­йо­ва зви­ну­ва­че­н­ня в ан­ти­се­мі­ти­змі як ка­стет для го­пни­ка: зав­жди в ки­ше­ні, у по­трі­бну мить пу­ска­є­ться в хід і б’ є на­по­вал. А вже вин­на жер­тва чи ні — в мор­зі роз­бе­ру­ться.

■ У той са­мий час, як пу­тін­ський те­ле­ві­зор у міль­йон­ний раз зви­ну­ва­чує всі на­ро­ди Єв­ро­пи і Аме­ри­ки ( окрім, зро­зумі­ло, ро­сі­ян, які ні­ко­ли ні в чо­му не бу­ва­ють вин­ни­ми, а зав­жди у всьо­му ма­ють ра­цію) у всі­ля­ких зло­чи­нах, пу­тін­ський ре­жим вби­ває гро­ма­дян Укра­ї­ни і Си­рії. Тра­ге­дія ко­жно­го на­ро­ду уні­каль­на за мас­шта­бом і спе­ци­фі­кою. Гі­тлер ор­га­ні­зу­вав вбив­ство 6 міль­йо­нів, тоб­то по­ло­ви­ни всьо­го єв­рей­сько­го на­ро­ду, ли­ше за те, що во­ни єв­реї. Пу­тін убив по­над 11 ти­сяч гро­ма­дян Укра­ї­ни за те, що Укра­ї­на не за­хо­ті­ла за­ли­ши­ти­ся в ор­бі­ті ро­сій­сько­го впли­ву. А ще пу­тін­ська Ро­сія взя­ла актив­ну участь у вбив­стві не менш як 400 ти­сяч (за ін­ши­ми оцін­ка­ми, не менш як міль­йон) гро­ма­дян Си­рії зде­біль­шо­го за­ра­ди то­го, аби ви­про­бу­ва­ти своє озбро­є­н­ня і про­де­мон­стру­ва­ти йо­го сві­то­ві.

■ Спіль­не в цих рі­зних тра­ге­дій те, що у мо­мент їх здій­сне­н­ня ре­шта сві­ту вда­ва­ла, що ні­чо­го осо­бли­во­го не від­бу­ва­є­ться і не зу­пи­ни­ла вбивць. Так бу­ло з Гі­тле­ром, так за­раз від­бу­ва­є­ться і з Пу­ті­ним.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.