Де­те­ктив­ні істо­рії

На укра­їн­ські те­ле­е­кра­ни ви­хо­дить «Та­єм­не»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Ни­ні на се­рі­аль­ній ма­пі сві­ту для се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го гля­да­ча є ба­га­то бі­лих плям. Як пра­ви­ло, ми до­бре зна­йо­мі з ві­тчи­зня­ною про­ду­кці­єю і всю­ди­су­щим ім­пор­том із США та Ве­ли­ко­бри­та­нії. А ось кон­ти­нен­таль­на Єв­ро­па, за ви­ня­тком зраз­ків скан­ди­нав­сько­го ну­а­ру на пів­но­чі й чер­го­во­го «Ве­ли­чно­го сто­лі­т­тя » на пів­дні, — су- ціль­на terra incognita, за­зна­чає telekritika.ua. Тра­ди­цій­ні скан­ди­нав­ські де­те­кти­ви на­ді­йдуть цьо­го ро­ку за роз­кла­дом на на­ші те­ле­е­кра­ни. Так, фі­ни по­обі­ця­ли ви­да­ти на-го­ра три­лер Arctic Circle, на стар­ті яко­го де­те­кти­ви ви­яв­ля­ють у за­не­дба­ній лі­со­вій ха­ти­ні на­пів­мер­тву по­вію, а в її кро­ві — не­ві­до­мий ві­рус. Від нор­веж­ців ми че­ка­є­мо на сі­мей­но-де­те­ктив­ну дра- му Wisting за ро­ма­ном екс-по­лі­сме­на, а ни­ні — ав­то­ра по­лі­цей­ських бес­тсе­ле­рів Йор­на Лі­є­ра Хор­ста. Однак по-справ­жньо­му зди­ву­ва­ти анон­сом змо­гли ли­ше шве­ди: їхній Eldmдrkt ( « Та­єм­не » ) бу­де три­ле­ром у де­ко­ра­ці­ях мі­сько­го фен­те­зі. Чи ви­йде цей гі­брид жит­тє­зда­тні­шим, ні­жу аме­ри­кан­ців з їхньою «яскра­ві­стю», — ді­зна­є­мо­ся, ко­ли «Та­єм­не» ста­не яв­ним.

ФОТО З САЙТА MTG STUDIOS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.