Прийня­ти істо­рію і жи­ти да­лі

Скла­дні й та­бу­йо­ва­ні те­ми у книж­ці Оле­га Ко­ца­ре­ва «Лю­ди в гні­здах»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Да­ри­на ГЛАДУН

сто­рія, якою так ча­сто і вправ­но ма­ні­пу­лю­ють по­лі­ти­ки, за­гра­ла но­ви­ми бар­ва­ми в по­ві­сті Оле­га Ко­ца­ре­ва (до ре­чі, по­стій­но­го ав­то­ра га­зе­ти «День») «Лю­ди в гні­здах», що по­ба­чи­ла світ у ви­дав­ни­цтві «Ко­мо­ра».

«ДЕФОРМОВАНІСТЬ ПРИ­ВА­ТНОЇ ІСТО­РИ­ЧНОЇ ПАМ’ЯТІ»

У цен­трі опо­віді — ко­ло­ри­тні епі­зо­ди жи­т­тя одні­єї укра­їн­ської ро­ди­ни від ХVII до ХХІ сто­лі­т­тя (го­лов­но, у дра­ма­ти­чно­му ХХ сто­літ­ті). В ге­ро­ях книж­ки мо­жна вга­да­ти ро­ди­ну са­мо­го Ко­ца­ре­ва (при­найм­ні су­дя­чи з імен та ар­хів­них ци­тат). Вбив­ства, вій­ни, шлю­би і ти­хе сі­мей­не жи­т­тя, не­скін­чен­ні пе­ре­їзди, та­бо­ри, ро­бо­та в роз­від­ці — ось да­ле­ко не пов­ний пе­ре­лік ко­лі­зій «Лю­дей у гні­здах». Асин­хрон­ний на­ра­тив у мо­за­ї­чній, хи­мер­ній фор­мі мар­кує деформованість при­ва­тної істо­ри­чної пам’яті в Укра­ї­ні та Схі­дній Єв­ро­пі за­га­лом. Цей мо­тив на­ле­жить до основ­них у по­ві­сті.

Ви­ді­ляє книж­ку з-по­між ін­ших від­су­тність зви­чно­го для на­шої істо­ри­чної бе­ле­три­сти­ки по­си­ле­но­го па­трі­о­ти­чно­го па­фо­су, зви­ну­ва­чень. Не­має та­кож і пря­мо­лі­ній­но­го, агі­та­цій­но­го протистояння до­бро/зло (укра­їн­ці/по­ля­ки, біль­шо­ви­ки/на­ціо­на­лі­сти, во­ї­ни/ко­ла­бо­ра­ціо­ні­сти, по­ря­дні гро­ма­дя­ни/шпи­гу­ни — не­об­хі­дне під­кре­сли­ти). Як від­зна­чав іспан­ський фі­ло­соф Хо­се Ор­те­га-і-Гас­сет, та­кий під­хід є най­ближ­чим до об’єктив­но­го, оскіль­ки не дає оцін­ку по­ді­ям ми­ну­ло­го, а до­по­ма­гає зро­зу­мі­ти, чо­му са­ме ці лю­ди у цей час зро­би­ли так, а не іна­кше.

Пер­со­на­жі тво­ру — пред­став­ни­ки се­ми ду­же рі­зних по­ко­лінь одні­єї ро­ди­ни — сим­па­ти­чні та не­при­єм­ні ко­жен по-сво­є­му. Про ге­ро­їв до­би Ко­зач­чи­ни пи­сьмен­ник роз­по­від­ає ма­ло. Хі­ба те, що пи­сар Пе­тро Усти­мен­ко (укра­ї­нець) і лі­кар Ігна­цій Гло­ва (по­ляк) по­мер­ли в одна­ко­вий спо­сіб. «На­стром­ле­ні на па­лі укра­їн­ський ко­зак і поль­ський шля­хтич бу­ли і за­ли­ша­ю­ться най­кра­щи­ми сим­во­ла­ми Не­по­ру­шної Дру­жби Обох На­ро­дів», — іро­ні­зує Ко­ца­рев (на тлі остан­ніх укра­їн­сько-поль­ських не­по­ро­зу­мінь на істо­ри­чно­му ґрун­ті це ви­гля­дає на­про­чуд актуально).

Най­ви­ра­зні­ше у по­ві­сті ви­пи­са­ні ге­рої й по­дії ХХ сто­лі­т­тя. Один із най­яскра­ві­ших пер­со­на­жів ці­єї до­би — Ві­ктор Ко­ца­рев, єфрей­тор Чер­во­ної ар­мії, який по­стій­но за­пі­зню­вав­ся («до дні­про­пе­тров­сько­го військ­ко­ма­ту він за­пі­знив­ся че­рез те, що са­ме лу­снув ре­мінь»). Ві­ктор брав участь у Дру­гій сві­то­вій, де йо­му вря­ту­ва­ло жи­т­тя... вмі­н­ня сви­сті­ти. По­ра­не­ний і за­бу­тий на по­лі бою сол­дат сви­стом ві­ді­гнав вов­ків. «Але похо­рон­ка вже бу­ла на­пи­са­на і від­прав­ле­на», тож на мо­ну­мен­ті за­ги­блим фрон­то­ви­кам ще за йо­го жи­т­тя ви­кар­бу­ва­ли «Ко­ца­рев В.Ю.».

По ін­ший бік фрон­ту зна­хо­див­ся ще один ко­ло­ри­тний пер­со­наж — про­фе­сор Оле­ксій Кра­ма­рен­ко (ко­ла­бо­рант, обер­бур­го­містр Хар­ко­ва під час ні­ме­цької оку­па­ції). Він за­пам’ятав­ся тим, що про­во­див не зов­сім ла­гі­дну укра­ї­ні­за­цію та під­пи­су­вав до­ку­мен­ти про ви­се­ле­н­ня єв­ре­їв з їхніх по­ме­шкань. Син про­фе­со­ра, Оле­гКра­ма­рен­ко у сту­дент­ські ро­ки ледь не по­тра­пляє у ре­пре­сив­ний кон­ве­єр ли­ше за те, що но­сить пер­сте­ник із лі­рою, а під час Дру­гої сві­то­вої стає по­двій­ним шпи­гу­ном.

При­вер­тає ува­гу й уча­сник Пер­шої сві­то­вої — бі­ло­гвар­ді­єць Аба­ку­мов, хоч ві­до­мо про ньо­го не­ба­га­то: «на вій­ні (...) під­че­пив си­фі­ліс і за­стре­лив­ся». Про та­ку ін­тим­ну по­дро­би­цю, як ве­не­ри­чне за­хво­рю­ва­н­ня ро­ди­ча (під­че­пле­не окре­мо від дру­жи­ни), ав­тор го­во­рить з гу­мо­ром та по­стмо­дер­ною грай­ли­ві­стю. Не менш при­хиль­но він ста­ви­ться і до си­на Аба­ку­мо­ва — Ва­ди­ма, яко­го ледь не вби­ли у при­ка­спій­сько­му кол­го­спі, де чо­мусь на­віть пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни, в роз­пал ста­лін­ської ди­кта­ту­ри, ні­хто не змі­гна­ве­сти «со­ці­а­лі­сти­чний по­ря­док».

ПРИЙНЯ­Т­ТЯ УСЬО­ГО СВО­ГО РО­ДУ

На­ві­що Оле­гКо­ца­рев роз­по­від­ає ці, зда­ва­ло­ся б, не ду­же при­єм­ні сю­же­ти, в чо­мусь на­віть та­бу­йо­ва­ні істо­ри­чною пам’ят­тю? І чо­му одна­ко­во спо­кій­но зма­льо­вує ко­за­ків і по­ля­ків, чер­во­но­ар­мій­ців, ко­ла­бо­ран­тів і шпи­гу­нів? Бо всі во­ни — ча­сти­на при­ва­тної, ро­дин­ної істо­рії. І за­мість то­го, щоб за­пе­ре­чу­ва­ти їх існу­ва­н­ня, гні­ва­ти­ся і за­су­джу­ва­ти за ті чи ін­ші вчин­ки або ж, нав­па­ки, на­ма­га­ти­ся ви­прав­да­ти, ав­тор при­ймає їх з усі­ма ва­да­ми і «хво­ро­ба­ми». Пер­со­на­жі тут на­сам­пе­ред — лю­ди, у всіх зна­че­н­нях сло­ва, а вже по­тім — гро­ма­дя­ни, пред­став­ни­ки то­го чи ін­шо­го ру­ху або по­лі­ти­чної те­чії.

У той час, ко­ли на­си­че­на па­фо­сом істо­ри­чна лі­те­ра­ту­ра зму­шує чи­та­ча пи­ша­ти­ся одни­ми сво­ї­ми ро­ди­ча­ми і зне­ва­жа­ти ін­ших, кни­га Оле­га Ко­ца­ре­ва по­ка­зує ін­ший шлях: прийня­т­тя і при­ми­ре­н­ня не ли­ше з тим, ким бу­ли во­ни, але й з тим, ким є сам чи­тач (ча­сти­ною яко­го ро­ду, лю­ди­ною з яко­го «гні­зда»).

Про­чи­та­ти й осми­сли­ти книж­ку «Лю­ди у гні­здах» вар­то не ли­ше лю­би­те­лям істо­ри­чної бе­ле­три­сти­ки, а й при­хиль­ни­кам ди­на­мі­чно­го (про­те по­стмо­дер­но фра­гмен­то­ва­но­го і де­кон­стру­йо­ва­но­го) сю­же­ту, ко­ро­ткої про­зи і, зві­сно, всім, хто ці­ка­ви­ться ро­дин­ни­ми пе­ре­ка­за­ми, фоль­кло­ром і го­то­вий із гу­мо­ром по­ста­ви­ти­ся до будь-яких, не­хай на­віть на­дмі­ру дра­ма­ти­чних, істо­ри­чних по­дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.