Про­гу­лян­ка над «прір­вою»

Чим за­гро­жує уря­ду та еко­но­мі­ці ви­ко­на­н­ня умов че­твер­то­го тран­шу МВФ?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Сьо­го­дні в Укра­ї­ну при­бу­ли пред­став­ни­ки МВФ. Ме­та ві­зи­ту, як за­яви­ли «Дню» у по­стій­но­му пред­став­ни­цтві Фон­ду в Укра­ї­ні, «те­хні­чні кон­суль­та­ції з пред­став­ни­ка­ми вла­ди», і за­пев­ни­ли: цьо­го ра­зу пе­ре­гля­да­ти про­гра­му фі­нан­су­ва­н­ня не бу­дуть. Ко­ман­да МВФ про­бу­де в Укра­ї­ні до 16 лю­то­го.

На­га­да­є­мо, що Укра­ї­на че­кає че­твер­тий транш від МВФ на су­му 1,9 мі­льяр­да до­ла­рів США. Від­по­від­но до чо­ти­рі­чної про­гра­ми «Ме­ха­нізм Роз­ши­ре­но­го Фі­нан­су­ва­н­ня » (Extended Fund Facility), ухва­ле­ної 11 бе­ре­зня 2015 ро­ку, Фонд має ви­ді­ли­ти Укра­ї­ні кре­дит на су­му в 17,516 мі­льяр­да до­ла­рів США. За три ро­ки ми вже отри­ма­ли чо­ти­ри тран­ші за­галь­ною су­мою в 8,7 мі­льяр­да до­ла­рів. У цьо­му ро­ці вла­да Укра­ї­ни роз­ра­хо­вує отри­ма­ти ще 1,8 мі­льяр­да до­ла­рів.

Фонд три­має «па­у­зу» у спів­пра­ці від трав­ня ми­ну­ло­го ро­ку. Ще то­ді Укра­ї­на ма­ла б отри­ма­ти че­твер­тий транш. Але «від­су­тність» про­грес­су у ви­ко­нан­ні взя­тих зо­бо­вя­зань ста­ло при­чи­ною «за­мо­ро­жу­ва­н­ня» спів­пра­ці.

У спи­ску ви­мог, на які зго­ди­лась Укра­ї­на, — під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку, ска­су­ва­н­ня ба­га­тьох пен­сій­них пільг, від­кри­тий ри­нок зем­лі і ще чи­ма­ло «пун­кти­ків», ко­жен з яких по­тен­цій­но мо­же зва­ли­ти бу­дья­кий укра­їн­ський уряд. Але на по­ряд­ку ден­но­му за­раз сто­їть два — ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та під­ня­т­тя ці­ни на при­ро­дній газ для на­се­ле­н­ня.

СУД

В Да­во­сі Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко зу­стрів­ся з ди­ре­кто­ром МВФ Крі­стін Лаг­гард. Пе­ре­го­во­ри бу­ли не з лег­ких, і су­про­во­джу­ва­лись в Укра­ї­ні бур­хли­вою ін­фор­ма­цій­ною хви­лею. Низ­ка ін­тер­нет-ЗМІ, по­си­ла­ю­чись на вла­сні дже­ре­ла, на­пи­са­ли, що Пе­тро­ві По­ро­шен­ку вда­лось пе­ре­ко­на­ти Крі­стін Ла­гард пе­ре­гля­ну­ти ви­мо­гу про ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Мов­ляв, МВФ не так і го­стро ста­ви­ло це пи­та­н­ня, а го­ло­ва пред­став­ни­цтва Сві­то­во­го бан­ку в Бі­ло­ру­сі, Мол­до­ві та Укра­ї­ні Са­ту Ка­хо­нен, яка під­пи­са­ла жорс­ткий лист, на­ді­сла­ний пред­став­ни­кам укра­їн­ської вла­ди, вза­га­лі мо­же попла­ти­ти­ся за це по­са­дою. І в МВФ, і в Сві­то­во­му бан­ку цю ін­фор­ма­цію спро­сту­ва­ли, ні про яке звіль­не­н­ня не йде­ться і ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду за­ли­ша­є­ться одні­єю з клю­чо­вих умов про­дов­же­н­ня спів­пра­ці з Укра­ї­ною.

На від­мі­ну від ре­шти ба­та­лій остан­ніх ро­ків, у пи­тан­ні ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду про­ти­бор­чи­ми си­ла­ми ви­яви­ли­ся не рі­зні та­бо­ри укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му, а весь прав­ля­чий клас кра­ї­ни та її за­хі­дні пар­тне­ри.

Впер­ше во­но ви­ни­кло ще на­ве­сні 2016 ро­ку, ко­ли Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко го­ту­вав свій ва­рі­ант су­до­вої ре­фор­ми. Від­то­ді про ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду ба­га­то го­во­ри­ло­ся, укра­їн­ська вла­да обі­ця­ла за­хі­дним до­но­рам от-от взя­ти­ся за це пи­та­н­ня, але на­справ­ді про­сто тя­гну­ла час.

Ство­рю­ва­ти не­кон­тро­льо­ва­ний суд, тим па­че на умо­вах За­хо­ду, у вла­дних ка­бі­не­тах не ма­ли ні най­мен­шо­го ба­жа­н­ня. І вне­се­ний По­ро­шен­ком у Ра­ду по­ло­вин­ча­стий за­ко­но­про­ект — то­му під­твер­дже­н­ня.

За ним ва­рі­ант ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду від­обра­жає по­зи­цію всі­єї по­лі­ти­чної елі­ти. Не­за­ле­жний суд у спай­ці з не­за­ле­жни­ми НАБУ і САП озна­чає для прав­ля­чих кіл, по­яву не­кон­тро­льо­ва­ної «тре­тьої си­ли». Але, схо­же, що для МВФ пи­та­н­ня прин­ци­по­ве, хо­чі су­то по­лі­ти­чне. І за ве­ли­ким ра­хун­ком не має б вхо­ди­ти до пе­ре­лі­ку ви­мог Фон­ду, як ін­сти­ту­ції, ме­тою існу­ва­н­ня якої є ма­кро­еко­но­мі­чна ста­бі­лі­за­ція. Та пред­став­ни­ки по­лі­ти­чно­го кла­су у бо­роть­бі за вла­ду за остан­ні 10 ро­ків так ча­сто їзди­ли у Ва­шинг­тон, де ба­га­то і при­стра­сно роз­по­від­а­ли про ко­ру­пцію на Бан­ко­вій, що на­вряд чи ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду мо­же бу­ти по­лем для ком­про­мі­су.

На від­мі­ну від дру­гої умо­ви — під­ви­ще­н­ня ці­ни на при­ро­дний газ для на­се­ле­н­ня.

ГАЗ

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман вже за­явив, що не допу­стить ні­яко­го під­ви­ще­н­ня цін, при­найм­ні до кін­ця цьо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних до­слі­джень Юрій КОРОЛЬЧУК пе­ре­ко­на­ний, що Укра­ї­ні вда­сться пе­ре­ко­на­ти МВФ по­сту­пи­ти­ся. У роз­мо­ві з «Днем» екс­перт за­ува­жив, що ситуація на вну­трі­шньо­му ринку га­зу ціл­ком до­зво­ляє уря­ду на­віть зни­зи­ти ці­ну до ...3,5 грив­ні за ку­бо­метр га­зу для на­се­ле­н­ня. І ні­би­то, за ін­фор- ма­ці­єю з дже­рел в уря­ді, рі­ше­н­ня про зни­же­н­ня на­віть го­ту­ва­лось. Що­прав­да, не до 3,5 грив­ні, а до 5-ти. Але по­тім втру­ти­лись «по­лі­ти­чні об­ста­ви­ни», які не да­ли Грой­сма­ну зро­би­ти цей хід.

Ці­на, яку те­пер ви­ма­гає вста­но­ви­ти МВФ, має бу­ти по­над 10 гри­вень за ку­бо­метр. Від­по­від­ні роз­ра­хун­ки вже зро­би­ли в «На­фто­газ Укра­ї­ни» на на­сту­пний опа­лю­валь­ний се­зон.

Те­хні­чні кон­суль­та­ції, ко­трі, як анон­су­ють у МВФ, від­бу­ва­ти­му­ться цьо­го ти­жня в Ки­є­ві, сто­су­ю­ться ме­мо­ран­ду­му, від­по­від­но до яко­го ми взя­ли на се­бе зо­бов’яза­н­ня вста­но­ви­ти ім­порт­ний па­ри­тет. Тоб­то, по­яснює Корольчук, прив’яза­ти ці­ну при­ро­дно­го га­зу для вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­ча (на­се­ле­н­ня та під­при­ємств Те­пло­ко­мун­енер­го) до ці­ни, яка фор­му­є­ться на єв­ро­пей­сько­му ха­бі. При­чо­му, ви­зна­че­ний кон­кре­тний хаб. У по­ста­но­ві КМУ №187 йде­ться, що ми ма­є­мо орі­єн­ту­ва­тись на ці­ну ні­ме­цько­го ха­бу NCG. І це ма­ло б ста­ти пер­шим крок до вста­нов­ле­н­ня ринку га­зу в Укра­ї­ні. Але він не вдав­ся, ка­же Корольчук. І МВФ має це ви­зна­ти.

«Ці­ну вста­но­ви­ли, але ринку га­зу так і не від­бу­лось. Кон­суль­тан­ти МВФ ро­блять ви­гляд, що не по­мі­ча­ють, що На­фто­газ Укра­ї­ни мо­но­по­лі­зу­вав ри­нок, і не зби­ра­є­тья ні­чо­го від­да­ва­ти», — під­кре­слює екс­перт.

За сло­ва­ми Ко­роль­чу­ка, Фонд вже си­гна­лі­зу­вав, що го­то­вий при­ста­ти на ни­ні­шню ці­ну (юлизь­ко 7 гри­вень за ку­бо­метр) на при­ро­дний газ для на­се­ле­н­ня, але при умо­ві ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті суб­си­ді­ан­тів з 6 міль­йо­нів до 3.

Є ще один ар­гу­мент, яким ма­ють ско­ри­ста­ти­ся укра­їн­ці у пе­ре­го­во­рах з МВФ — це те, що вну­трі­шній ри­нок у 2017-му не ви­ко­ри­сто­ву­вав ім­порт­ний газ. Від­по­від­ну за­яву про ну­льо­вий ба­ланс не­що­дав­но зро­бив мі­ністр енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни Ігор НАСАЛИК.

АЛЬТЕРНАТИВА

На­ві­що Укра­ї­ні за­ли­ша­ти­ся в про­гра­мі МВФ? По-пер­ше, це га­ран­тія пев­но­го на­прям­ку роз­ви­тку дер­жа­ви (осо­бли­во має зна­че­н­ня для дер­жав із слаб­кою еко­но­мі­кою), що є бен­чмар­ком для іно­зем­них ін­ве­сто­рів.

По-дру­ге — щоб роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми. «Без під­трим­ки між­на­род- них пар­тне­рів успі­шне ре­фі­нан­су­ва­н­ня 20 млрд до­ла­рів су­ве­рен­но­го та га­ран­то­ва­но­го дер­жа­вою бор­гу з тер­мі­ном по­га­ше­н­ня у 2018—2020 ро­ках ма­ло­ймо­вір­не», — ви­знає Нац­банк.

За­лу­чи­ти ці ко­шти мо­жна з двох дже­рел: від МВФ та за ра­ху­нок роз­мі­ще­н­ня єв­ро­бон­дів. Вар­тість остан­ніх за­ле­жить від то­го, чи є Укра­ї­на в про­гра­мі МВФ.

«Ко­ли ми зу­стрі­ча­є­мось з ін­ве­сто­ра­ми, то пер­ші де­сять пи­тань на які від­по­від­а­є­мо, — як у нас з про­гра­мою МВФ. Що­до до­ціль­но­сті но­вих ви­пу­сків єв­ро­бон­дів — кра­ще їх ро­би­ти пі­сля чер­го­во­го пе­ре­гля­ду про­гра­ми», — го­во­рить за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Юрій БУЦА.

Ко­ли Укра­ї­на по­трі­бен чер­го­вий транш? До 2020 ро­ку Укра­ї­на має по­вер­ну­ти по зов­ні­шньо­му бор­гу 16 мі­льяр­дів до­ла­рів, або 457 мі­льяр­дів гри­вень.

«Най­біль­ші ви­пла­ти за зов­ні­шні­ми бор­га­ми при­па­да­ють на лю­тий-бе­ре­зень на­сту­пно­го ро­ку — по­трі­бно за­пла­ти­ти близь­ко 1,2 млрд до­ла­рів, і сер­пень — ве­ре­сень — пла­но­ві ви­пла­ти, зно­ву ж та­ки, на рів­ні 1,2 млрд до­ла­рів. З пер­шим ета­пом ми впо­ра­є­мось, а ось до по­ча­тку сер­пня ду­же ба­жа­но за­лу­чи­ти фі­нан­су­ва­н­ня від МВФ», — за­зна­чає ди­ре­ктор ана­лі­ти­чно­го де­пар­та­мен­ту «Кон­корд Ке­пі­тал» Оле­ксандр ПАРАЩІЙ.

Чи­сто ма­те­ма­ти­чно, за сло­ва­ми екс­пер­та, на­сту­пний рік ми мо­же­мо про­жи­ти і без до­по­мо­ги МВФ, на­при­клад, за ра­ху­нок «про­їда­н­ня» зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів. Однак та­кий сце­на­рій не­га­тив­ний і ри­зи­ко­ва­ний для еко­но­мі­ки.

«По­трі­бно про­дов­жу­ва­ти спів­пра­цю з МВФ та по­вер­та­ти зов­ні­шні бор­ги. Адже якщо кра­ї­на ого­ло­сить де­фолт, то еко­но­мі­ка дер­жа­ви по­чне стрім­ко па­да­ти», — пе­ре­ко­на­ний го­ло­ва бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту Гро­мад­ської ра­ди Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Та­рас КОЗАК.

А от на дум­ку го­ло­ви ко­мі­те­ту ВРУ з пи­тань про­ми­сло­во­сті та під­при­єм­ни­цтва Віктора ГАЛАСЮКА, спів­пра­ця з МВФ — це пла­та укра­їн­сько­го на­ро­ду за ко­ру­пцію та без­ді­яль­ність вла­ди.

«Як­би пе­ре­кри­ли кон­тра­бан­ду на ми­тни­ці та ошфор­ні дір­ки і зро­би­ли нор­маль­ну по­да­тко­ву си­сте­му, ми б са­мі той МВФ кре­ди­ту­ва­ли. Ан ні. Кра­ще ли­ша­ти то як є і клян­чи­ти но­ві й но­ві тран­ші», — ка­же нар­деп.

Згі­дно до­слі­дже­н­ня Tax Justice Network (2012) за ро­ки не­за­ле­жно­сті з Укра­ї­ни до офшор­них зон бу­ло ви­ве­де­но близь­ко 167 млрд дол. США або 8 млрд дол. США (!) що­ро­ку (!).

Пе­ред чин­ною укра­їн­ською вла­дою по­пе­ре­ду тон­ка стеж­ка між еко­но­мі­чним ко­ла­псом (в ра­зі від­мо­ви від спів­пра­ці з МВФ) і по­лі­ти­чною ка­та­стро­фою (в ра­зі її про­дов­же­н­ня)

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

24 сі­чня 2018 ро­ку. Да­вос

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.