«Ама­до­ка»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Хер­сон­ська обла­сна ін­спе­кція з охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри іні­ці­ює пе­ред обла­сною вла­дою утво­ре­н­ня істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «Ама­до­ка» у с. Чер­во­ний Ма­як Бе­ри­слав­сько­го ра­йо­ну. Ни­ні тут роз­та­шо­ва­ний пі­зньо­скіф­ський ар­хе­о­ло­гі­чний ком­плекс, до яко­го вхо­дять го­ро­ди­ще і мо­гиль­ник, а за ан­ти­чних ча­сів (II ст. до н. е. — V ст. н. е.) зна­хо­ди­лось одне з пер­ших дер­жав­них утво­рень скі­фів.

«На Ни­жньо­му Дні­прі бу­ло близь­ко 18 пі­зньо­скіф­ських го­ро­дів і се­лищ. Всі во­ни опи­са­ні дав­ньо­гре­цьким уче­ним Клав­ді­єм Пто­ле­ме­єм. Якщо по­рів­ню­ва­ти з дав­ні­ми кар­та­ми, са­ме на­ше го­ро­ди­ще має на­зву «Ама­до­ка», — ко­мен­тує «Дню» за­сту­пник на­чаль­ни­ка Хер­сон­ської обла­сної ін­спе­кції з охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри Дми­тро СІКОЗА. — Ця пам’ятка вже вне­се- на в ре­єстр пам’яток на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня у 2009 ро­ці. Роз­ко­пки там ве­ду­ться з 2011 ро­ку. За цей час зна­йде­но ба­га­то ма­те­рі­а­лів: зброя, по­суд, при­кра­си зі срі­бла, зо­ло­та, брон­зи. Це дає змо­гу ре­кон­стру­ю­ва­ти по­бут, зов­ні­шній ви­гляд та все ін­ше, що сто­су­є­ться по­се­ле­н­ня. Ство­ре­н­ня за­по­від­ни­ка по­трі­бно для збе­ре­же­н­ня уні­каль­ної пам’ятки. До по­ча­тку роз­ко­пок там по­бу­ва­ли «чор­ні» ар­хе­о­ло­ги, ба­га­то по­гра­бо­ва­но. То­му тре­ба від­по­від­на адмі­ні­стра­ція і охо­ро­на».

За сло­ва­ми Дми­тра Сі­ко­зи, у подаль­шо­му на цій те­ри­то­рії пла­ну­є­ться ство­ре­н­ня скан­се­ну — жи­во­го му­зею з від­тво­ре­н­ням істо­ри­чно­го се­ре­до­ви­ща. « Цю те­ри­то­рію тре­ба роз­ви­ва­ти та ще про­во­ди­ти роз­ко­пки, — ка­же Дми­тро Сікоза. — Бу­дів­лі, які бу­дуть зна­йде­ні, в то­му чи­слі обо­рон­ні спо­ру­ди, пла­ну­є­ться ре­кон­стру­ю­ва­ти на то­му мі­сці і в то­му ви­гля­ді, в яко­му во­ни бу­ли. Тут же про­во­ди­ти­му­ться істо­ри­ко-куль­тур­ні фе­сти­ва­лі, ство­ре­н­ня шко­ли ре­кон­стру­ктор­ської ар­хе­о­ло­гії, і все це з ча­сом має пе­ре­тво­ри­ти­ся в скан­сен. У нас в обла­сті є ре­кон­стру­кто­ри, гон­ча­рі, ко­ва­лі, які мо­жуть про­во­ди­ти там май­стер- кла­си. І за­га­лом є лю­ди, яким це ці­ка­во».

Ство­ре­н­ня за­по­від­ни­ка пе­ре­бу­ває на по­ча­тко­вій ста­дії. У Хер­сон­ській ОДА ви­зна­ча­ють ро­бо­чу гру­пу, яка за­йма­ти­ме­ться цим пи­та­н­ням. Во­на має на­пра­цю­ва­ти про­по­зи­ції обла­сній ра­ді що­до фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту.

На Хер­сон­щи­ні мо­же з’яви­ти­ся но­вий істо­ри­ко­куль­тур­ний за­по­від­ник

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.