За іні­ці­а­ти­ви чер­ні­гів­ської обла­сної вла­ди

Ство­ре­но фонд «Ві­дро­дже­н­ня Ка­ча­нів­ки»

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­ктор КОШМАЛ, Чер­ні­гів

Но­вою сто­рін­кою в істо­рії На­ціо­наль­но­го істо­ри­ко­куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «Ка­ча­нів­ка» має ста­ти бла­го­дій­ний фонд «Ві­дро­дже­н­ня Ка­ча­нів­ки», ство­ре­ний за­для спри­я­н­ня роз­бу­до­ві, ре­кон­стру­кції, му­зе­є­фі­ка­ції та роз­ви­тку за­по­від­ни­ка. Та­ку дум­ку під час уста­нов­чих збо­рів Фон­ду ви­сло­вив де­пу­тат обла­сної ра­ди, го­ло­ва по­стій­ної ко­мі­сії обла­сної ра­ди з пи­тань агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу, еко­ло­гії, при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та зе­мель­них від­но­син Ві­ктор КИЯНОВСЬКИЙ. Са­ме йо­го одно­го­ло­сно обра­ли го­ло­вою прав­лі­н­ня Фон­ду. На­гля­до­ву ра­ду очо­лю­ва­ти­ме го­ло­ва Чер­ні­гів­ської обла­сної адмі­ні­стра­ції Ва­ле­рій Ку­ліч.

У за­сі­дан­ні збо­рів взя­ли участь за­сту­пник го­ло­ви обла­сної ра­ди Ар­сен Ді­дур, де­пу­та­ти обла­сної ра­ди, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор НІКЗ «Ка­ча­нів­ка» Во­ло­ди­мир Бу­рен­ко, го­ло­ва Чер­ні­гів­сько­го зем­ля­цтва Ві­ктор Тка­чен­ко, ме­це­на­ти.

Звер­та­ю­чись до при­су­тніх, но­во­обра­ний го­ло­ва прав­лі­н­ня Фон­ду Ві­ктор Кияновський від­зна­чив: «Май­бу­тні по­ко­лі­н­ня ма­ють по­ба­чи­ти всю кра­су і ве­лич Ка­ча­нів­ки, яка з ко­жним ро­ком стає де­да­лі по­пу­ляр­ні­шим мі­сцем для ту­ри­стів з Укра­ї­ни та із­за кор­до­ну. Зна­чно біль­ше лю­дей ни­ні зби­рає і лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цьке свя­то «Ка­ча­нів­ські му­зи». Ми бу­де­мо на­ла­што­ву­ва­ти зв’яз­ки з укра­їн­ською ді­а­спо­рою і роз­ши­рю­ва­ти ко­ло одно­дум­ців»

Уча­сни­ки за­сі­да­н­ня за­твер­ди­ли Ста­тут бла­го­дій­но­го фон­ду та обра­ли чле­нів прав­лі­н­ня. Як за­зна­чив го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди Ва­ле­рій Ку­ліч, най­ближ­чі зав­да­н­ня Фон­ду — ви­зна­че­н­ня основ­ної про­бле­ма­ти­ки і на­пра­цю­ва­н­ня подаль­шо­го ал­го­ри­тму дій із на­да­н­ня до­по­мо­ги у на­прям­ку від­нов­ле­н­ня та збе­ре­же­н­ня істо­ри­чно­го спад­ку за­по­від­ни­ка.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ АВТОРА

Штерн­берг В. І. Ру­ї­ни в Ка­ча­нів­ці. 1836 рік

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.