Успіх у Гва­да­ла­ха­рі

Укра­їн­ські ка­ра­ти­сти здо­бу­ли чо­ти­ри на­го­ро­ди на тур­ні­рі Series A Все­сві­тньої фе­де­ра­ції ка­ра­те

Den (Ukrainian) - - День України -

УГва­да­ла­ха­рі ( Іспа­нія) про­йшов пер­ший тур­нір Series A, яку з цьо­го ро­ку про­во­дить Все­сві­тня фе­де­ра­ція ка­ра­те ( WKF), де збір­на Укра­ї­ни здо­бу­ла чо­ти­ри на­го­ро­ди — дві зо­ло­ті та дві брон­зо­ві на­го­ро­ди, по­ві­дом­ляє sport. unian. ua з по­си­ла­н­ням на прес- слу­жбу Укра­їн­ської фе­де­ра­ції ка­ра­те.

Свій клас під­твер­ди­ли про­від­ні ка­ра­ти­сти кра­ї­ни — Ста­ні­слав Го­ру­на й Ва­ле­рій Чо­бо­тар ( пе­ре­мож­ці), Ані­та Се­рьо­гі­на й Ана­ста­сія Сте­па­шко ( при­зер­ки). Усі во­ни вхо­дять до топ-10 сві­то­во­го рей­тин­гу у сво­їх ва­го­вих ка­те­го­рі­ях.

У тур­ні­рах Се­рії А мо­жуть бра­ти участь всі спортс­ме­ни WKF. Участь у них та­кож, як і в тур­ні­рах Прем’єр-лі­ги, ва­жли­ва для здо­бу­т­тя рей­тин­го­вих очок, що має ве­ли­ке зна­че­н­ня для по­тра­пля­н­ня на Олім­пі­а­ду 2020 в То­кіо.

Стас Го­ру­на, дру­гий но­мер сві­то­во­го рей­тин­гу в ва­зі -75 кг у фі­на­лі впев­не­но пе­ре­міг Ма­ті­а­са Фу­ен­те­са з Чи­лі — 6:3.

Ва­ле­рій Чо­бо­тар, шо­стий но­мер рей­тин­гу WKF у ва­зі -84 кг, у фі­на­лі здо­лав Да­ні­я­ра Юл­да­ше­ва з Ка­зах­ста­ну — 3:1. Ані­та Се­рьо­гі­на, тре­тій но­мер сві­то­во­го рей­тин­гу у ва­зі — 61 кг, пе­ре­мо­гла су­пер­ниць з Іспа­нії (2:1), Ізра­ї­лю (4:0) та Ме­ксі­ки (1:0). Але в че­твер­то­му ко­лі за ра­хун­ку 0:0 спортс­мен­ка з Чор­но­мор­ську по­сту­пи­ла­ся тур­ке­ні Мер­ве Чо­бан. У вті­шаль­них су­ти­чках Ані­та пе­ре­мо­гла ро­сі­ян­ку Ан­ну Ро­ді­ну (3:0) та в бою за брон­зу — єги­птян­ку Да­хаб Алі (2:1). Ана­ста­сія Сте­па­шко, тре­тій но­мер рей­тин­гу WKF у ва­зі 68+ кг, у брон­зо­во­му фі­на­лі Ана­ста­сія при ні­чий­но­му ра­хун­ку 0:0 суд­дів­ським рі­ше­н­ням (хан­тей) пе­ре­мо­гла Ло­ру Ціл­лер з Ав­стрії.

ФОТО З САЙТА WKF.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.