Уже ре­а­лі­зо­ва­но 4900 про­е­ктів

Ві­це-прем’єр-мі­ністр Ген­на­дій ЗУБКО на­звав прі­о­ри­те­ти гро­мад у 2018-му

Den (Ukrainian) - - День України -

2018 ро­ку ре­гіо­ни ма­ють за­вер­ши­ти ре­а­лі­за­цію всіх про­е­ктів, роз­по­ча­тих в по­пе­ре­дні пе­рі­о­ди, що фі­нан­су­ю­ться за ра­ху­нок дер­жав­них про­грам та бю­дже­тних ко­штів, пе­ре­да­них мі­сце­во­му са­мов­ря­ду­ван­ню. Про це на­го­ло­сив під час на­ра­ди з ке­рів­ни­цтвом обла­стей ві­це-прем’єр-мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Укра­ї­ни Ген­на­дій Зубко, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

«На 2018 рік ре­гіо­ни отри­ма­ли сут­тє­ву дер­жав­ну фі­нан­со­ву під­трим­ку. Якщо го­во­ри­ти мо­вою цифр, це ДФРР — 6 млрд грн, су­бвен­ція на сіль­ську ме­ди­ци­ну — 5 млрд грн, су­бвен­ція на роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри ОТГ — 1,9 млрд грн, осві­тня су­бвен­ція на Но­ву укра­їн­ську шко­лу — 1 млрд грн, про­гра­ма «Шкіль­ні ав­то­бу­си» — 900 млн грн, бу­дів­ни­цтво фут­боль­них по­лів — 370 млн грн, су­бвен­ція на со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний роз­ви­ток — 5 млрд грн. Тож ко­шти на мі­сцях є, спра­ва — за ва­ми і які­сни­ми про­е­кта­ми», — за­зна­чив Ген­на­дій Зубко, звер­та­ю­чись до ке­рів­ни­ків обла­стей.

Уря­до­вець по­ві­до­мив, що за пе­рі­од з 2015 до 2017 ро­ку за ра­ху­нок дер­жав­ної під­трим­ки бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но в ре­гіо­нах — 4 900 про­е­ктів. «Се­ред прі­о­ри­те­тних про­е­ктів, які по­вин­ні бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні ре­гіо­на­ми в 2018 ро­ці — роз­бу­до­ва ме­ре­жі пер­вин­ної лан­ки ме­ди­ци­ни у сіль­ській мі­сце­во­сті, но­вий осві­тній про­стір, а та­кож ме­ді­а­те­ки та ін­клю­зив­но-ре­сур­сні цен­три, ЦНАПи, цен­три без­пе­ки гро­ма­дян, ди­тя­чі са­до­чки, ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти. І ми ма­є­мо при­ско­ри­ти їх ре­а­лі­за­цію. Ре­а­лі­за­ція прі­о­ри­те­тних про­е­ктів в ре­гіо­нах — це на­сам­пе­ред змі­на яко­сті жи­т­тя укра­їн­ців», — під­кре­слив Ген­на­дій Зубко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.