Сан­кції ООН...

на­кла­да­ю­ться на КНДР для то­го, щоб їх ігно­ру­ва­ти?

Den (Ukrainian) - - День Планети - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

На по­ча­тку лю­то­го бу­ла опу­блі­ко­ва­на до­по­відь спе­ці­аль­ної гру­пи ООН що­до ефе­ктив­но­сті чи­слен­них сан­кцій, на­кла­де­них Ра­дою Без­пе­ки ці­єї ор­га­ні­за­ції впро­довж 2016— 2017 ро­ків на Пів­ні­чну Ко­рею з ме­тою ско­ро­ти­ти її до­хо­ди в по­ка­ра­н­ня за ви­про­бу­ва­н­ня ядер­них боє­го­ло­вок і ба­лі­сти­чних ра­кет че­рез ме­ха­нізм за­бо­ро­ни екс­пор­ту то­ва­рів і си­ро­ви­ни з КНДР. І що ж? З’ясу­ва­ло­ся, що Пів­ні­чна Ко­рея про­дов­жу­ва­ла екс­пор­ту­ва­ти впро­довж 2017 ро­ку за­бо­ро­не­ні то­ва­ри в низ­ку кра­їн, в то­му чи­слі й Ро­сію, за­ро­бив­ши на то­му со­тні міль­йо­нів до­ла­рів. На­за­гал, Пхе­ньян зу­мів зі­гно­ру­ва­ти сан­кції ООН що­до за­бо­ро­ни екс­пор­ту ву­гі­л­ля, за­лі­за, ста­лі та ін­ших то­ва­рів.

■ Зокре­ма, у до­по­віді йде­ться, що по­став­ки ву­гі­л­ля здій­сню­ва­ли­ся в Ро­сію, Ки­тай, Ма­лай­зію, Пів­ден­ну Ко­рею і В’єтнам тор­го­вель­ни­ми су­дна­ми з ви­ко­ри­ста­н­ням ком­бі­на­ції чи­слен­них ме­то­дів «об­хо­дже­н­ня мар­шру­тів та оман­ли­вої та­кти­ки». Ву­гіль­ний екс­порт здій­сню­вав­ся го­лов­ним чи­ном на під­ста­ві під­ро­бле­них до­ку­мен­тів, в яких Ро­сія і Ки­тай, а не КНДР, ука­зу­ва­лись як дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня цьо­го ву­гі­л­ля. Пхе­ньян, як за­зна­че­но в до­по­віді, «про­дов­жу­вав екс­пор­ту­ва­ти май­же всі то­ва­ри, за­бо­ро­не­ні в ре­зо­лю­ці­ях Ра­ди Без­пе­ки ООН, і отри­мав май­же 200 міль­йо­нів до­ла­рів ли­ше в пе­рі­од із сі­чня до ве­ре­сня 2017 ро­ку».

■ Крім то­го, спе­ці­аль­на гру­па ООН та­кож роз­слі­ду­ва­ла ви­пад­ки по­ста­ча­н­ня на­фто­про­ду­ктів до Пів­ні­чної Ко­реї в по­ру­ше­н­ня сан­кцій ООН і ви­яви­ла, що ме­ре­жа тан­ке­рів в основ­но­му ба­зу­є­ться на Тай­ва­ні. Згі­дно з до­по­від­дю, КНДР «вже по­ру­шує остан­ні ре­зо­лю­ції, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи гло­баль­ні ме­ре­жі по­ста­вок на­фти, іно­зем­них гро­ма­дян, ре­є­стри офшор­них ком­па­ній і між­на­ро­дну бан­ків­ську си­сте­му».

■ Ек­спер­ти та­кож зна­йшли до­ка­зи вій­сько­вої спів­пра­ці Пів­ні­чної Ко­реї що­до роз­роб­ки хі­мі­чної зброї для Си­рії та на­да­н­ня М’ян­мі ба­лі­сти­чних ра­кет.

■ І це тіль­ки те, що вда­ло­ся ви­яви­ти роз­від­ці ООН; на­то­мість не­за­ле­жні ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що на­ве­де­ні в до­по­віді ци­фри слід по­мно­жи­ти на чо­ти­ри, а то й на п’ять, і що не тіль­ки за­зна­че­ні п’ять дер­жав, а й де­які ін­ші є об’єкта­ми екс­пор­ту пів­ні­чно­ко­рей­ської си­ро­ви­ни та про­ду­кції...

■ А те­пер за­ко­но­мір­не за­пи­та­н­ня: як мо­гло так ста­ти­ся, що, згі­дно з до­по­від­дю, се­ред го­лов­них по­ру­шни­ків на­кла­де­них Ра­дою Без­пе­ки ООН сан­кцій що­до пів­ні­чно­ко­рей­сько­го екс­пор­ту ви­яви­ли­ся аж два по­стій­ні чле­ни ці­єї Ра­ди? Що це за фан­та­сма­го­рія та­ка? Не­хай якісь дер­жа­ви «дру­го­го еше­ло­ну» по­ру­шу­ють сан­кції, але як же сві­то­ві «гран­ди», чле­ни «ядер­но­го клу­бу», по­кли­ка­ні су­во­ро кон­тро­лю­ва­ти не­роз­по­всю­дже­н­ня ядер­ної зброї?

■ На­про­шу­є­ться нев­ті­шний ви­сно­вок: щось істо­тне зі­псу­ва­ло­ся у ме­ха­ні­змах між­на­ро­дно­го пра­во­по­ряд­ку, і не ли­ше Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум ви­явив­ся кла­пти­ком ні­чо­го не вар­то­го па­пе­ру, а й за­галь­но­обов’яз­ко­ві ре­зо­лю­ції Ра­ди Без­пе­ки ООН. І знов-та­ки, пе­ред ве­де Ро­сія: її офі­цій­ні ре­чни­ки «те­о­ре­ти­чно» об­ґрун­то­ву­ють не­при­пу­сти­мість еко­но­мі­чних сан­кцій про­ти Пхе­нья­ну: во­ни, мов­ляв, став­лять КНДР на ме­жу гу­ма­ні­тар­ної ка­та­стро­фи (не по­лі­ти­ка вла­ди, яка ци­ні­чно діє від­по­від­но до по­сту­ла­тів: «Ра­ке­ти за­мість ри­су» та «Ядер­ні бом­би за­мість сої», — а сан­кції за бру­таль­не по­ру­ше­н­ня ре­жи­му не­по­ши­ре­н­ня ядер­ної зброї!). Тоб­то Ро­сія, з одно­го бо­ку, при го­ло­су­ван­ні в Ра­ді Без­пе­ки не на­кла­дає ве­то на сан­кції про­ти КНДР, а з ін­шо­го — су­во­ро кри­ти­кує їх і від­вер­то по­ру­шує. Ба біль­ше: не про­сто по­ру­шує, а й на­дає ре­жи­му Кім Чен Ина не­оці­нен­ну до­по­мо­гу — як не­о­фі­цій­ну, пе­ре­да­ю­чи, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, ра­ке­тні те­хно­ло­гії, так й офі­цій­ну — ска­жі­мо, спи­сав­ши 11 мі­льяр­дів до­ла­рів із 12-мі­льяр­дно­го пів­ні­чно­ко­рей­сько­го бор­гу Мо­скві...

■ Утім, із Ро­сі­єю все зро­зумі­ло. На­ра­зі во­на по­во­дить се­бе в ООН не менш, а ча­сом ще більш ци­ні­чно, ніж Ра­дян­ський Со­юз: той хо­ча би при­кри­вав­ся сло­ве­са­ми про «ін­те­ре­си тру­дя­щих», про «спра­ве­дли­вий еко­но­мі­чний лад» і про « по­бу­до­ву сві­тло­го май­бу­тньо­го». І вза­га­лі, СРСР на­ма­гав­ся гра­ти роль «ма­я­ка для люд­ства», за­кли­ка­ю­чи весь світ ста­ти на «со­ці­а­лі­сти­чні рей­ки». На­то­мість Ро­сія від­вер­то пра­гне вне­сти у сві­то­ву по­лі­ти­ку якнай­біль­ше па­скуд­ства та ви­ма­гає ви­зна­н­ня за нею ро­би­ти все, що за­ма­не­ться, у сво­їй «зо­ні жит­тє­вих ін­те­ре­сів», яка вклю­чає пост­ра­дян­ські про­сто­ри, і не ли­ше їх.

■ Що ж, у Пу­ті­на був «гі­дний» по­пе­ре­дник — Адольф Гі­тлер із йо­го «жит­тє­вим про­сто­ром» для Тре­тьо­го Рей­ху. Про­те той був че­сні­шим: він ви­йшов із Лі­ги На­цій (по­пе­ре­дни­ці ООН у пе­рі­од між дво­ма сві­то­ви­ми вій­на­ми), бо був із нею не­зго­дним. На­то­мість Пу­тін ви­ко­ри­сто­вує мо­жли­во­сті, які на­дає Ро­сії ста­тус по­стій­но­го чле­на Ра­ди Без­пе­ки, — і де­мон­стра­тив­но ігно­рує рі­ше­н­ня цьо­го най­ви­що­го ор­га­ну ООН, ще й ін­шим до­по­ма­гає ро­би­ти те са­ме...

■ Але най­біль­ше ме­не осо­би­сто ди­вує на­яв­ність у спи­ску дер­жав-по­ру­шни­ків ре­жи­му сан­кцій про­ти КНДР Пів­ден­ної Ко­реї. Якщо ав­то­ри до­по­віді не по­ми­ля­ю­ться (а це ду­же ма­ло­ймо­вір­но), то се­ред пів­ден­них ко­рей­ців на­яв­ні по­лі­ти­чні са­мо­губ­ці, го­то­ві за­ра­ди ефе­мер­ної ви­го­ди зра­ди­ли ті прин­ци­пи, за які від­да­ва­ли жи­т­тя у 1950—1953 ро­ках їхні спів­ві­тчи­зни­ки, ге­ро­ї­чно во­ю­ю­чи з вій­ська­ми то­та­лі­тар­но­го пхе­ньян­сько­го ре­жи­му за­для то­го, щоб ко­рей­ський на­род міг жи­ти віль­но. Що ж, це теж по­ка­зник сер­йо­зної кри­зи сві­то­во­го по­ряд­ку та де­мо­кра­ти­чних іде­а­лів і цін­но­стей.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.