Мер­кель хо­че ба­чи­ти в сво­є­му уря­ді біль­ше мо­ло­ді

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель в ефі­рі про­гра­ми Berlin direkt на те­ле­ка­на­лі ZDF по­ві­до­ми­ла, що рі­ше­н­ня Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу (ХДС) пе­ре­да­ти по­са­ду гла­ви мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Со­ці­ал­де­мо­кра­ти­чній пар­тії (СДП) бу­ло «бо­лю­чим», втім бу­ло б «без­від­по­від­аль­но» до­зво­ли­ти ко­а­лі­цій­ним пе­ре­го­во­рам про­ва­ли­ти­ся че­рез роз­бі­жно­сті що­до по­ді­лу по­сад у Ка­бмі­ні, пе­ре­дає DW. Зокре­ма, во­на ска­за­ла, що рі­ше­н­ня бу­ло не іде­аль­не, але «прийня­тне». Як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, по­са­ду мі­ні­стра фі­нан­сів, ймо­вір­но, отри­має ни­ні­шній мер Гам­бур­га Олаф Шольц. Крім то­го, Мер­кель до­да­ла, що во­на не по­сту­пи­ться по­са­дою лі- де­ра ХДС чи кан­цле­ра, адже во­ни оби­дві не­об­хі­дні, «щоб бу­ти зда­тною ве­сти ста­біль­ний уряд». Крім то­го, во­на до­да­ла, що хо­че, щоб мо­лод­ші чле­ни ХДС отри­ма­ли віль­ні по­са­ди в уря­ді. «Нам тре­ба за­пов­ни­ти шість мі­ні­стер­ських по­сад і, на мою дум­ку, нам тре­ба пе­ре­свід­чи­ти­ся, що на них роз­гля­да­ю­ться не тіль­ки ті, ко­му по­над 60 ро­ків, але та­кож і мо­лод­ші лю­ди», — по­ві­до­ми­ла кан­цлер. ХДС ого­ло­сить іме­на сво­їх пре­тен­ден­тів на по­са­ди мі­ні­стрів 26 лю­то­го, а до­лю «Ве­ли­кої ко­а­лі­ції» ви­рі­шить СДПН на з’їзді 4 бе­ре­зня. Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко в ін­терв’ю Bild за­кли­кав СДПН по­го­ди­ти­ся на фор­му­ва­н­ня ко­а­лі­ції.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.