«За­про­ше­н­ня до тан­цю»

Так на­зи­ва­є­ться но­ва кон­цер­тна про­гра­ма Ро­ма­на Ко­фма­на

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­ся НАЙДЮК

Ма­е­стро ви­сту­пить із Фі­лар­мо­ні­чним сим­фо­ні­чним ор­ке­стром 16 лю­то­го на сце­ні Ко­лон­но­го за­лу ім. М. Ли­сен­ка. На­зву кон­цер­то­ві дав одно­ймен­ний вальс Кар­ла Ма­рії фон Ве­бе­ра, ні­ме­цько­го ком­по­зи­то­ра ХІХ сто­лі­т­тя, який при­свя­тив п’єсу сво­їй на­ре­че­ній, Ка­ро­лі­ні Брандт («Мо­їй Ка­ро­лі­ні», ска­за­но в при­свя­ті). Ком­по­зи­ція на­пи­са­на для фор­те­пі­а­но, але зго­дом ін­ший кла­сик, фран­цузь­кий ком­по­зи­тор Ге­ктор Бер­лі­оз, зро­бив пе­ре­кла­де­н­ня для ор­ке­стру. Са­ме ін­стру­мен­тов­ка Бер­лі­о­за при­не­сла п’єсі по­пу­ляр­ність, що не зга­сає до сьо­го­дні­шньо­го дня.

А втім, на­при­кін­ці ХІХ ст. у при­мі­щен­ні, де те­пер роз­та­шо­ва­но Ко­лон­ний зал ім. М. Ли­сен­ка На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії, справ­ді тан­цю­ва­ли. Ко­лись це був Бу­ди­нок Ку­пе­цько­го зі­бра­н­ня, спо­ру­дже­ний за про­е­ктом ві­до­мо­го ки­їв­сько­го ар­хі­те­кто­ра Во­ло­ди­ми­ра Ні­ко­ла­є­ва. Окра­сою бу­дів­лі бу­ла тан­цю­валь­на за­ла на 1300 осіб. За де­яки­ми дже­ре­ла­ми, во­на бу­ла осві­тле­на трьо­ма ве­ли­ки­ми лю­стра­ми й під­три­му­ва­на сти­лі­зо­ва­ни­ми під бі­ло­сні­жний мар­мур ко­ло­на­ми ви­шу­ка­ної фор­ми. Тут і від­бу­ва­ли­ся ба­ли, про які те­пер мо­жна тіль­ки мрі­я­ти.

Ін­ший сю­жет, опо­се­ред­ко­ва­но пов’ яза­ний із тан­цем, є в біо­гра­фії са­мо­го Ро­ма­на Ко­фма­на. Свою ди­ри­гент­ську кар’ єру сла­ве­тний ма­е­стро по­чав в Ан­сам­блі тан­цю іме­ні П. Вір­сько­го, де « ви­пад­ко­во » взяв участь у кон­кур­сі на по­са­ду дру­го­го ди­ри­ген­та ор­ке­стру цьо­го ко­ле­кти­ву. За сло­ва­ми са­мо­го Ро­ма­на Іса­а­ко­ви­ча, це бу­ла пев­на аван­тю­ра, адже на той мо­мент він не мав ди­пло­ма про ди­ри­гент­ську осві­ту, за­кін­чив­ши Ки­їв­ську кон­сер­ва­то­рію як скри­паль. Але так ви­йшло, що бу­кваль­но від­ра­зу пі­сля йо­го при­зна­че­н­ня Ан­самбль за­про­си­ли на га­стро­лі до США, і Ко­фман ди­ри­гу­вав там 24- ма кон­цер­та­ми... А ко­ли по­вер­нув­ся на Ба­тьків­щи­ну, то всту­пив на ди­ри­гент­ський фа­куль­тет ки­їв­ської кон­сер­ва­то­рії.

У про­гра­мі кон­цер­ту, крім «За­про­ше­н­ня до тан­цю» Ве­бе­ра, про­зву­чать валь­си Шар­ля Гу­но, Дми­тра Шо­ста­ко­ви­ча, Єв­ге­нія До­ги, Рейн­голь­да Глі­є­ра, Яна Сі­бе­лі­у­са, а та­кож « Слов’ ян­ські тан­ці » Ан­то­ні­на Двор­жа­ка і « Угор­ські тан­ці » Йо­ган­не­са Брам­са.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.