Чий ко­птер най­швид­ший?

Як під­лі­тки зма­га­ю­ться у ми­сте­цтві дрон-рей­син­гу

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ксан­дра ЯРЛИКОВА, «День»

Ви­хі­дни­ми у сто­ли­ці від­бу­ли­ся Дру­гі від­кри­ті зма­га­н­ня вла­сни­ків ква­дро­ко­пте­рів на ку­бок Ки­їв­сько­го па­ла­цу ді­тей та юна­цтва. Зма­га­ли­ся 29 уча­сни­ків ві­ком від во­сьми до 18 ро­ків, пе­ре­го­ни про­хо­ди­ли у двох кла­сах: мо­де­лі роз­мі­ром до 130 мм і мо­де­лі від 130 мм.

Та­ке за­хо­пле­н­ня на­зи­ва­є­ться дрон- рей­син­гом, це го­но­чні зма­га­н­ня FPV-ква­дро­ко­пте­рів — тоб­то та­ких, які мо­жуть під час по­льо­ту пе­ре­да­ва­ти кар­тин­ку на мо­ні­тор на зем­лі. Дро­ни ма­ють бу­ти не­ве­ли­ких роз­мі­рів, усе про­хо­дить на спе­ці­аль­но обла­дна­них тра­сах.

Ми­сте­цтво дрон- рей­син­гу зво­ди­ться го­лов­ним чи­ном до ін­ту­ї­тив­но­го від­чу­т­тя роз­мі­рів, інер­ції дро­на і пра­виль­них на­ла­шту­вань у си­сте­мі управ­лі­н­ня.

Уча­сни­ки зма­гань ма­ли ли­ше кіль­ка се­кунд, щоб зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся, ро­зі­гна­ти свій дрон і спря­му­ва­ти йо­го на тра­су. Основ­не зав­да­н­ня по­ля­га­ло в то­му, щоб по­до­ла­ти тра­су з пе­ре­шко­да­ми на ма­кси­маль­ній швид­ко­сті, не за­че­пив­ши роз­та­шо­ва­ні на ній об’ єкти. Пе­ре­мож­ці отри­ма­ли на­го­ро­ди від спон­со­рів.

В Укра­ї­ні пе­ре­го­ни ква­дро­ко­пте­рів з’яви­ли­ся кіль­ка ро­ків то­му як ама­тор­ський за­хід. Однак зго­дом це транс­фор­му­ва­ло­ся у сер­йо­зний спорт, тож укра­їн­ці вже бе­руть участь у між­на­ро­дних тур­ні­рах.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.