Се­ло: ро­зо­ри­ти чи вря­ту­ва­ти?

Спе­цма­те­ріл — як Він­нич­чи­на го­ту­є­ться впро­ва­джу­ва­ти «мо­ло­чний» стан­дарт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­нич­чи­на

На­при­кін­ці сі­чня цьо­го ро­ку жи­те­лі кіль­кох сіл Ям­піль­сько­го ра­йо­ну пе­ре­кри­ли до­ро­гу і не пу­сти­ли у свої на­се­ле­ні пун­кти ма­ши­ни мо­ло­чних за­го­ті­вель­ни­ків. При­чи­на — низь­ка, за сло­ва­ми лю­дей, ці­на за мо­ло­ко, яке при­йма­ють за­во­ди. Пла­тять, як за про­ду­кцію дру­го­го сор­ту по 5,8 грн за літр, не про­во­дя­чи жо­дних ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень. А тим ча­сом збу­ва­ють мо­ло­ко у су­сі­дню Мол­до­ву, як си­ро­ви­ну екс­тра­кла­су. Лю­ди ви­ма­га­ли збіль­ши­ти вар­тість мо­ло­ка хо­ча б до 6 гри­вень. Ар­гу­мен­ту­ють, що утри­му­ва­ти ко­рів, які для ба­га­тьох ро­дин є го­лов­ним дже­ре­лом на­пов­не­н­ня сі­мей­но­го бю­дже­ту, стає де­да­лі важ­че, ба біль­ше — не ви­гі­дно, че­рез збіль­ше­н­ня вар­то­сті еле­ктро­енер­гії, во­ди, зер­на, ма­ку­хи то­що.

«Я отри­мую пен­сію май­же 1500 гри­вень, мій дід має не біль­шу. На ста­ро­сті му­си­мо три­ма­ти го­спо­дар­ство, бо це жи­ві гро­ші. Три­ма­є­мо дві ко­ро­ви і те­ли­цю. Що­дня на­до­юю не мен­ше 50 лі­трів мо­ло­ка. А зда­є­мо за без­цінь. Пля­шка во­ди до­рож­че ко­штує, ніж літр мо­ло­ка, ко­ли та­ке бу­ло?! А ко­ро­ву тре­ба на­го­ду­ва­ти і за­па­си на зи­му зро­би­ти і те­плень­ке пій­ло да­ти, — роз­по­від­ає жи­тель­ка се­ла Не­чу­їв­ки Ям­піль­ско­го ра­йо­ну На­дія КОЗЛІНСЬКА. — Ко­ли ді­зна­ли­ся, що наш Ям­піль­ський ма­сло­сир­за­вод за­го­тов­ляє мо­ло­ко від на­се­ле­н­ня за ці­ною дру­го­го сор­ту, а по­тім про­дає йо­го у Мол­до­ву як мо­ло­ко екс­тра­кла­су, отри­му­ю­чи ви­ру­чку у ва­лю­ті, то нер­ви вже не ви­три­ма­ли. Нас обма­ню­ють, отри­му­ю­чи над­при­бу­тки, але збіль­ши­ти вар­тість хо­ча б на 20 ко­пі­йок за літр ні­хто не хо­че. До­ве­де­ться ви­рі­за­ти ху­до­бу чи зда­ва­ти на м’ясо — не знаю, бо з ро­ка­ми де­да­лі важ­че стає три­ма­ти ко­рів. А гро­ші, як пі­сок — є в ру­ках і одра­зу не­ма».

Не має пов­но­ва­жень за­ра­ди­ти си­ту­а­ції і вла­да на мі­сцях. Го­ло­ва Ям­піль­ської РДА Ми­хай­ло ВДОВЦОВ ка­же, якщо ще ро­ків 10 то­му по­го­лів’я ВРХ в ра­йо­ні скла­да­ло по­над 7000 го­лів, ни­ні ця ци­фра удві­чі мен­ша. З та­ки­ми тем­па­ми ра­йон мо­же вза­га­лі за­ли­ши­ти­ся без до­ма­шньо­го мо­ло­ка. Ство­рю­ва­ти ко­опе­ра­ти­ви й об’єд­ну­ва­ти­ся з ін­ши­ми вла­сни­ка­ми ху­до­би, щоб ви­ро­бля­ти мо­ло­ко на­ле­жної яко­сті, се­ля­ни не по­спі­ша­ють. Пе­ре­ва­жна біль­шість із них — пен­сіо­не­ри, які не хо­чуть або про­сто бо­я­ться всту­па­ти в про­гра­ми спів­фі­нан­су­ва­н­ня.

«У дер­жав­но­му бю­дже­ті цьо­го ро­ку пе­ред­ба­че­но 4 мі­льяр­ди гри­вень на під­трим­ку мо­ло­чної га­лу­зі. На­ра­зі ви­ро­бля­є­ться ме­ха­нізм ви­ко ри стан ня цих кош тів, які бу­дуть зо­се­ре­дже­ні пе­ре­д­усім на бу­дів­ни­цтво та ре­кон­стру­кцію мо­ло­ко­то­вар­них ферм та при­дба­н­ня не­об­хі­дно­го обла­дна­н­ня. В на­шо­му ра­йо­ні ство­ре­но 19 мо­ло­ко­при­ймаль­них пун­ктів, пра­цю­ють оди­ни­ці, біль­шість мо­ло­ка ви­во­зи­ться за ме­жі Ям­піль­щи­ни. Хо­ча ма­ло б за­ли­ша­ти­ся в ра­йо­ні», — ви­знає чи­нов­ник.

«КОЛИШНЯ СВИНОФЕРМА ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИЙ КОМ­ПЛЕКС»

Тим ча­сом у су­сі­дньо­му з Ям­по­лем То­ма­шпо­лі за ко­шти Єв­ро­со­ю­зу та ко­шти дер­жав­но­го й мі­сце­вих бю­дже­тів ре­а­лі­зо­ву­ють мас­шта­бний про­ект «Роз­ви­ток мо­жли­во­стей ко­опе­ра­ти­ву для за­хи­сту пра­во­вих і еко­но­мі­чних ін­те­ре­сів при­ва­тних се­лян­ських го­спо­дарств, а та­кож роз­ши­ре­н­ня мо­ло­чно­го асор­ти­мен­ту про­ду­кції со­ці­аль­ної сфе­ри То­ма­шпіль­сько­го ра­йо­ну». Він пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня мо­ло­чно­го ко­опе­ра­ти­ву, який за до­го­во­ра­ми-до­ру­че­н­ня­ми йо­го уча­сни­ків за­йма­ти­ме­ться збо­ром мо­ло­ка, йо­го пе­ре­роб­кою та збу­том. Про­ект здій­сню­є­ться на те­ри­то­рії чо­ти­рьох сіль­ських рад Ан­то­нів­ка, Пень­ків­ка, Пи­ли­пи-Бо­рів­ські та Ро­жня­тів­ка, але й ін­ші вла­сни­ки ко­рів мо­жуть до­лу­чи­ти­ся до ко­опе­ра­ти­ву.

«У рам­ках про­е­кту від­бу­ва­є­ться ре­кон­стру­кція при­мі­ще­н­ня, яке роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії Ан­то­нів­ської сіль­ської ра­ди, це колишня свиноферма, яка по­сту­по­во перетворюється у молокопереробний цех, який має хо­ло­диль­ні, склад­ські при­мі­ще­н­ня, ду­шо­ві, роз­дя­галь­ні, пункт при­йо­му мо­ло­ка та ви­да­чі го­то­вої про­ду­кції, ла­бо­ра­то­рію то­що. За­раз вже ого­ло­ше­ний тен­дер на при­дба­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня для ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка, ке­фі­ру, йо­гур­ту та м’яких си­рів, які збу­ва­ти­му­ться в за­кла­ди со­ці­аль­ної сфе­ри ра­йо­ну. По­ту­жність ви­ро­бни­цтва — три тон­ни мо­ло­ка за ві­сім го­дин, тоб­то за змі­ну. Ро­зра­хо­ву­є­мо за­пу­сти­ти ком­плекс влі­тку, до за­про­ва­дже­н­ня но­вих норм, — роз­по­від­ає екс­перт про­е­кту На­та­лія ГИЖКО. — Окрім ін­ве­сти­цій­них ро­біт, ми за­йма­є­мо­ся пи­та­н­ням по­кра­ще­н­ня кор­мо­вої ба­зи для вла­сни­ків ко­рів. Спіль­но з фа­хів­ця­ми з Ін­сти­ту­ту кор­мів та сіль­сько­го го­спо­дар­ства По­ді­л­ля про­во­ди­ли по­льо­ві ро­бо­ти з по­лі­пше­н­ня гро­мад­ських па­со­вищ на пло­щі 100 га в се­лах То­ма­шпіль­сько­го ра­йо­ну. Пі­дря­дною ор­га­ні­за­ці­єю ви­сту­пи­ло мі­сце­ве фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Ав­густ», яке здій­сни­ло пе­ре­д­по­сів­ну під­го­тов­ку ґрун­ту, по­сів тра­во­су­міш та вне­се­н­ня мі­не­раль­ні до­бри­ва. Па­ра­лель­но про­во­ди­ла­ся по­ту­жна ін­фор­ма­цій­на кам­па­нія з на­се­ле­н­ням що­до уча­сті в ко­опе­ра­ти­ві, ефе­ктив­но­го утри­ма­н­ня ко­рів, до­во­ди­ло­ся по­ясню­ва­ти лю­дям і пев­ні юри­ди­чні аспе­кти. Се­ля­ни до­сі за­ли­ша­ю­ться юри­ди­чно не­за­хи­ще­ни­ми. І це та­кож тре­ба ви­прав­ля­ти».

«ЦЕЙ ПО­КА­ЗНИК СВІДЧИТЬ, ЩО ЗМІ­НИ НЕМИНУЧІ»

Но вий стан дарт ДСТУ 3662: 2015 «Мо­ло­ко-си­ро­ви­на ко­ров’яче. Те­хні­чні умо­ви», який ви­ма­гає ві­дмо­ви­ти­ся від мо­ло­ка дру­го­го сор­ту, тоб­то то­го, що за­ку­по­ву­ють без­по­се­ре­дньо на се­лі, бу­де впро­ва­дже­но до 1 ли­пня цьо­го ро­ку. На Він­нич­чи­ні, де час­тка мо­ло­ка, що за­ку­по­ву­є­ться, від се­лян скла­дає 32 %, за­би­ли на спо­лох, бо від сіль­сько­го мо­ло­ка не го­то­ві ві­дмо­ви­ти­ся ані за­го­ті­вель­ни­ки, ані ви­ро­бни­ки мо­ло­чної про­ду­кції. Ви­хід один — ство­ре­н­ня мо­ло­чних ко­опе­ра­ти­вів, на які з дер­жав­но­го та обла­сно­го бю­дже­тів по­ча­ли ви­ді­ля­ти чи­ма­лі ко­шти, ка­же ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку, еко­ло­гії та при­ро­дніх ре­сур­сів Він­ни­цької ОДА Ми­ко­ла ТКАЧУК. Мо­ло­ко­пе­ре­ро­бна га­лузь є одні­єю з най­по­ту­жні­ших га­лу­зей хар­чо­вої та пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті Він­нич­чи­ни і за­ймає лі­ди­ру­ю­чі по­зи­ції по Укра­ї­ні. Що­рі­чно область пе­ре­ро­бляє в се­ре­дньо­му 600 ти­ся­чтонн мо­ло­ка. За ми­ну­лий рік мо­ло­ко­пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства­ми обла­сті бу­ло за­ку­пле­но і пе­ре­ро­бле­но 547 ти­ся­чтонн мо­ло­ка. За­ку­пів­ля мо­ло­чної си­ро­ви­ни від сіль­госп­під­при­ємств скла­дає 68,2 %, від ін­ди­ві­ду­аль­них гос- по­дарств на­се­ле­н­ня від­по­від­но — 31,8 %. На­дій мо­ло­ка на одну ко­ро­ву сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства ста­но­вить 6,072 тис. кг на одну ко­ро­ву — це най­кра­щий по­ка­зник у га­лу­зі тва­рин­ни­цтва в істо­рії обла­сті, під­кре­слює.

«На сьо­го­дні у всіх ка­те­го­рі­ях го­спо­дар­ства на­ра­хо­ву­є­ться 157 ти­сяч го­лів ко­рів. У сіль­сько­го­спо­дар­ських фор­му­ва­н­нях — 32,4 ти­ся­чі го­лів, у го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня — 124,7 ти­ся­чі. За­го­тів­ля мо­ло­ка від се­лян здій­сню­є­ться че­рез ста­ціо­нар­ні за­го­ті­вель­ні пун­кти, яких в обла­сті на­ра­хо­ву­є­ться по­над 700 оди­ниць та по­над 900 мі­ні­хо­ло­диль­них уста­но­вок, що роз­мі­ще­ні в сіль­ській мі­сце­во­сті, — ко­мен­тує Ми­ко­ла Ткачук. — Від за­галь­но­го об­ся­гу мо­ло­ка сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, що прийня­то мо­ло­ко­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства- ми обла­сті, на­ді­йшло 63 % — мо­ло­ко ви­що­го ґа­тун­ку, 20 % — мо­ло­ко пер­шо­го ґа­тун­ку, від­по­від­но, ли­ше 5,3 % — мо­ло­ко дру­го­го ґа­тун­ку. То­ді, ко­ли у на­се­ле­н­ня — 94 % мо­ло­ка дру­го­го ґа­тун­ку, та ли­ше 5 % — пер­шо­го кла­су, ба­зи­сної жир­но­сті. І цей по­ка­зник свідчить, що змі­ни неминучі. Для по­лі­пше­н­ня яко­сті мо­ло­ка в обла­сті три ро­ки діє про­гра­ма що­до під­трим­ки до­мо­го­спо­дарств. Се­ля­ни, які утри­му­ють три і біль­ше ко­рів, ма­ють пра­во отри­ма­ти з обла­сно­го бю­дже­ту ком­пен­са­цію на при­дба­н­ня до­ї­ль­них апа­ра­тів та хо­ло­диль­но­го обла­дна­н­ня. То­рік по фі­нан­со­ву під­трим­ку звер­ну­ло­ся 500 осіб, бу­ло ви­пла­че­но міль­йон гри­вень, на по­ча­тку 2018 бу­де про­фі­нан­со­ва­но ще — 800 ти­сяч гри­вень. Окрім цьо­го, згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством на сьо­го­дні­шній день про­во­дить ся ро бо та із фор му ван ня та впро­ва­дже­н­ня Між­на­ро­дної си­сте­ми управ­лі­н­ня без­пе­кою хар­чо­вих про­ду­ктів (ХАССП). Мо­ло­чна га­лузь має ви­со­кий екс­порт­ний по­тен ці ал, про дук ція під при ємств га­лу­зі екс­пор­ту­є­ться до по­над 50 кра­їн сві­ту. За 2017 рік з обла­сті бу­ло екс­пор­то­ва­но по­над 20 ти­сяч тонн мо­ло­ка на су­му май­же 60 млн дол. США».

«ЩОБ СТАВАЛИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИМИ НА РИНКУ МО­ЛО­КА»

Но­вий стан­дарт пе­ред­ба­чає, що все мо­ло­ко, за­ле­жно від рів­ня ба­кте­рі­аль­но­го за­бру­дне­н­ня і вмі­сту со­ма­ти­чних клі­тин, по­ді­ля­ти­ме­ться на екс­тра, ви­щий, пер­ший і дру­гий сор­ти. Впро­ва­дже­н­ня ко­жно­го на­сту­пно­го кро­ку із змі­ни ви­мог до мо­ло­ка бу­де су­про­во­джу­ва­ти­ся ана­лі­зом роз­ви­тку ринку і ефе­ктив­но­сті дер­жав­ної під­трим­ки. Кін­це­ва ме­та, якої пла­ну­ють до­сяг­ти до за­вер­ше­н­ня пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду, тоб­то 2022 ро­ку, — це при­ве­де­н­ня яко­сті мо­ло­ка-си­ро­ви­ни до більш ви­со­ких норм — до так зва­но­го стан­дар­ту 100/400, який від­по­від­ає єв­ро­пей­ським по­ло­же­н­ням. То­ді ви­ко­ри­ста­н­ня мо­ло­ка дру­го­го кла­су бу­де до­зво­ле­но ли­ше у ви­ро­бни­цтві не­хар­чо­вих про­ду­ктів, на­при­клад, кор­мів для тва­рин або ка­зе­ї­ну. Тоб­то за­ку­пів­ля мо­ло­ка у го­спо­дарств на­се­ле­н­ня три­ва­ти­ме, але якою бу­де і ці­на...

«Се­ля­ни, які три­ма­ють біль­ше двох ко­рів і за­ці­кав­ле­ні у при­бу­тку з мо­ло­ка, му­сять зро­зу­мі­ти, що чим які­сні­ше мо­ло­ко во­ни ви­ро­бля­ти­муть, тим біль­ше гро­шей за ньо­го отри­ма­ють. Але для цьо­го по­трі­бно змі­ни­ти під­хід до утри­ма­н­ня ко­рів та ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка, по­чи­на­ю­чи від ба­наль­них, на пер­ший погляд, ре­чей — та­ких, на­при­клад, як до­три­ма­н­ня гі­гі­є­ні­чних норм, — ре­зю­мує На­та­лія Гижко. — Пер­со­нал, за­ді­я­ний у ро­бо­ті з тва­ри­на­ми, по­ви­нен бу­ти в чи­сто­му одя­зі, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти чи­сті ру­ка­ви­чки, ми­ти ру­ки з ми­лом або де­зін­фі­ку­ва­ти їх. Для до­ї­н­ня по­трі­бно за­сто­со­ву­ва­ти чи­сті єм­но­сті, ба­жа­но до­ї­ль­ний апа­рат або до­ї­ль­ну уста­нов­ку, які не­об­хі­дно ре­тель­но ми­ти пі­сля ко­жно­го до­ї­н­ня. І, зви­чай­но, ко­ро­ви по­вин­ні під­ля­га­ти ре­гу­ляр­но­му ве­те­ри­нар­но­му до­гля­ду. Все це і ба­га­то чо­го ін­шо­го тре­ба по­ясню­ва­ти лю­дям, бо на сьо­го­дні біль­шість се­лян зви­кли зда­ва­ти вто­рин­не мо­ло­ко й отри­му­ва­ти за ньо­го ко­пій­ки, во­ни не ві­рять в мо­жли­ву аль­тер­на­ти­ву. Ко­ли по­чи­на­єш роз­по­від­а­ти їм про пе­ре­ва­ги і по­ясню­єш, що тре­ба ку­пи­ти до­ї­ль­ний апа­рат, хо­ло­диль­не обла­дна­н­ня, слід­ку­ва­ти за чи­сто­тою в хлі­ві, ва­кци­ну­ва­ти ко­ро­ву, во­ни ма­ха­ють ру­кою і ка­жуть: «Ех, про­дам ко­ро­ву, та й по всьо­му!».

На жаль, так істо ри­чно ста­ло­ся, що ми втра­ти­ли куль­ту­ру сво­го фер­мер­ства і го­спо­да­рю­ва­н­ня. Якщо лю­ди в се­лах і об’єд­ну­ю­ться в ко­о­пе­ра­ції, то це пе­ре­ва­жно мо­ло­ді, ті, які більш від­кри­ті до змін. І тре­ба ви­зна­ти, во­ни гар­но го­спо­да­рю­ють: на­би­ра­ють за до­бу 200 лі­трів мо­ло­ка, ма­ють пря­мі до­го­во­ри із за­го­ті­вель­ни­ком, який спе­ці­аль­но при­їздить і за­би­рає у них мо­ло­ко. Де­які на­віть са­мо­стій­но про­во­дять ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня і ва­кци­на­цію ко­рів. Та­кі при­кла­ди тре­ба пре­зен­ту­ва­ти усім лю­дям на се­лі, щоб во­ни змі­ню­ва­ли­ся і ставали конкурентоспроможними на ринку мо­ло­ка, бо Укра­ї­на ру­ха­є­ться в ЄС, де ді­ють жорс­ткі ви­мо­ги до ви­ро­бни­ків хар­чо­вих про­ду­ктів. Мо ло ко пе ре роб ні за во ди бу дуть зму­ше­ні під­ви­щу­ва­ти якість сво­єї про­ду­кції, а від­по­від­но бу­дуть по­тре­бу­ва­ти які­сної си­ро­ви­ни. І ті, хто го­то­вий на­да­ва­ти які­сну си­ро­ви­ну вже за­раз, змо­жуть отри­му­ва­ти ви­щу ці­ну та бу­дуть ва­жли­ви­ми пар­тне­ра­ми».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.