ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

528 — за на­ка­зом ві­зан­тій­сько­го ім­пе­ра­то­ра Юсти­ні­а­на ство­ре­но ко­мі­сію для ко­ди­фі­ка­ції рим­ських нор­ма­тив­них актів. Ре­зуль­та­том ці­єї ро­бо­ти став гран­діо­зний «Ко­декс Юсти­ні­а­на» (або «Зве­де­н­ня ци­віль­но­го пра­ва»), ко­трий став осно­вою за­ко­но­дав­чої си­сте­ми За­хо­ду.

1867 — у Ві­дні упер­ше пу­блі­чно ви­ко­на­но вальс Йо­ган­на Штра­у­са «Над пре­кра­сним бла­ки­тним Ду­на­єм», який по­ряд із «Каз­ка­ми Ві­ден­сько­го лі­су» був най­ві­до­мі­шим тво­ром ком­по­зи­то­ра.

1904 — на­ро­див­ся Да­ни­ло Па­вло­вич Ско­ро­пад­ський, укра­їн­ський по­лі­ти­чний і гро­мад­ський ді­яч, син Ге­тьма­на Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го, по­че­сний го­ло­ва Со­ю­зу Укра­їн­ців у Ве­ли­ко­бри­та­нії (1949— 1957 рр.). По­мер 1957 ро­ку.

1919 — пі­сля від­став­ки Во­ло­ди­ми­ра Вин­ни­чен­ка в мо­мент ма­со­ва­но­го на­сту­пу біль­шо­ви­ків на Укра­ї­ну го­ло­вою Ди­ре­кто­рії УНР став Си­мон Пе­тлю­ра.

1945 — за два дні авіа­на­льо­тів бри­тан­ської та аме­ри­кан­ської авіа­ції мі­сто Дре­зден, яке не бу­ло ве­ли­ким про­ми­сло­вим чи вій­сько­вим цен­тром, бу­ло пе­ре­тво­ре­но на ру­ї­ни. За­ги­ну­ло від 70 до 135 ти­сяч лю­дей (за рі­зни­ми оцін­ка­ми).

1904 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.