Ан­дрюс КУБІЛЮС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.ukrinform.ua)

екс-прем’єр Ли­тви:

Ми за­про­по­ну­ва­ли, щоб під час са­мі­ту G7, який від­бу­ва­ти­ме­ться у черв­ні в Ка­на­ді, бу­ли прийня­ті якісь кон­кре­тні рі­ше­н­ня (що­до «пла­ну Мар­шал­ла». — Ред.). Най­го­лов­ні­ше за­раз — Укра­ї­на по­вин­на по­ка­за­ти, що во­на під­ви­щує свою зда­тність що­до ви­ко­ри­ста­н­ня «ста­рих» ко­штів, тоб­то тих гро­шей, які за остан­ні ро­ки вже на­да­но або обі­ця­но Укра­ї­ні рі­зни­ми фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­ці­я­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.