У Львів­ській по­лі­те­хні­ці сьо­го­дні — акція ін­те­ле­кту­аль­ної до­бро­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро ПЛАХТА, «День», Львів

14лю­то­го — Мі­жна­ро­дний день да­ру­ва­н­ня кни­ги. Це одне з най­мо­лод­ших свят у ка­лен­да­рі, яке від­зна­ча­ють із 2012 ро­ку. «Ми під­три­му­є­мо цю іні­ці­а­ти­ву, оскіль­ки б хо­ті­ли, аби тра­ди­ція свя­та да­ру­ва­н­ня книг уко­рі­ни­ла­ся в укра­їн­сько­му су­спіль­стві. Ва­жли­во, щоб, окрім по­да­ро­ва­них гар­них бу­ке­тів і ска­за­них кра­си­вих слів, лю­ди пі­шли до кни­гар­ні і ку­пи­ли книж­ки для сво­їх ко­ха­них», — ка­же Іри­на КЛЮЧКОВСЬКА, ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту осві­ти, куль­ту­ри та зв’яз­ків з ді­а­спо­рою На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» , який у цей день ор­га­ні­зо­вує акцію ін­те­ле­кту­аль­ної до­бро­ти «Її Ве­ли­чність Кни­га. Да­руй­мо!» (о 14.00 у 226-й ау­ди­то­рії го­лов­но­го кор­пу­су уні­вер­си­те­ту).

«До­ки є за­пит на кни­гу в су­спіль­стві, до­ти є по­тре­ба для са­мо­ро­з­ви­тку. Да­ру­нок кни­ги — це за­клик до ін­те­ле­кту­аль­ної дру­жби, знак по­ва­ги і ба­жа­н­ня зро­би­ти нас усіх му­дрі­ши­ми, а, зна­чить, кра­щи­ми й ду­хов­но ба­га­тши­ми. За­раз ми по­вин­ні го­во­ри­ти не ли­ше про мо­дер­ні­за­цію на­шо­го су­спіль­ства, а й про ін­те­ле­кту­а­лі­за­цію. Най­кра­щим зна­ря­д­дям для цьо­го є са­ме кни­га», — від­зна­чає Іри­на Ключковська, яка по­ді­ли­ла­ся з «Днем» де­та­ля­ми акції, у рам­ках якої по­да­ро­ва­ні кни­ги ви­ру­шать у до­ро­гу до укра­їн­ських шкіл, то­ва­риств та осві­тніх за­кла­дів за кор­до­ном.

Пер­шою ла­стів­кою, яка до­лу­чи­ла­ся до іні­ці­а­ти­ви, ста­ла ві­до­ма укра­їн­ська по­е­те­са з Бра­зи­лії Ві­ра Вовк, яка на­ді­сла­ла свої но­ві кни­ги з про­ха­н­ням по­да­ру­ва­ти їх сту­ден­там Львів­ської по­лі­те­хні­ки.

До бла­го­чин­ної акції за­лу­че­не по­соль­ство Укра­ї­ни в Ні­меч­чи­ні та Укра­їн­ський віль­ний уні­вер­си­тет у Мюн­хе­ні, а та­кож пред­став­ни­ки укра­їн­ських шкіл із Ні­дер­лан­дів, Нор­ве­гії, Поль­щі, Гре­ції та Іта­лії. «Зокре­ма, ми бу­де­мо да­ру­ва­ти під­ру­чни­ки з укра­їн­ської мо­ви, яких по­тре­бу­ють за­кла­ди за кор­до­ном. Ми роз­ці­ню­є­мо це не ли­ше як сим­во­лі­чний акт ін­те­ле­кту­аль­ної до­бро­ти, але і як ви­яв на­шої по­ва­ги з бо­ку Укра­ї­ни до тих лю­дей, які тво­рять Укра­ї­ну за її ме­жа­ми. На­при­клад, ми пе­ре­да­є­мо укра­їн­ські книж­ки в дер­жав­ні за­кла­ди Ні­меч­чи­ни, які ці­кав­ля­ться і ви­вча­ють укра­їн­ську мо­ву як іно­зем­ну», — роз­по­від­ає Іри­на Ключковська.

Та­кож ор­га­ні­за­тор­ка за­хо­ду до­дає, що на акцію за­про­ше­но і ка­фе­дру істо­рії, му­зе­є­знав­ства та куль­тур­ної спад­щи­ни Львів­ської по­лі­те­хні­ки. «Якось у со­цме­ре­жах я на­тра­пи­ла на ко­мен­тар го­лов­но­го ре­да­кто­ра га­зе­ти «День» Ла­ри­си Ів­ши­ни, яка ска­за­ла, що як­би лю­ди чи­та­ли кни­ги, які ви­пу­скає га­зе­та «День», то ми б оми­ну­ли ба­га­то про­блем, зокре­ма, в укра­їн­сько-поль­ських сто­сун­ках. Мов­ляв, що за­ва­жає уні­вер­си­те­там, які ма­ють свою ав­то­но­мію, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти бі­бліо­те­ку «Дня» в на­вчаль­но­му про­це­сі? Жо­ден із ві­зи­тів Ла­ри­си Ів­ши­ної до Львів­ської по­лі­те­хні­ки не ми­нув без­слі­дно. То­му ба­га­то на­ших ви­кла­да­чів, зокре­ма, з ка­фе­дри істо­рії Укра­ї­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють Бі­бліо­те­ку га­зе­ти «День» у на­вчаль­но­му про­це­сі. То­му я ви­рі­ши­ла, що від се­бе осо­би­сто до бі­бліо­те­ки ка­фе­дри по­да­рую книж­ку «Ко­ро­на, або Спад­щи­на Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го», що­би ви­кла­да­чі та­кож взя­ли її на озбро­є­н­ня», — під­су­мо­вує Іри­на Ключковська.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Да­ру­ва­ти книж­ки вар­то не ли­ше 14 лю­то­го. Роз­ши­рюй­те ро­зум­ний про­стір — для се­бе і тих, ко­го ці­ну­є­те, — з Бі­блі­о­те­кою «Дня». Що­до при­дба­н­ня звер­тай­те­ся в наш ма­га­зин https://day.kyiv.ua/uk/library

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.