Жо­дно­го ле­галь­но­го

На адмін­кор­до­ні з оку­по­ва­ним Кри­мом по­ча­ли офі­цій­но фі­ксу­ва­ти не­за­кон­них пе­ре­ві­зни­ків

Den (Ukrainian) - - День України -

Уно­чі 13 лю­то­го на кон­троль­но­му пун­кті в’ їзду — ви­їзду «Ка­лан­чак» бі­ля адмін­кор­до­ну з оку­по­ва­ним Ро­сі­єю Кри­мом офі­цій­но за­фі­ксу­ва­ли ви­пад­ки не­ле­галь­них пе­ре­ве­зень гро­ма­дян. Про це у Facebook на­пи­сав пер­ший за­сту­пник пред­став­ни­ка Пре­зи­ден­та в АР Крим Ізет ГДАНОВ.

« Пред­став­ни­цтво Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в АРК спіль­но з СБУ в АРК, ДФС, Укр­транс­без­пе­кою, ГУНП обла­сті про­во­дить за­хо­ди що­до си­ту­а­ції з пе­ре­ве­зе­н­ням па­са­жи­рів з/ до КПВВ « Ка­лан­чак » . Мо­жна кон­ста­ту­ва­ти факт, що не­має жо­дно­го ле­галь­но­го пе­ре­ві­зни­ка, всі пра­цю­ють без до­звіль­них до­ку­мен­тів, біль­шість — на­віть без оформ­ле­н­ня як суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня та від­по­від­но без лі­цен­зії, стра­хов­ки та ін­ших до­звіль­них до­ку­мен­тів. Що­до по­ру­шни­ків скла­де­но про­то­ко­ли та акти. Си­ту­а­ція ви­ма­гає не­гай­но­го дер­жав­но­го ре­а­гу­ва­н­ня ОДА, РДА в ча­сти­ні ор­га­ні­за­ції ле­галь­но­го па­са­жир­сько- го спо­лу­че­н­ня » , — на­пи­сав Гданов.

Пред­став­ник Пре­зи­ден­та в АРК Бо­рис БАБІН за­зна­чив, що 13 лю­то­го, під час на­ра­ди, за­фі­ксо­ва­но фа­кти по­ру­ше­н­ня, а та­кож «від­пи­ски» цен­траль­них та мі­сце­вих ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди про те, що «все га­разд», бу­дуть пе­ре­да­ні «ке­рів­ни­цтву з про­по­зи­ці­я­ми».

На­га­да­є­мо, ми­ну­ло­го ти­жня в ін­терв’ ю га­зе­ті « День » Бо­рис Бабін го­во­рив про си­ту­а­цію з не­ле­галь­ни­ми пе­ре­ве­зе­н­ня­ми до Кри­му. Бабін кри­ти­ку­вав обла­сну та мі­сце­ву вла­ду, а та­кож ор­га­ни, які по­вин­ні сте­жи­ти за без­пе­кою на транс­пор­ті за від­су­тність їхньої ува­ги до ці­єї про­бле­ми та мо­жли­ву участь у ті­ньо­вих схе­мах. Ого­ло­си­ти кон­курс на ле­галь­ні пе­ре­ве­зе­н­ня має Хер­сон­ська ОДА. «Ду­же лег­ко «стриг­ти ку­по­ни», якщо це не­ле­галь­но. А ко­ли бу­де ле­галь­но — всі пла­ти­ти­муть по­да­тки і «за­но­си­ти» ні­хто не бу­де», — за­явив Бабін у роз­мо­ві з «Днем».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.