ЖИТЕЛІ РЕ­ГІО­НІВ ОТРИМУЮТЬ СВОЮ «КОРОНУ...»

Den (Ukrainian) - - День України -

Ві­та­лій СКОЦИК: «Ми з со­бою на всі свя­та ве­зе­мо кни­ги»

Для да­ру­ва­н­ня кни­ги — не обов’яз­ко­во че­ка­ти тіль­ки 14 лю­то­го. Так вва­жа­ють і в Аграр­ній пар­тії Укра­ї­ни, адже на всі свя­та їдуть із по­да­рун­ка­ми — кни­га­ми. Так, дня­ми пар­тій­ці про­ве­ли низ­ку за­хо­дів для вша­ну­ва­н­ня пам’яті тих, хто не по­вер­нув­ся із во­єн. Зокре­ма 11 лю­то­го в Хар­ко­ві бу­ло від­кри­то пам’ятник сол­да­там не­ого­ло­ше­них во­єн. «Адже на­ша АТО — не­ого­ло­ше­на вій­на. Ор­га­ні­за­то­рам і всім, хто був за­ді­я­ний у цьо­му про­це­сі, ми по­да­ру­ва­ли кни­жи з Бі­бліо­те­ки «Дня», — роз­по­від­ає «Дню» го­ло­ва Аграр­ної пар­тії Укра­ї­ни Ві­та­лій Скоцик.

«За­раз ми вже пра­цю­є­мо на Оде­щи­ні, — ка­же Ві­та­лій Єв­ста­фі­йо­вич. — 14 лю­то­го в при­ду­най­ській Бес­са­ра­бії бу­де свя­то зу­стрі­чі ве­сни — свя­то Три­фо­на За­рі­за­на. На ньо­му бол­га­ри тра­ди­цій­но по­чи­на­ють обрі­за­ти ло­зу. Ми тра­ди­цій­но ве­зе­мо кни­ги, у да­но­му ви­пад­ку — це під­бір­ка га­зе­ти «День», де основ­ною кни­гою є «Ко­ро­на, або Спад­щи­на Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го». Ми по­да­ру­є­мо ви­да­н­ня жи­те­лям на­шої пре­кра­сної Бес­са­ра­бії, де про­жи­ва­ють пред­став­ни­ки 133 на­ціо­наль­но­стей, для то­го, щоб во­ни глиб­ше ро­зумі­ли на­шу істо­рію — Ко­ро­лів­ства Ру­сько­го».

При­клад, вар­тий на­слі­ду­ва­н­ня, чи не так?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.