Стол­тен­берг: НАТО під­три­мує Укра­ї­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ген­сек НАТО Єнс Стол­тен­берг за­явив під час бри­фін­гу, що НАТО під­три­мує те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, на­дає їй по­лі­ти­чну та пра­кти­чну під­трим­ку. Крім то­го, ген­сек та­кож зга­дав не­що­дав­ню су­пе­ре­чку Ки­є­ва і Бу­да­пе­шта нав­ко­ло за­ко­ну що­до осві­ти, і зокре­ма що­до мов на­цмен­шин, пе­ре­дає «Ра­діо Сво­бо­да». «Ми зна­є­мо про про­бле­ми нав­ко­ло за­ко­ну що­до мов, і ви­кли­ки, які по­ста­ли че­рез це між Укра­ї­ною та Угор­щи­ною. Я за­кли­кав прем’єр-мі­ні­стра Ві­кто­ра Ор­ба­на й пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка зна­йти рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми, що­до то­го, як за­без­пе­чи­ти ба­ланс між пра­вом на­цмен­шин отри­му­ва­ти осві­ту на­ціо­наль­ною мо­вою й тим, що слід ви­вча­ти й на­ціо­наль­ну мо­ву», — ска­зав Сол­тен­берг. Він та­кож від­зна­чив, що Укра­ї­ні слід ува­жні­ше озна­йо­ми­ти­ся з ре­ко­мен­да­ці­я­ми Ве­не­цій­ської ко­мі­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.