Iн­тер­нат но­мі­нант Ляй­пцизь­ко­го яр­мар­ку-2018

Ро­ман Сер­гія Жа­да­на про­дов­жує зби­ра­ти на­го­ро­ди

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Твір Сер­гія Жа­да­на «Ін­тер­нат » в пе­ре­кла­ді ні­ме­цькою мо­вою Са­бі­не Штьор та Юрія Дур­ко­та но­мі­ну­ва­ли на Пре­мію Ляй­пцизь­ко­го яр­мар­ку — 2018. Про це по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті фе­сти­ва­лю.

Усьо­го на пре­мію ви­су­ну­ли 15 но­мі­нан­тів.

«Ін­тер­нат» роз­по­від­ає про те, як змі­ни­ло­ся жи­т­тя лю­дей, ко­ли на схо­ді Укра­ї­ни по­ча­лась вій­на. «...одно­го ра­зу, про­ки­нув­шись, ти ба­чиш за ві­кном во­гонь. ти йо­го не роз­па­лю­вав. але га­си­ти йо­го до­ве­де­ться й то­бі...сі­чень 2015 ро­ку. Дон­бас. Па­ша, вчи­тель одні­єї зі шкіл, спо­сте­рі­гає, як лі­нія фрон­ту не­у­хиль­но на­бли­жа­є­ться до йо­го до­му. ста­є­ться так, що він зму­ше­ний цю лі­нію пе­ре­тну­ти. що­би по­тім по­вер­ну­тись на­зад. і для цьо­го йо­му що­най­мен­ше по­трі­бно ви­зна­чи­тись, на чи­є­му бо­ці йо­го дім... — пи­ше С. Жа­дан у ро­ма­ні. — Ін­тер­нат — ужи­тко­ва ме­та­фо­ра: ме­та­фо­ра без­дом­но­сті, не­за­хи­ще­но­сті, не­до­лю­бле­но­сті...

На­га­да­є­мо, ро­ман «Ін­тер­нат» ви­йшов ми­ну­ло­го ро­ку у ви­дав­ни­цтві Meridian Czernowitz. Це ви­да­н­ня ви­зна­ли най­кра­щою книж­кою 24-го «Фо­ру­му Ви­дав­ців» у но­мі­на­ції «Су­ча­сна укра­їн­ська про­за». Та­кож ро­ман здо­був пре­мію «Лі­та­кцен­ту» в но­мі­на­ції «Про­за».

До ре­чі, Ляй­пцизь­кий книж­ко­вий яр­ма­рок — дру­гий за ве­ли­чи­ною пі­сля Фран­кфурт­сько­го книж­ко­во­го яр­мар­ку. Про­во­ди­ться що­рі­чно в се­ре­ди­ні бе­ре­зня. Був за­по­ча­тко­ва­ний у XVII сто­літ­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.