Ве­чір-при­свя­та Не­бе­сній Со­тні

20 лю­то­го про­лу­нає ле­ген­дар­на Дру­га сим­фо­нія Ма­ле­ра

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День» Ви­сту­пає Ан­же­лі­на Шва­чка

Кон­церт від­бу­де­ться у На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни. Дру­гу сим­фо­нію Гу­ста­ва Ма­ле­ра, яка на­пи­са­на у 1887—1894рр., ще на­зи­ва­ють «Сим­фо­ні­єю Во­скре­сі­н­ня», яка на­ві­я­на ма­е­стро ду­хов­ною пі­снею Фрі­дрі­ха Го­тли­ба Кло­пшто­ка «Ти во­скре­снеш». Цей текст мо­жна по­чу­ти у фі­на­лі сим­фо­нії. Пер­шу ча­сти­ну ком­по­зи­тор спо­ча­тку хо­тів опу­блі­ку­ва­ти під на­звою «Три­зна» як са­мо­стій­ну сим­фо­ні­чну по­е­му і ли­ше у 1893—1894 ро­ках оформ­ля­є­ться оста­то­чний за­дум сим­фо­нії з п’яти ча­стин. «Я на­звав пер­шу ча­сти­ну «Три­зна», в ній я хо­ваю ге­роя мо­єї пер­шої сим­фо­нії («Ти­тан») і во­дно­час ця ча­сти­на — це пи­та­н­ня: на­ві­що ти жив? Чо­му ти стра­ждав?» — пи­сав Ма­лер про свій твір.

Му­зи­ко­знав­ці під­кре­слю­ють, що твор­чість ви­да­тно­го ма­е­стро ста­ла своє­рі­дним мо­стом між пі­знім ав­стро- ні­мець- ким ро­ман­ти­змом XIX ст. та мо­дер­ні­змом по­ча­тку XX ст., і ма­ла ве­ли­кий вплив на ба­га­тьох ком­по­зи­то­рів, зокре­ма на та­ких рі­зних, як пред­став­ни­ки «но­вої ві­ден­ської шко­ли», з одно­го бо­ку, Дми­тро Шо­ста­ко­вич і Бен­джа­мін Бріт­тен — з ін­шо­го. У цьо­му тво­рі Ма­лер упер­ше роз­крив у сво­їй му­зи­ці тра­гі­чну ко­лі­зію не­ми­ну­чо­сті смер­ті, яка ста­вить під сум­нів сам сенс люд­сько­го бу­т­тя...

Сим­фо­нія № 2 про­зву­чить у ви­ко­нан­ні Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру та хо­ру На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни. Со­лі­сти: Ан­же­лі­на Шва­чка ( ме­цо- со­пра­но) і Ксе­нія Ба­хріт­ді­но­ва (со­пра­но), ди­ри­гент — Ми­ко­ла Дя­дю­ра, хор­мей­стер — Бо­г­дан Пліш.

— Наш ве­чір ми при­свя­чу­є­мо ге­ро­ям Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, які за­ги­ну­ли на Май­да­ні у кри­ва­ві лю­тне­ві дні 2014 ро­ку, — роз­ка­зав «Дню» го­лов­ний ди­ри­гент На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни Ми­ко­ла ДЯ­ДЮ­РА. — Те­ма Дру­гої сим­фо­нії — «Во­скре­сі­н­ня» — є ше­дев­ром сві­то­вої му­зи­ки. Це ве­ли­чний твір Ма­ле­ра де у фі­на­лі є та­кі сло­ва: «Я по­мру, щоб жи­ти...»! Вла­сне ця ідея сим­фо­нії най­біль­ше під­хо­дить, аби ви­ко­ну­ва­ти до ці­єї сум­ної да­ти... У ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку впер­ше пред­ста­ви­ли цей твір у те­а­трі (со­лі­ста­ми бу­ли Ксе­нія Ба­хріт­ді­но­ва і Зо­ря­на Ку­шплер), а ни­ні за­мість Зо­ря­ни ви­сту­пить на­ша пре­кра­сна спів­а­чка Ан­же­лі­на Шва­чка.

Скла­дність ви­ко­на­н­ня Дру­гої сим­фо­нії у то­му, що тут пі­ді­йма­є­ться гло­баль­на те­ма жит­ті та смер­ті, це мас­шта­бний твір ( біль­ше 80 хви­лин у п’яти ча­сти­нах) і з ду­же скла­дною пар­ти­ту­рою. У цьо­му тво­рі ком­по­зи­тор за­ді­яв усі мо­жли­во­сті сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру, які бу­ли на той час, а та­кож хо­ру та со­лі­стів. Ор­ке­стров­ка ду­же рі­зно­ма­ні­тна, а та­кож є те­хні­чні скла­дно­щі для му­зи­кан­тів і спів­а­ків. Уза­га­лі не ко­жен ор­кестр змо­же ви­ко­на­ти цю сим­фо­нію, але у на­шо­му те­а­трі є по­ту­жний твор­чий по­тен­ці­ал. Ми ста­ви­мо ви­со­кі ці­лі і на­ма­га­є­мо­ся їх ви­ко­ну­ва­ти.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.