Схе­ми на «дні»

Чо­му пра­во­охо­рон­ці при­йшли з об­шу­ка­ми до Асо­ці­а­ції мор­ських пор­тів Укра­ї­ни?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ан­дрій МУРАВСЬКИЙ

Пра­во­охо­рон­ці за­пі­до­зри­ли ко­ли­шнє ке­рів­ни­цтво Адмі­ні­стра­ції мор­ських пор­тів у за­по­ді­я­н­ня дер­жа­ві кіль­кох со­тень міль­йо­нів гри­вень зби­тків. Їх за­ці­ка­ви­ло дно­по­гли­бле­н­ня в Бер­дян­сько­му і Ма­рі­у­поль­сько­му мор­ських пор­тах, що йо­го ви­ко­ну­ва­ла ком­па­нія «Те­хмор­гі­дро­буд Ми­ко­ла­їв». 2015 ро­ку ро­бо­ти ко­шту­ва­ли дер­жа­ві 290 млн грн, 2016-го — вже 712 млн грн. Улі­тку 2015 р. один ку­бо­метр об­хо­див­ся 132 грн, в 2016-го — вже 179 грн.

Те, що по­са­до­ві осо­би змо­ви­ли­ся з ком­па­ні­єю і вар­тість за­ви­ще­но, спо­ча­тку за­пі­до­зри­ли в СБУ. Спра­ву за­ве­ли ще то­го ж та­ки 2016 ро­ку, по­тім її пе­ре­да­ли до На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, те на­гря­ну­ло з об­шу­ка­ми до «Те­хмор­гі­дро­буд». А за­раз де­те­кти­ви за­три­ма­ли екс-го­ло­ву АМПУ Ан­дрія Аме­лі­на і ще кіль­кох осіб і про­ве­ли мас­шта­бні об­шу­ки. Утім, в СІЗО Аме­лін про­був ли­ше кіль­ка го­дин — до­ві­ре­ні осо­би вне­сли 12 млн грн за­ста­ви, і він ви­йшов на во­лю.

КРИМІНАЛ ЧИ ПО­ЛІ­ТИ­КА?

Ко­ли­шній ке­рів­ник АМПУ, мо­жли­во, має ар­гу­мен­ти, чо­му та­ка рі­зни­ця у вар­то­сті ро­біт. Вла­сне, два ро­ки то­му в одно­му з ін­терв’ю Аме­лін ка­зав, що вар­тість одно­го ку­бо­ме­тра за­ле­жить він двох де­ся­тків чин­ни­ків. Це гли­би­на і пло­ща чер­па­н­ня, ка­те­го­рія ґрун­ту (що він скла­дні­ший, то до­рож­ча те­хно­ло­гія і біль­ше по­трі­бно ча­су на ро­бо­ти), даль­ність зва­ли­ща і кіль­кість ша­ланд, те­хно­ло­гія ви­ро­бни­цтва, ха­ра­кте­ри­сти­ки і склад ка­ра­ва­ну, про­мі­рю­валь­ні і во­до­ла­зні ро­бо­ти і то­що. Окрім то­го, мо­жна по­си­ла­ти­ся на по­до­рож­ча­н­ня паль­но­го. Пи­та­н­ня ли­ше в то­му, на­скіль­ки ці ар­гу­мен­ти бу­дуть пе­ре­кон­ли­ви­ми для пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та су­ду.

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет ствер­джує, що вже 2015 ро­ку на тен­де­рі бу­ла змо­ва між «Те­хмор­гі­дро­бу­дом» та ком­па­ні­я­ми «Іри­да» та «Ін­флот-Да­ну­бі­ус Ей­джен­сі», які бу­ли фі­ктив­ни­ми кон­ку­рен­та­ми. За вер­сі­єю слід­ства, у ре­зуль­та­ті змо­ви ці­ни бу­ло за­ви­ще­но май­же вдві­чі. Від­по­від­ні про­то­ко­ли є на сай­ті ко­мі­те­ту. З-по­між ін­шо­го за­зна­ча­є­ться, що кла­си­фі­ка­цій­ні по­свід­че­н­ня на су­дна «Іри­да» і «Те­хмор­гі­дро­буд» за­свід­чи­ли в одно­го но­та­рі­у­са і одно­го пе­ре­кла­да­ча, і до­го­во­ри на орен­ду су­дів «Іри­ди» ви­яви­ли­ся на кон­фі­ско­ва­них під час об­шу­ку комп’юте­рах «Те­хмор­гі­дро­бу­ду». Дно­по­гли­блю­валь­ний флот орен­ду­ва­ли. І, як до­во­дять слід­чі, пі­сля «укла­де­н­ня кіль­кох до­го­во­рів орен­ди» вар­тість ро біт суд на SEVERO - DVINSKIY за ви щи ли на $9 тис., а су­дна Мilford — на $ 19,5 тис. на до бу. Суд но GLANFORD, яке бу­ло орен­до­ва­но за $25 тис. на до­бу, так на мі­сце й не при­бу­ло, че­рез що ро­бо­ти бу­ло за­кін­че­но із за­пі­зне­н­ням. Орен­ду­ва­ли су­дно в ком па нії Krayteks Group Holding Limited, вла­сни­ком якої є дру­жи­на Оле­ксан­дра Ку­че­ра, кін­це­во­го бе­не­фе­ці­а­ра «Те­хмор­гі­дро­буд Ми­ко­ла­їв».

Де­які ЗМІ вже актив­но обго­во­рю­ють за­три­ма­н­ня у по­лі­ти­чно му кон тек с ті. Аме лі на пов’язу­ють з нар­де­пом Сер­гі­єм Фа­єр­мар­ком із гру­пи впли­ву го­ло­ви МВС Ар­се­на Ава­ко­ва. Ке­ру­ва­ти АМПУ Аме­лін по­чав у той час, ко­ли Мі­нін­фра­стру­кту­ри очо­лю­вав Ма­ксим Бур­бак, що ни­ні очо­лює пар­ла­мет­ську фра­кцію «На­ро­дний фронт».

АМПУ отри­мує зна­чні ко­шти — по кіль­ка мі­льяр­дів чи­сто­го при­бу­тку на рік. І ча­сти­на цих ко­штів іде не на утри­ма­н­ня пор­то­вої ін­фра­стру­кту­ри, а на держ­бю­дже­ту. До цьо­го ро­ку це бу­ло 75% від при­бу­тку, з 2018го від­ра­ху­ва­н­ня ста­но­ви­ти­муть 50%. Але у чи­нов­ни­ків АМПУ є чи­ма­ло мо­жли­во­стей для не­ле­галь­но­го за­ро­бі­тку. При­ва­тні опе­ра­то­ри у пор­тах кон­ку­ру­ють між со­бою, є кон­флі­кти що­до то­го, хто яку ін­фра­стру­кту­ру кон­тро­лює, і ко­жна зі сто­рін за­ці­кав­ле­на в то­му, аби АМПУ ство­ри­ла для неї спри­я­тли­ві умо­ви. Що­до дно­по­гли­бле­н­ня, то пи­та­н­ня до яко­сті тих чи тих ро­біт ви­ни­ка­ли не раз. У га­лу­зі ве­дуть мо­ву на­віть про те, як пі­сля де­яких та­ких ро­біт су­дна шкря­ба­ли дни­щем по пі­ску там, де, згі­дно з до­ку­мен­та­ми, гли­би­на ма­ла б бу­ти біль­шою.

ПІДРЯД ОБХОДИТЬСЯ УДВІЧІ ДОРОЖЧЕ, АЛЕ...

Але є й ін­ший аспект: чо­му дер­жа­ва ство­рює умо­ви для ко­ру­пцій­них схем? І чо­му дає змо­гу ко­штам пря­му­ва­ти до при­ва­тних ком­па­ній, якщо бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня під­три­му­ва­ти об­умов­ле­ні гли­би­ни в пор­тах і на під­хі­дних шля­хах до них і може за­оща­ди­ти, ви­ко­ну­ю­чи ці ро­бо­ти са­мо­стій­но? До то­го ж у рам­ках екс­плу­а­та­цій­но­го дно­по­гли­бле­н­ня АМПУ має що­ро­ку ви­би­ра­ти від 8 до 10 млн куб. м на­но­сно­го ґрун­ту.

У АМПУ по­ясню­ва­ли, що підряд обходиться удвічі дорожче, ніж ви­ко­на­н­ня ро­біт сво­ї­ми си­ла­ми, але за бра­ком вла­сно­го фло­ту до­во­ди­ться про­во­ди­ти тен­де­ри. На ба­лан­сі ДП «Дель­та-ло­цман», фі­лії АМПУ, є зем ле со си « Ме о ти да » та «Ін­гуль­ський», «Ті­лі­гуль­ський», ба­га­то­чер­па­ко­вий зем­сна­ряд «Ріон», дві са­мо­ви­ві­зні ша­лан­ди, за­ві­зник яко­рів, а та­кож три про­мі­рю­валь­ні ка­те­ри.

Але ж при цьо­му са­мі держ­чи­нов­ни­ки і ке­рів­ни­ки держ- ком­па­ній не над­то пра­гну­ли остан­ні­ми ро­ка­ми ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію. На­при­клад, окрім ДП «Дель­та-ло­цман», дно­по­гли­блю­валь­ний флот є в ДП «Укр­вод­шлях». Але як бю­дже­тне під­при­єм­ство, від дер­жа­ви «Укр­вод­шлях» не отри­му­вав на онов­ле­н­ня фло­ту ко­штів упро­довж де­ся­ти­лі­т­тя. З «уби­тим» фло­том важ­ко не ли­ше ви­ко­ну­ва­ти під­ря­дні до­го­во­ри, а й кон­ку­ру­ва­ти з при­ва­тни­ка­ми.

ПЛА­НИ НОВОГО КЕРІВНИЦТВА

Си­ту­а­ція може змі­ни­ти­ся: ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво АМПУ дно­по­гли­блю­валь­ний флот має на­мір збіль­ши­ти. У пла­нах — при­дба­н­ня 20 оди­ниць фло­ту упро­довж най­ближ­чих чо­ти­рьох ро­ків. На ці ці­лі ма­ють на­да­ти май­же 5 млрд гри­вень. Але кон­кре­тно на дно­по­гли­блю­валь­ний флот ви­тра­тять ли­ше ча­сти­ну цих ко­штів, близь­ко 1,4 млн грн: пла­ну­ють при­дба­ти са­мо­ви­ві­зний зем­ле­сос за 930 млн грн і дві гру­зо­ви­ві­зні са­мо­хі­дні ша­лан­ди вар­ті­стю по 200 млн, а та­кож про­мі­рю­валь­ний ка­тер за 20 млн.

Окрім цьо го, на ба ланс АМПУ на­ді­йде 38 од. плав­за­со­бів дно­по­гли­блю­валь­но­го фло­ту «Укр­фод­шля­ху». «Цей флот змо­же здій­сню­ва­ти дно­по­гли­бле­н­ня як на вну­трі­шніх во­дних шля­хах, так і на всіх на­ших фі­лі­ях від Ма­рі­у­поль­сько­го пор­ту до пор­ту Ре­ні по тих гли­би­нах, де це мо­жли­во», — ка­же го­ло­ва ві­дом­ства Рай­віс Ве­цка­ганс. За йо­го сло­ва­ми, вже в най­ближ­чі пів­ро­ку АМПУ ві­зьме­ться за від­нов­ле­н­ня цих су­ден. Весь дно­по­гли­блю­валь­ний флот ма­ють на­мір скон­цен­тру- ва­ти в но­вій фі­лії — Дно­по­гли­блю­валь­ній слу­жбі.

По­клав­ши ру­ку на сер­це, на­віть в цьо­му ви­пад­ку у ке­рів­ни­ків держ­ком­па­ній (тих-та­ки ке­рів­ни­ків дер­жав­них пор­то­вих опе­ра­то­рів) за­ли­ша­є­ться мо­жли­вість від­да­ти за­мов­ле­н­ня при­ва­тній ком­па­нії. «Умо­ви тен­де­рів ча­сто-гу­сто про­пи­су­ю­ться так, що ви­гра­ти йо­го мо­жуть ли­ше «по­трі­бні» кам­па­нії. На­при­клад, у тен­дер­них умо­вах про­пи­су­ю­ться та­кі об­ся­ги, які ми ви­ко­на­ти не мо­же­мо, чо­му са­ме та­ка ци­фра, за­мов­ник сам «не може» по­ясни­ти», — ка­зав в ін­терв’ю про­філь­но­му жур­на­ло­ві «Пор­ти Укра­ї­ни» то­ді­шній ке­рів­ник «Укр­вод­шля­ху» Ми­ко­ла Ве­ре­ща­ка. Але, в будь-яко­му ра­зі, мо­жли­во­стей цих бу­де мен­ше.

ОФІ­ЦІЙ­НО

«У хо­ді об­шу­ку ви­лу­ча­ю­ться до­ку­мен­ти, пе­ре­лі­че­ні в ухва­лі слід­чо­го су­ду, для подаль­шо­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Ми на­да­є­мо все­бі­чну під­трим­ку у про­ве­ден­ні слід­чих дій, адже для нас є ва­жли­вим ви­яв­ле­н­ня фа­ктів зло­вжи­вань на мі­сцях та при­тя­гне­н­ня вин­них до від­по­від­аль­но­сті. АМПУ сьо­го­дні від­кри­та як ні­ко­ли, і та­кі пе­ре­вір­ки є свід­че­н­ням про­зо­ро­сті у ро­бо­ті дер­жав­ної ком­па­нії та ча­сти­ною тих ком­пле­ксних за­хо­дів, які ми спря­мо­ву­є­мо на її подаль­ший роз­ви­ток та за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­ної ді­яль­но­сті», — за­зна­чив за­сту­пник го­ло­ви АМПУ з мор­ської та вну­трі­шньої без­пе­ки Сер­гій ГРОНСЬКИЙ.

Він за­ува­жив, що по­са­до­ві осо­би, які фі­гу­ру­ють у про­ве­ден­ні слід­чих дій, пов’яза­ні з по­пе­ре­днім ке­рів­ни­цтвом ДП «АМПУ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.