Як я зро­зу­мів Гле­на Гран­та,

Або Стра­те­гі­чні ви­снов­ки бри­тан­ця і ці­на укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ігор КАБАНЕНКО, адмі­рал, екс­перт з пи­тань обо­ро­ни та без­пе­ки

Ве­ли­че­зна хви­ля під­ня­ла­ся нав­ко­ло стат­ті бри­тан­сько­го екс­пер­та Гле­на Гран­та в KyivPost «How Ukraine can build an army to beat Putin» («Як Укра­ї­на може по­бу­ду­ва­ти ар­мію та пе­ре­мог­ти Пу­ті­на?»). Ва­жли­во від­зна­чи­ти, що ста­т­тя ви­кли­ка­ла ба­га­то схваль­них від­гу­ків з бо­ку екс­пер­тів, вій­сько­вих і гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства в ці­ло­му. Во­дно­час, офі­цій­на по­зи­ція Мі­н­обо­ро­ни ви­яви­ла­ся прохо­ло­дно-не­га­тив­ною: «Глен Грант про­тя­гом ча­су пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні та в ме­жах на­да­них йо­му мо­жли­во­стей не міг об’ єктив­но ви­вча­ти та бра­ти участь в ре­фор­му­ван­ні укра­їн­ської ар­мії. У зв’ яз­ку з цим, ін­фор­ма­ція, яка ним бу­ла ви­кла­де­на, є ли­ше йо­го вла­сним при­пу­ще­н­ням і роз­ду­ма­ми та не має об’єктив­но­го під­ґрун­тя » , — це ци­та­та по­ві­дом­ле­н­ня з офі­цій­ної веб- сторінки Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни від 7 лю­то­го 2018 ро­ку.

Тро­хи про Гле­на Гран­та. Він — гро­ма­дя­нин Ве­ли­ко­бри­та­нії, офі­цер за­па­су з ар­ти­ле­рій­ською пер­вин­ною осві­тою, за­кін­чив Ко­ро­лів­ську вій­сько­ву ака­де­мію та Об’ єд­на­ний ко­ман­дно- шта­бний ко­ледж зброй­них сил. Мо­ло­дим офі­це­ром про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців ко­ман­ду­вав вій­сько­вим під­роз­ді­лом у Пів­ні­чній Ір­лан­дії (на­га­дую, що в ті ча­си це бу­ла зо­на га­ря­чо­го кон­флі­кту з що­ден­ни­ми об­стрі­ла­ми). Слід за­зна­чи­ти, що то­ді він не втра­тив жо­дно­го під­ле­гло­го, хо­ча во­гне­паль­ні по­ра­не­н­ня ма­ли мі­сце. Глен та­кож про­хо­див слу­жбу в ае­ро­мо­біль­но­му ар­ти­ле­рій­сько­му з’єд­нан­ні. Має до­свід мас­шта­бних на­вчань, в то­му чи­слі з пе­ре­ки­да­н­ням військ на да­ле­кі від­ста­ні для про­ве­де­н­ня опе­ра­цій. Під час слу­жби в опе­ра­тив­ній гру­пі мі­н­обо­ро­ни що­до Бо­снії осо­би­сто ке­ру­вав ева­ку­а­ці­єю бри­тан­ських і фран­цузь­ких гро­ма­дян з Ал­ба­нії. Обі­ймав по­са­ду ата­ше з пи­тань обо­ро­ни в Фін­лян­дії, Ла­твії і Есто­нії, пра­цю­вав в штаб- квар­ти­рі вій­сько­во- по­ві­тря­них сил НАТО в Іта­лії. Успі­шни­ми бу­ли йо­го про­е­кти з обо­рон­них ре­форм під час ро­бо­ти ра­дни­ком мі­ні­стра обо­ро­ни Есто­нії, в Бол­га­рії, Поль­щі, Ко­со­во, Мол­до­ві, Чор­но­го­рії, Сер­бії та Чи­лі.

Глен до­сить дов­гий час про­вів в Укра­ї­ні: до дра­ма­ти­чних по­дій 2014 ро­ку — в рам­ках обо­рон­них про­грам до­рад­чої до­по­мо­ги, у 2014- му став ра­дни­ком Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни. В хо­ді зброй­но­го кон­флі­кту про­во­див ефе­ктив­ні кри­зо­ві тре­нін­ги з фа­хів­ця­ми Мі­н­обо­ро­ни та Ге­не­раль­но­го шта­бу, спіл­ку­вав­ся з во­лон­те­ра­ми і бій­ця­ми- до­бро­воль­ця­ми, ба­га­то по­до­ро­жу­вав. Один з кон­кре­тних при­кла­дів йо­го ро­бо­ти влі­тку 2014 ро­ку — роз­роб­ка «Пра­вил за­сто­су­ва­н­ня зброї на блок­по­стах » , яких то­ді в Зброй­них си­лах Укра­ї­ни не існу­ва­ло. В Пра­ви­лах він вмі­ло по­єд­нав ви­мо­ги мі­жна­ро­дно­го пра­ва та до­свід опе­ра­цій з вре­гу­лю­ва­н­ня криз, тоб­то в тих не про­стих умо­вах во­ни на­да­ли ле­гі­тим­но­сті ді­ям під­роз­ді­лів Зброй­них сил Укра­ї­ни. Фа­хів­ці до­бре ро­зу­мі­ють про що йде­ться і чо­му це бу­ло акту­аль­но са­ме то­ді. Край­ній про­ект, до яко­го він за­лу­чав­ся — роз­роб­ка ре­ко­мен­да­цій що­до розв’ яза­н­ня про­бле­ми квар­тир­но- екс­плу­а­та­цій­но­го, зокре­ма, жи­тло­во­го за­без­пе­че­н­ня.

Слід за­зна­чи­ти, що Глен Грант во­ло­діє при­ро­дни­ми яко­стя­ми ба­чи­ти стра­те­гі­чну кар­ти­ну, кре­а­тив­ні­стю та іні­ці­а­ти­вою. Він чи­тає ба­га­то книг з істо­рії війн та во­єн­них кон­флі­ктів, ана­лі­ти­ки і пу­блі­ци­сти­ки, спіл­ку­є­ться з рі­зни­ми лю­дьми. Гле­на до­бре зна­ють се­ред ве­те­ра­нів АТО та у во­лон­тер­сько­му се­ре­до­ви­щі (Pizza Glen у Veterano Pizza на­зва­но в йо­го честь). Глен звер­тає ува­гу на ва­жли­ві де­та­лі, пе­ред ви­не­се­н­ням на роз­гляд йо­го ви­снов­ки ре­тель­но про­ро­бля­ю­ться та ар­гу­мен­ту­ю­ться. На­при­клад, він по­мі­тив охо­ло­дже­н­ня ува­ги бри­тан­ської пре­си до про­бле­ма­ти­ки вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни — це ва­жли­вий аспект, який пов’ яза­ний з тен­ден­ці­я­ми по­пи­ту су­спіль­ної дум­ки одні­єї з про­від­них єв­ро­пей­ських дер­жав на від­по­від­ну ін­фор­ма­цію. Це зна­йшло від­обра­же­н­ня в стат­ті, але ін­ши­ми сло­ва­ми. Об­ґрун­то­ва­ний ним хви­ле­по­ді­бний ха­ра­ктер вій­ни но­вої ге­не­ра­ції, за­ле­жність її ре­зуль­та­тів від швид­ко­сті прийня­т­тя аде­ква­тних рі­шень, ви­пе­ре­дже­н­ня, мо­біль­но­сті військ та вті­ле­н­ня но­ві­тніх обо­рон­них те­хно­ло­гій та­кож є аспе­кта­ми стат­ті.

Він не кри­ти­кує огуль­но і без­під­став­но. Нав­па­ки, йо­го кри­ти­ка зав­жди ці­льо­ва і кон­стру­ктив­на, бу­ду­є­ться на під­ста­ві уро­ків, які слід ви­вчи­ти. Він про­по­нує до­ціль­ні стра­те­гі­чні кро­ки чи кро­ки та­кти­чно­го ха­ра­кте­ру, але зі стра­те­гі­чним ефе­ктом ( як пи­та­н­ня ди­зель- ге­не­ра­то­рів чи ба­та­ре­йок для лі­хта­рів). Ви не по­чу­є­те від Гле­на « все по­га­но » чи « все про­па­ло » , він ви­знає, що укра­їн­ська ар­мія стає кра­щою ко­жно­го дня, але за­га­лом як ор­га­ні­за­ція во­на не є се­ред най­кра­щих в Єв­ро­пі. Він роз­кри­ває кри­ти­чні обо­рон­ні не­до­лі­ки, ка­же — по­ди­ви­ться в ті сто­ро­ни, де при­су­тня кри­ти­чна ура­зли­вість і ку­ди ма­ло хто ди­ви­ться, про­по­нує до- ціль­ні змі­ни, щоб на­да­ти вій­ськам та шта­бам клю­чо­вих стра­те­гі­чних пе­ре­ваг — мо­біль­но­сті, ви­пе­ре­дже­н­ня та ви­со­ко­го опе­ра­цій­но­го тем­пу.

Слід за­зна­чи­ти, що прин­ци­по­ві по­ло­же­н­ня пу­блі­чної стат­ті Гле­на бу­ли роз­ро­бле­ні ним ще у 2014-му та до­по­від­а­ли­ся то­ді­шньо­му ке­рів­ни­цтву Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. То­ді ту­ши­ли по­же­жі і тим, хто був на- ді­ле­ний пра­вом і обов’ яз­ком прийня­т­тя рі­шень, бу­ло не до цьо­го. По­тім во­ни пе­ре­да­ва­ли­ся до РНБО Укра­ї­ни — ре­зуль­тат та­кий же. З ря­ду аспе­ктів ці­єї те­ма­ти­ки він ви­сту­пав на «5-му ка­на­лі» в трав­ні 2016 ро­ку, три ти­жні то­му це ін­терв’ю бу­ло по­ка­за­но знов... Про­йшло чо­ти­ри ро­ки, в хо­ді яких Укра­ї­на « актив­но ім­пле­мен­тує стан­дар­ти НАТО » . Нев­же за цей пе­рі­од в на­шій ар­мії по­до­ла­но ра­дян­ський мен­та­лі­тет? Чи ма­є­мо га­ран­то­ва­ні ін­стру­мен­ти стри­му­ва­н­ня і від­би­т­тя мо­жли­вої агре­сії? Нев­же розв’ яза­на проблема вій­сько­во­го лі­дер­ства? Чи зу­пи­не­не па­пі­ря­не цу­на­мі, яке за­ймає біль­шу ча­сти­ну слу­жбо­во­го ча­су офі­це­ра? Бу­де­мо від­вер­ті: під­ня­ті Гле­ном про­бле­ми ма­ють мі­сце і во­ни не ро­блять на­шу ар­мію які­сною. Де­що си­ме­три­чною що­до за­гроз — так, але на си­ме­три­чній від­по­віді пе­ре­мог­ти бу­де вкрай важ­ко, Укра­ї­ні по­трі­бний ін­ший зміст ко­ман­дно- шта­бної куль­ту­ри і які­сна вій­сько­ва си­ла, по­бу­до­ва­на на лі­дер­стві, мо­біль­но­сті та вмо­ти­во­ва­но­сті. Але, за­мість ім­пле­мен­та­ції швид­ких змін си­сте­ма на­ма­га­є­ться збе­рег­ти се­бе. Са­ме то­му транс­фор­ма­ції вкрай по­віль­ні. Во­ни до­сить ча­сто ла­ко­ва­ні кра­си­ви­ми сло­ва­ми та хо­дять по ко­лу, обме­жу­ю­ться змі­ною ви­ві­сок і та­бли­чок, на­пов­не­ні по­пу­лі­змом. Ба­зи­сом цьо­го є за­ста­рі­ла ко­ли­шня ра­дян­ська вій­сько­ва куль­ту­ра, в осно­ві якої — кон­троль і по­ка­ра­н­ня, ні­як не лі­дер­ство та мо­ти­ва­ція. Це є про­бле­мою, яка не пра­цює на без­пе­ку кра­ї­ни.

Глен не во­ює і ні­ко­ли не во­ю­вав про­ти Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни, йо­го ме­та ді­а­ме­траль­но ін­ша — до­по­мог­ти на­шій дер­жа­ві ви­сто­я­ти у вкрай важ­ких умо­вах ане­ксії ча­сти­ни її те­ри­то­рії та три­ва­ю­чо­го зброй­но­го кон­флі­кту на схо­ді. Хо­чу по­дя­ку­ва­ти йо­му за це. Не тре­ба ті­ши­ти се­бе на­ді­єю, що кон­флікт йде на спад — не має во­єн­но- стра­те­гі­чних ін­ди­ка­то­рів, які мо­жуть під­твер­ди­ти це. Зго­ден, що в ньо­му є озна­ки стра­те­гі­чної па­у­зи, яка ви­мі­рю­є­ться ду­же ко­ро­тким істо­ри­чним пе­рі­о­дом. Але, будь-яка стра­те­гі­чна па­у­за має за ме­ту по­си­ле­н­ня та пе­ре­гру­пу­ва­н­ня військ ( сил) для їхньої під­го­тов­ки до про­дов­же­н­ня вій­ни. Са­ме то­му слід при­слу­ха­ти­ся до по­ра­ди бри­тан­сько­го екс­пер­та: « Укра­ї­на зо­бов’ яза­на не зга­я­ти цей час». Ми пра­гне­мо по­бу­ду­ва­ти лі­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­чну кра­ї­ну на ба­зі за­хі­дних цін­но­стей і за­хі­дно­го спосо­бу за­хи­сту цих цін­но­стей. Але, на жаль, дум­ки лю­ди­ни, яка має зна­н­ня і до­свід в цій га­лу­зі, на­зи­ває хоч і не­при­єм­ні, але ва­жли­ві в кон­текс­ті ви­жи­ва­н­ня кра­ї­ни ре­чі сво­ї­ми іме­на­ми, сьо­го­дні не сприйня­ті, на­віть час­тко­во. Зви­чай­но, бу­де зав­тра, яке роз­су­дить усіх. Не хо­ті­ло­ся би за під­твер­дже­н­ня стра­те­гі­чних ви­снов­ків і ре­ко­мен­да­цій бри­тан­ця пла­ти­ти ви­со­ку ці­ну укра­їн­цям...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.