Здо­ров’я як... еко­но­мі­чна ка­те­го­рія

Чо­му люд­ський ка­пі­тал ко­жно­го тре­тьо­го укра­їн­ця пов­ні­стю зне­ці­ню­є­ться до 65 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

За остан­ні 60 ро­ків се­ре­дня три­ва­лість жи­т­тя в Єв­ро­пі ви­ро­сла май­же на 30 ро­ків. В Укра­ї­ні — на де­сять. Укра­ї­на — на 113-му мі­сці сві­то­во­го рей­тин­гу з се­ре­дньої три­ва­ло­сті жи­т­тя з по­ка­зни­ком у 71,3 ро­ку. Ми по­сту­па­є­мо­ся се­ре­дньо­му по­ка­зни­ку по сві­ту — 71,6 ро­ку, і се­ре­дньо­му по­ка­зни­ку по Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії — 72,6 ро­ку. Се­ре­дня очі­ку­ва­на три­ва­лість жи­т­тя при на­ро­джен­ні най­ви­ща в та­ких кра­ї­нах, як Япо­нія, Швей­ца­рія, Шве­ція, Іта­лія, Іспа­нія, Да­нія — 81—83 ро­ки. Це при то­му, що за цим по­ка­зни­ком у 1960-ті ми бу­ли в лі­де­рах ра­зом із Ка­на­дою, Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю та Швей­ца­рі­єю, то­ді він ста­но­вив 61 рік.

Ко­жна тре­тя смерть в Укра­ї­ні — се­ред тих, ко­му не­має 65 ро­ків. Над­смер­тність чо­ло­ві­ків пре­ва­лює. За да­ни­ми Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень іме­ні М.В. Пту­хи НАН Укра­ї­ни, сьо­го­дні з ти­ся­чі 40-рі­чних чо­ло­ві­ків до 60 ро­ків не до­жи­ва­ють 261. Для по­рів­ня­н­ня, в Поль­щі — 154, у Швей­ца­рії — 55. При цьо­му, як ствер­джу­ють фа­хів­ці ВООЗ, стан здо­ров’я та три­ва­лість жи­т­тя гро­ма­дян на 50% за­ле­жить від спосо­бу жи­т­тя, на 20—25% — від ста­ну дов­кі­л­ля, до 20% — від ге­не­ти­ки та на 10% — від ста­ну си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я в кра­ї­ні. Са­ме дру­гі 50% є осно­вою фор­му­ва­н­ня люд­сько­го ка­пі­та­лу та по­тен­ці­а­лу со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го та де­мо­гра­фі­чно­го роз­ви­тку кра­ї­ни, пе­ре­ко­на­ний до­цент Він­ни­цько­го на­ціо­наль­но­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук Іван ЗАЮКОВ. Як це пра­цює — «День» з’ясо­ву­вав у роз­мо­ві з на­у­ков­цем.

«У СВІ­ТІ ПОШИРЕНІ ПРО­ГРА­МИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДО­РОВ’Я НА РОБОЧОМУ МІ­СЦІ»

— Іва­не Ві­кто­ро­ви­чу, ви­хо­дить, що основ­ні ре­зер­ви для по­кра­ще­н­ня здо­ров’я на­се­ле­н­ня та збіль­ше­н­ня три­ва­ло­сті жи­т­тя в Укра­ї­ні — в під­ви­щен­ні куль­ту­ри хар­чу­ва­н­ня, фі­зи­чної куль­ту­ри гро­ма­дян? Тоб­то, біль­ше від­по­від­аль­но­сті — на нас са­мих...

— Я пра­цюю над ви­вче­н­ням ме­ха­ні­зму збереження здо­ров’я са­ме зайня­то­го на­се­ле­н­ня, яке є осно­вою про­ду­ктив­них сил кра­ї­ни, ро­сту ВВП, за­га­лом за­без­пе­чує роз­ви­ток кра­ї­ни. Ґрун­ту­ю­чись на да­них ба­га­тьох до­слі­джень, мо­жу ствер­джу­ва­ти, що ва­го­ви­ми ре­зер­ва­ми по­кра­ще­н­ня здо­ров’я, зро­ста­н­ня дов­го­лі­т­тя є по­ве­дін­ко­вий аспект жит­тє­ді­яль­но­сті лю­ди­ни: здо­ро­ве хар­чу­ва­н­ня, ру­хо­ва актив­ність, вмі­н­ня від­по­чи­ва­ти та бо­ро­ти­ся зі стре­са­ми то­що. При цьо­му осо­би­ста від­по­від­аль­ність за збереження здо­ров’я, асер­тив­ність (зда­тність лю­ди­ни від­сто­ю­ва­ти вла­сну то­чку зору, не по­ру­шу­ю­чи мо­раль­них прав ін­шо­го. — Ред.) і нон­кон­фор­мізм ві­ді­гра­ють клю­чо­ву роль, але це ли­ше окре­мий аспект про­бле­ми. Для її розв’яза­н­ня тре­ба до­ся­гну­ти си­нер­гі­чно­го ефе­кту, що пе­ред­ба­чає фор­му­ва­н­ня ком­пле­ксної вза­є­мо­дії ма­кро­рів­ня, тоб­то дер­жа­ви, і ме­зо­рів­ня — му­ні­ци­па­лі­те­тів і під­при­ємств — з ме­тою за­без­пе­че­н­ня мо­ти­ва­ції лю­ди­ни бе­рег­ти вла­сний ка­пі­тал здо­ров’я шля­хом за­про­ва­дже­н­ня ін­ве­сти­цій­них, ор­га­ні­за­цій­них, фі­нан­со­вих, пра­во­вих, ін­ве­сти­цій­них та ін­ших ме­ха­ні­змів. Крім то­го, у зна­чній мі­рі розв’яза­н­ня за­зна­че­ної про­бле­ми за­ле­жить від до­брої во­лі керівництва дер­жа­ви: во­но має по­ста­ви­ти ме­ту, а уряд і мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди по­вин­ні вклю­чи­ти­ся в пра­кти­чну роз­роб­ку си­сте­ми мо­ти­ва­ції пра­ців­ни­ків до са­мо­збе­ре­же­н­ня і змі­цне­н­ня здо­ров’я.

На ме­зо­рів­ні в роз­ви­не­них кра­ї­нах сві­ту до­во­лі ши­ро­ко роз­по­всю­дже­на про­фі­ла­кти­ка і мо­ти­ва­ція зайня­то­го на­се­ле­н­ня, на­прав­ле­на на фор­му­ва­н­ня ві­таль­ної по­ве­дін­ки. У цьо­му пла­ні гі­дний ува­ги до­свід США, Ні­меч­чи­ни, Шо­тлан­дії, Но­вої Зе­лан­дії то­що. У цих кра­ї­нах ро­бо­то­дав­ці за­лу­ча­ють сво­їх пра­ців­ни­ків і чле­нів їх ро­дин до здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя шля­хом роз­роб­ки сти­му­лю­ю­чих про­грам. На­при­клад, у Спо­лу­че­них Шта­тах ком­па­нії ре­а­лі­зу­ють рі­зні кор­по­ра­тив­ні про­гра­ми і за­сто­со­ву­ють до спів­ро­бі­тни­ків, які бе­руть в них участь, фі­нан­со­ві сти­му­ли — від 100 до­ла­рів США на мі­сяць і біль­ше. У Ні­меч­чи­ні з 2009 ро­ку ро­бо­то­дав­ця звіль­ня­ють зі спла­ти ча­сти­ни по­да­тку на до­хід, а це до 500 єв­ро на одно­го пра­цю­ю­чо­го, якщо він фі­нан­сує про­гра­ми «Здо­ров’я на робочому мі­сці». Як ре­зуль­тат, у ра­зи збіль­шу­є­ться кіль­кість пра­ців­ни­ків, які бе­руть участь у цих про­гра­мах, а від­да­ча від фі­нан­со­вих вкла­день до­ся­гає ше­сти і біль­ше до­ла­рів США на ко­жен вкла­де­ний до­лар.

ПРИБУТОК ЦІНОЮ ЗДО­РОВ’Я

— Чи зу­стрі­ча­ли ви укра­їн­ських ро­бо­то­дав­ців, які пі­клу­ю­ться про здо­ров’я сво­їх пра­ців­ни­ків?

— Зви­чай­но, в Укра­ї­ні є під­при­єм­ства, які тур­бу­ю­ться про здо­ров’я сво­їх пра­ців­ни­ків, але це ви­клю­че­н­ня з пра­вил. За офі­цій­ною ста­ти­сти­кою, ко­жен тре­тій зайня­тий гро­ма­дя­нин пра­цює в умо­вах, що не від­по­від­а­ють са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чним нор­мам, а за да­ни­ми фа­хів­ців, на про­ми­сло­вих під­при­єм­ствах та­ких — 90%. Проблема за­го­стрю­є­ться на­пру­же­ною еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю, не­ста­біль­ні­стю на рин­ку пра­ці, по­стій­ни­ми стре­са­ми, від­су­тні­стю ра­ціо­наль­но­го від­по­чин­ку, зокре­ма обме­же­ні­стю сну як над­зви­чай­но ва­жли­вої де­тер­мі­нан­ти, що в ці­ло­му від­по­від­ає за здо­ров’я, адже фор­мує іму­ні­тет.

Існує ін­ший по­ка­зник, який свід­чить, що ро­бо­то­да­вець дій­сно пі­клу­є­ться про здо­ров’я пра­ців­ни­ків: це на­яв­ність у ньо­го со­ці­аль­них па­ке­тів. У 2014 ро­ці я до­слі­джу­вав си­ту­а­цію у Він­ни­цькій обла­сті і з’ясу­вав, що близь­ко 15% ро­бо­то­дав­ців за­сто­со­ву­ють со­ці­аль­ний па­кет. Зро­зумі­ло, що ре­шта ро­бо­то­дав­ців ви­ко­ри­сто­ву­ють здо­ров’я

пра­ців­ни­ків як мі­но­ву вар­тість (ви­ди­ме кіль­кі­сне спів­від­но­ше­н­ня, в яко­му спо­жив­ні вар­то­сті одно­го ро­ду обмі­ню­ю­ться на спо­жив­ні вар­то­сті ін­шо­го ро­ду. —

Ред.). Тоб­то, ви­ро­бле­ні бла­га та отри­ма­ний ро­бо­то­дав­ця­ми прибуток до­ся­га­ю­ться ви­со­кою ціною, а са­ме — втра­тою пра­ців­ни­ком здо­ров’я. При цьо­му во­но до­сить швид­ко зне­ці­ню­є­ться, і пра­ців­ник у су­ча­сних транс­фор­ма­цій­них умо­вах не має мо­жли­во­сті від­тво­ри­ти йо­го, що по­ру­шує за­кон від­тво­ре­н­ня ро­бо­чої си­ли. От­же, еко­но­мі­чне бла­го­по­луч­чя лю­ди­ни — за­без­пе­че­н­ня гі­дної опла­ти пра­ці, гі­дних умов жи­т­тя, со­ці­аль­ної спра­ве­дли­во­сті то­що — при фор­му­ван­ні здо­ров’я має ві­ді­гра­ва­ти ва­жли­ву роль.

— Чи мо­жна екс­тра­по­лю­ва­ти ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня в одній обла­сті на всю Укра­ї­ну?

— Я до­слі­джу­вав ду­же ба­га­то фа­кто­рів, які впли­ва­ють на здо­ров’я зайня­тих осіб Він­ни­цької обла­сті: ме­ди­ко-де­мо­гра­фі­чних, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних, по­ве­дін­ко­вих. Пе­ре­ва­жна біль­шість отри­ма­них да­них збі­га­ю­ться або на­бли­же­ні із ста­ти­сти­чни­ми, со­ціо­ло­гі­чни­ми та ін­ши­ми да­ни­ми до­слі­джень на­у­ков­ців та екс­пер­тів по Укра­ї­ні.

«ВІДМІННІСТЬ У ВЖИВАННІ АЛКОГОЛЮ МІЖ УКРА­Ї­НОЮ І РОЗВИНЕНИМИ КРА­Ї­НА­МИ — В КУЛЬ­ТУ­РІ СПОЖИВАННЯ»

— Згі­дно з єв­ро­пей­ськи­ми до­слі­дже­н­ня­ми, рі­вень вжи­ва­н­ня тю­тю­ну та алкоголю в Єв­ро­пі та Укра­ї­ні — май­же одна­ко­вий, по­рів­ня­но з де­яки­ми розвиненими кра­ї­на­ми, хо­ча за рів­нем тю­тю­но­па­лі­н­ня Укра­ї­на — в єв­ро­пей­ських лі­де­рах. Але чо­му там дов­ше жи­вуть?

— По­ка­зник се­ре­дньої три­ва­ло­сті жи­т­тя є ком­пле­ксним, він біль­ше за­ле­жить від рів­ня смер­тно­сті... Сут­тє­ва відмінність у вживанні алкоголю між Укра­ї­ною і розвиненими кра­ї­на­ми по­ля­гає в куль­ту­рі йо­го споживання. Зокре­ма, в роз­ви­не­них кра­ї­нах про­во­ди­ться ефе­ктив­на по­лі­ти­ка, спря­мо­ва­на на здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя. На­при­клад, куль­ту­ра споживання які­сно­го ви­на або ін­ших спир­тних на­по­їв по­єд­ну­є­ться із вжи­ва­н­ням до­ста­тньої кіль­ко­сті фру­ктів, які мі­стять фер­мен­ти, які ней­тра­лі­зу­ють ети­ло­вий спирт. У нас та­кої куль­ту­ри не­має. В Укра­ї­ні вжи­ва­н­ня алкоголю пов’яза­но з «від­хо­дом від про­блем ре­аль­но­го жи­т­тя».

Основ­ні при­чи­ни більш ви­со­кої три­ва­ло­сті жи­т­тя в роз­ви­не­них кра­ї­нах, на від­мі­ну від Укра­ї­ни, на мою дум­ку, по­ля­га­ють у фор­му­ван­ні на ма­кро­рів­ні мо­ди на здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя, ре­а­лі­за­ції на рин­ку пра­ці прин­ци­пів гі­дно­го рів­ня жи­т­тя, со­ці­аль­ної спра­ве­дли­во­сті та пра­ва ви­бо­ру вла­сної по­ве­дін­ки.

От­же, в Укра­ї­ні най­ва­жли­ві­ши­ми ре­зер­ва­ми змі­цне­н­ня люд­сько­го ка­пі­та­лу здо­ров’я на­се­ле­н­ня, зокре­ма зайня­тих гро­ма­дян, а та­кож ре­зер­ва­ми зро­ста­н­ня се­ре­дньої очі­ку­ва­ної три­ва­ло­сті жи­т­тя, у то­му чи­слі — здо­ро­во­го, люд­сько­го і со­ці­аль­но­еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, є змен­ше­н­ня рів­ня споживання ал­ко­голь­них на­по­їв на ду­шу на­се­ле­н­ня та тю­тю­но­вих ви­ро­бів, ра­ціо­на­лі­за­ція хар­чу­ва­н­ня, під­ви­ще­н­ня ру­хо­вої актив­но­сті. Це спри­я­ти­ме зни­жен­ню рів­ня за­хво­рю­ва­но­сті та смер­тно­сті від не­ін­фе­кцій­них при­чин, зокре­ма від сер­це­во-су­дин­них хво­роб.

Пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням уря­ду має ста­ти по­лі­ти­ка що­до змен­ше­н­ня еко­но­мі­чної не­рів­но­сті до­хо­дів гро­ма­дян Укра­ї­ни. Без цьо­го не вда­сться мо­ти­ву­ва­ти на­се­ле­н­ня до до­три­ма­н­ня най­ва­жли­ві­шої цін­но­сті су­спіль­ства і су­спіль­но­го устрою кра­ї­ни — са­мо­збе­ре­же­н­ня здо­ров’я.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.