«Про­ект... за­то­пле­н­ня пам’ятки»

За­мість від­нов­ле­н­ня са­ди­би Му­ра­шків чи­нов­ни­ки пе­ре­йма­ю­ться тим, як ви­жи­ти з неї акти­ві­ста

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Чо­му ки­їв­ська вла­да та­ка лег­ко­ва­жна що­до збереження са­ди­би Му­ра­шків і не про­во­дить за­пла­но­ва­ну ре­став­ра­цію — з’ясу­ва­ти це спро­бу­вав пар­ла­мент­ський ко­мі­тет з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції. Дня­ми він про­вів спе­ці­аль­не за­сі­да­н­ня сво­го під­ко­мі­те­ту на чо­лі з на­ро­дним де­пу­та­том Іго­рем Лу­цен­ком. За пе­ре­бі­гом зу­стрі­чі мо­жна бу­ло спо­сте­рі­га­ти в ре­жи­мі он-лайн. Основ­ний ви­сно­вок — спро­ба роз­ста­ви­ти все по мі­сцях, ви­кли­кав­ши «на ки­лим» при­че­тних до про­бле­ми, не вда­ла­ся.

ЛЮДСЬКЕ ЖИ­Т­ТЯ ПО­НАД УСЕ?

Пред­став­ни­ки де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції вко­тре зни­зу­ва­ли пле­чи­ма, що про­дов­жу­ва­ти ре­став­ра­цію пам’ятки на ву­ли­ці Ма­лій Жи­то­мир­ській, 12—14 за­ва­жає... Оле­ксандр Глу­хов. Ра­зом із донь­кою він ме­шкає в одно­му з чо­ти­рьох бу­дин­ків, які ще 2012 ро­ку по­вер­ну­ли до ко­му­наль­ної вла­сно­сті. Ре­шта при­мі­щень дав­но від­се­ле­ні та пе­ре­бу­ва­ють у на­пів­ава­рій­но­му ста­ні. Май­же упро­довж де­ся­ти ро­ків акти­віст ра­зом із юри­ста­ми від­сто­ю­вав збереження пам’ятки ар­хі­те­кту­ри та по­вер­не­н­ня її мі­сту. На­при­кін­ці 2015 ро­ку очіль­ни­ця де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Ді­а­на По­по­ва ого­ло­си­ла про по­ча­ток ре­став­ра­цій­них ро­біт у ма­є­тку ху­до­жни­ка. Аж те­пер з’ясу­ва­ло­ся, що ре­а­лі­зу­ва­ти про­ект ре­став­ра­ції не­мо­жли­во, до­ки у бу­дин­ку ме­шкає Оле­ксандр Глу­хов.

«Ще у 2012 ро­ці бу­дів­лю, де ме­шкає пан Глу­хов, бу­ло від­клю­че­но від ко­му­ні­ка­цій, — роз­по­від­а­ла уча­сни­кам за­сі­да­н­ня пред­став­ни­ця де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри. — Щоб ви­ко­на­ти бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, тре­ба по­ста­ви­ти ба­што­вий кран. Ми ж хо­че­мо прийня­ти ви­ва­же­не рі­ше­н­ня і для лю­ди­ни, і для бу­дин­ку. Бо пе­ре­д­усім має йти­ся про збереження люд­сько­го жи­т­тя. До­ки в бу­дин­ку пе­ре­бу­ває лю­ди­на, я ви­ко­ну­ва­ти якісь ро­бо­ти не до­зво­лю. Це не­без­пе­чно. Крім то­го, дер­жав­ні бу­ді­вель­ні нор­ми за­бо­ро­ня­ють про­во­ди­ти бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, до­ки у бу­дин­ку ме­шка­ють лю­ди».

«ПРОПОЗИЦІЙ ПРО ВІДСЕЛЕННЯ НЕ МОЖЕ БУ­ТИ»

Чо­мусь ці фа­кто­ри не ма­ли зна­че­н­ня, ко­ли го­ту­вав­ся про­ект ре­став­ра­ції, на що з мі­сько­го бю­дже­ту ви­тра­ти­ли близь­ко 600 ти­ся­чгри­вень. До то­го ж, про­ти­ава­рій­ні ро­бо­ти ма­ли три­ва­ти 26 мі­ся­ців. За­раз са­ме час зві­ту­ва­ти про зро­бле­не. Та за сло­ва­ми чи­нов­ни­ків, Оле­ксандр Глу­хов не ско­ри­став­ся мо­жли­ві­стю пе­ре­їха­ти до ін­шо­го по­ме­шка­н­ня, а та­кі про­по­зи­ції він ні­би­то отри­му­вав від мі­сько­го де­пар­та­мен­ту бу­дів­ни­цтва.

Це від­вер­та ма­ні­пу­ля­ція фа­кта­ми. Роз­мо­ви що­до відселення роз­по­ча­ли­ся ли­ше у гру­дні 2017 ро­ку, але без жо­дної кон­кре­ти­ки. Оле­ксандр Глу­хов не про­ти пе­ре­їзду, оскіль­ки йо­го бу­ди­нок бу­кваль­но роз­си­па­є­ться на очах. У під­ва­лі сто­їть во­да че­рез по­га­ну ро­бо­ту ка­на­лі­за­ції, а дах про­ті­кає. Про­ха­н­ня змі­ни­ти умо­ви про­е­кту та на­сам­пе­ред пе­ре­кри­ти дах і за­мі­ни­ти сті­чні тру­би у КМДА про­і­гно­ру­ва­ли, про що ра­ні­ше роз­по­від­ав «День». Та­ка си­ту­а­ція ста­вить під за­гро­зу і жи­т­тя ро­ди­ни Глу­хо­вих, і сам бу­ди­нок. За про­гно­за­ми акти­ві­ста, пам’ятка на­вряд чи до­че­ка­є­ться лі­та.

Та у де­пар­та­мен­ті куль­ту­ри ви­прав­до­ву­ю­ться тим, що пи­та­н­ня відселення сім’ї акти­ві­ста роз­гля­да­ти­ме­ться не­вдов­зі на спе­ці­аль­но­му за­сі­дан­ні за уча­стю за­сту­пни­ка го­ло­ви КМДА Оле­ксія Ре­зні­ко­ва. А от чи ря­ту­ва­ти­муть са­му пам’ятку най­ближ­чим часом — не­зро­зумі­ло. На дум­ку екс­пер­та у га­лу­зі мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, дій­сно­го чле­на Укра­їн­ської ака­де­мії ар­хі­те­кту­ри Ві­кто­ра Гле­би, від­се­ля­ти ро­ди­ну Глу­хо­ва вза­га­лі не­має по­тре­би, зокре­ма, щоб за­мі­ни­ти по­крі­вель­ний ма­те­рі­ал на да­ху. До то­го ж, ін­ші три бу­дин­ки дав­но по­ро­жні — чо­му б не зайня­ти­ся ни­ми?

«Пропозицій про відселення не бу­ло і бу­ти не може, — про­дов­жує ар­хі­те­ктор. — Ми мо­же­мо да­ти офі­цій­ні ви­снов­ки, що про­ти­ава­рій­ні ро­бо­ти не від­по­від­а­ють жо­дним нор­мам. 600 ти­ся­чгри­вень пі­шло на про­ект кон­сер­ва­ції, але це про­е­кту­ва­н­ня за­то­пле­н­ня пам’ятки ар­хі­те­кту­ри. У де­пар­та­мен­ті куль­ту­ри під­пи­су­ва­ли акти при­йма­н­ня ро­біт, але що зро­бле­но? Ні­чо­го. А істо­рія з ба­што­вим кра­ном — це вза­га­лі ні­се­ні­тни­ця. Де­пар­та­мент спо­ча­тку взяв на се­бе від­по­від­аль­ність за ре­став­ра­цію, а те­пер від неї від­мов­ля­є­ться, бо тут жи­ве пан Глу­хов».

НАРДЕП БА­ЧИТЬ ОЗНА­КИ РЕЙДЕРСТВА

Уча­сни­ки за­сі­да­н­ня на­га­да­ли чи­нов­ни­кам, що збереження пам’ятки є пря­мим обов’яз­ком мі­ської вла­ди. Юрист Оле­ксандр Дя­дюк, ко­трий за­хи­щав са­ди­бу Му­ра­шків у су­дах, роз­по­вів де­пу­та­там, що до­сі не всі чо­ти­ри бу­дин­ки вне­се­ні в дер­жав­ний ре­єстр об’єктів ко­му­наль­ної вла­сно­сті. А два бу­дин­ки чо­мусь ще й пе­ре­бу­ва­ють у ре­є­стрі при­ва­тної вла­сно­сті.

«Як­би Глу­хо­ва ви­се­ли­ли ще кіль­ка ро­ків то­му, бу­дин­ків уже дав­но не бу­ло б. Ни­ні ки­їв­ська вла­да про­во­дить ти­та­ні­чну ро­бо­ту нав­ко­ло то­го, як ви­жи­ти акти­ві­ста, за­мість то­го, щоб по­да­ти до­ку­мен­ти на вне­се­н­ня усіх бу­дин­ків до ре­є­стру ко­му­наль­но­го май­на та з’ясу­ва­ти, як дві спо­ру­ди опи­ни­ли­ся у ре­є­стрі при­ва­тної вла­сно­сті», — на­го­ло­сив адво­кат і по­про­сив де­пу­та­тів під­го­ту­ва­ти від­по­від­ні за­пи­ти до ком­пе­тен­тних у цьо­му пи­тан­ні ор­га­нів вла­ди.

Ігор Лу­цен­ко по­обі­цяв на­пра­ви­ти та­кі звер­не­н­ня. На­ро­дний де­пу­тат вва­жає ці фа­кти озна­ка­ми рейдерства ко­му­наль­но­го май­на, адже, ма­ю­чи в бю­дже­ті Ки­є­ва 2017 ро­ку по­над п’ять міль­йо­нів гри­вень на ре­став­ра­цію, ви­тра­ти­ли ли­ше близь­ко 300 ти­ся­чгри­вень. Та­кож нардеп бе­ре­ться під­го­ту­ва­ти за­ко­но­дав­чі змі­ни, щоб чи­нов­ни­ки біль­ше опі­ку­ва­ли­ся ко­му­наль­ним май­ном. Адже си­ту­а­ція з бу­дин­ком Му­ра­шків свід­чить про про­ти­ле­жне. Мі­сто не за­ці­кав­ле­не у збе­ре­жен­ні са­ди­би ні на йо­ту.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.