ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1874 р.

1779 — під час сво­го тре­тьо­го ві­зи­ту до Га­вай­ських остро­вів у су­ти­чці з ту­біль­ця­ми у ві­ці 51 ро­ку за­ги­нувв ели­кий ан­глій­ський мо­ре­пла­вець Джеймс Кук. 1874 — на­ро­див­ся Лев Пи­сар­жев­ський, ві­до­мий укра­їн­ський хі­мік, за­по­ча­тку­вав еле­ктрон­ну те­о­рію ка­та­лі­зу. По­мер 1938 р. 1876 — ви­да­тний аме­ри­кан­ський ви­на­хі­дник Але­ксандр Белл (1847—1922 рр.) за­па­тен­ту­вав те­ле­фон — від­кри­т­тя, яке сут­тє­во впли­ну­ло на ко­му­ні­ка­цій­ні мо­жли­во­сті люд­ства.

1876 р.

1897 — по­мер Пан­те­лей­мон Ку­ліш, кла­сик укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри («Чор­на Ра­да»), пе­ре­кла­дач (зокре­ма, Бі­блії на укра­їн­ську мо­ву), кри­тик, ви­да­вець, гро­мад­ський ді­яч, від­сто­ю­вав все­бі­чний роз­ви­ток куль­ту­ри як ви­рі­шаль­ний чин­ник про­гре­су су­спіль­ства. На­ро­див­ся 1819 ро­ку. 2005 — три пра­ців­ни­ки ком­па­нії Pay Pal: Чад Гер­лі, Сті­вен Чей­ні та Джа­вед Ка­рім за­сну­ва­ли сер­віс You Tube, який не­вдов­зі став все­сві­тньо ві­до­мим і за ста­ном на сер­пень 2017 ро­ку є дру­гим за на­пов­не­н­ням сай­том він­тер­не­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.