Єнс СТОЛТЕНБЕРГ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО:

“За ба­га­то ро­ків пі­сля за­кін­че­н­ня Хо­ло­дної вій­ни со­ю­зни­ки по НАТО ско­ро­ти­ли ви­тра­ти на обо­ро­ну, ско­ро­ти­ли свої вій­сько­ві по­тен­ці­а­ли. І ми на­ма­га­ли­ся ство­ри­ти пар­тнер­ство з Ро­сі­єю. Пі­сля не­за­кон­ної ане­ксії Кри­му в 2014 ро­ці, пі­сля де­ста­бі­лі­за­ції на схо­ді Укра­ї­ни, за яку від­по­від­ає Ро­сія, ми ба­чи­мо, що Ро­сія по­во­ди­ться все більш на­по­ле­гли­во. Са­ме Ро­сія від­по­від­ає за те, що від­бу­ва­є­ться по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.