Гар­ний на­стрій га­ран­то­ва­но

18 лю­то­го фран­ків­ці зі­гра­ють 250-й(!) раз «Шель­мен­ка-ден­щи­ка»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Одно­ймен­ну п’єсу Гри­го­рія Кві­тки-Основ’янен­ка на сце­ні На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка по­ста­вив Пе­тро Іль­чен­ко. Хо­ча час ле­тить, але є та­кі ви­ста­ві, які з ро­ка­ми ста­ють ще кра­щи­ми. До цих те­а­траль­них пер­лин на­ле­жить ко­ме­дія «Шель­мен­ко-ден­щик», яка вже 19 ро­ків при­кра­шає афі­шу фран­ків­ців.

У чо­му се­крет успі­ху? Як під­кре­слює ре­жи­сер П. Іль­чен­ко — «в чу­до­вій кла­си­чній дра­ма­тур­гії, в якій за­кла­де­но код укра­їн­сько­го опти­мі­зму. На обра­зі Шель­мен­ка (цю роль усі 250 ви­ста­ва фе­є­ри­чно ви­ко­нує Ана­то­лій Гна­тюк. — Т.П.) по­ка­за­но, як мо­жна зна­хо­ди­ти ви­хід у рі­зних си­ту­а­ці­ях, ма­нев­ру­ва­ти, ви­жи­ва­ти, му­дро, а ін­ко­ли й хи­тро ви­кру­чу­ва­тись, бра­ти верх над су­про­тив­ни­ком. Кві­тка-Основ’янен­ко на­пи­сав у кра­щих тра­ди­ці­ях укра­їн­сько­го те­а­тру, з со­ці­аль­ним, на­ціо­наль­ним на­ван­та­же­н­ням»... Емо­цій­ним цен­тром по­ста­нов­ки є Шель­мен­ко (для Ана­то­лія Гна­тю­ка це улю­бле­на роль і твор­ча ві­зи­тів­ка ми­тця).

За ро­ки, що ми­ну­ли від дня прем’єри, ви­ста­ва по­бу­ва­ла у чи­слен­них га­строль­них тур­не, як по Укра­ї­ні, так і за її ме­жа­ми, пред­став­ля­ла ми­сте­цтво фран­ків­ців на все­укра­їн­ських та між­на­ро­дних фе­сти­ва­лях. Для ба­га­тьох акто­рів, ста­ла до­ле­но­сною. Як зі­зна­ю­ться фран­ків­ці, го­лов­ним іспи­том для них ста­ли по­ка­зи «Шель­мен­ко-ден­щи­ка» в черв­ні 2016 ро­ку у м. Кре­мін­не та м. Сва­то­ве (ті га­стро­лі про­хо­ди­ли у рам­ках ми­сте­цької акції «Укра­їн­ський Дон­бас»).

У юві­лей­ній ви­ста­ві гра­ти­муть акто­ри: Ана­то­лій Гна­тюк (Шель­мен­ко), Во­ло­ди­мир Ко­ля­да (Шпак), Іра­ї­да Ца­ре­град­ська (Фен­на Сте­па­нів­на), Га­ли­на Яблон­ська (Ага­фе­на Се­ме­нів­на), Оле­ксій Па­ла­ма­рен­ко (Сквор­цов), Ва­ле­рій Ду­дник ( Опе­цьков­ський), Ла­ри­са Кра­сов­ська (Прі­сень­ка), Оле­ксандр Пе­че­ри­ця (Ло­пу­цьков­ський), На­та­лія Яро­шен­ко (Ев­же­ні) та Ва­лен­тна Іл­ля­шен­ко (Мо­тря).

ФОТО НАДАНО ТЕАТРОМ ім. І. ФРАН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.