«Як і ра­ні­ше, від­мов­ля­є­ться від по­ба­чень»

Олег Сен­цов впер­ше за час у ко­ло­нії по­го­во­рив те­ле­фо­ном із ро­ди­ною

Den (Ukrainian) - - День України -

Укра­їн­ський ре­жи­сер, за­су­дже­ний у Ро­сії за ви­га­да­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми в те­ро­ри­змі, впер­ше по­дзво­нив рі­дним із ко­ло­нії. Се­стра по­літв’язня На­та­ля Ка­план на­пи­са­ла 14 лю­то­го у «Фейс­бу­ці»: «Впер­ше з Ла­би­тнан­гі по­дзво­нив Олег. Ка­же, що пе­ре­да­ча і гро­ші на ра­ху­нок по­ки не по­трі­бні. Як і ра­ні­ше, від­мов­ля­є­ться від по­ба­чень. Ска­зав: «Я че­каю на ін­ше». Че­сно йо­му від­по­ві­ла, що по­ки сту­пор пов­ний. Ки­ває на обмін по­ло­не­ни­ми. Я зно­ву на­ма­га­ла­ся йо­му по­ясни­ти, що по­літв’язні від­окрем­ле­ні від по­ло­не­них і йо­го цей про­цес не сто­су­є­ться. Зда­є­ться, він цьо­го до­сі не ро­зу­міє. Ду­же важ­кий дзві­нок ви­йшов, хо­ча зв’язок три­вав усьо­го три хви­ли­ни».

На­га­да­є­мо, 25 сер­пня 2015 ро­ку суд у Ро­сто­ві- на- До­ну при­го­во­рив Оле­га Сен­цо­ва та акти­ві­ста Оле­ксан­дра Коль­чен­ка до 20 та 10 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му від­по­від­но. Обид- ва про­ви­ни не ви­зна­ли. Спо­ча­тку Сен­цов від­бу­вав по­ка­ра­н­ня в Якут­ську, а во­се­ни 2017-го йо­го ета­пу­ва­ли до ко­ло­нії «Бі­лий ве­дмідь» у мі­сті Ла­би­тнан­гі Яма­ло-Не­не­цько­го ав­то­ном­но­го окру­гу Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Сам Олег Сен­цов дав­но від­мо­вив­ся від по­ба­чень із рі­дни­ми, бо, як по­ясню­ва­ла На­та­ля Ка­план, вва­жає, що так йо­му лег­ше три­ма­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.