Для за­без­пе­че­н­ня рів­но­сті

Ка­бмін при­зна­чив на по­са­ду Уря­до­вої упов­но­ва­же­ної з пи­тань ген­дер­ної по­лі­ти­ки Ка­те­ри­ну Лев­чен­ко

Den (Ukrainian) - - День України -

Цю по­са­ду за­про­ва­дже­но Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни 7 черв­ня 2017 ро­ку. У гру­дні Ка­те­ри­на Лев­чен­ко ста­ла пе­ре­мо­жни­цею від­по­від­но­го кон­кур­су, по­ві­дом­ляє

www.kmu.gov.ua. Основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми Уря­до­вої упов­но­ва­же­ної ста­не ко­ор­ди­на­ція ро­бо­ти в ген­дер­но­му на­прям­ку всіх мі­ні­стерств і дер­жав­них ор­га­нів, кон­троль до­три­ма­н­ня Уря­дом прин­ци­пу ген­дер­ної рів­но­сті, до­по­мо­га в роз­роб­ці дер­жав­них про­грам із пи­тань ген­дер­ної рів­но­сті, спів­пра­ця з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми та гро­ма­дян­ським су­спіль­ством.

Одним із най­ва­жли­ві­ших аспе­ктів ро­бо­ти бу­де кон­троль за ви­ко­на­н­ням Укра­ї­ною ре­зо­лю­ції Ра­ди без­пе­ки ООН №1325 «Жін­ки, мир, без­пе­ка», ме­та якої — ви­рі­ше­н­ня ген­дер­них пи­тань на всіх ета­пах мир­но­го про­це­су, вклю­ча­ю­чи під­трим­ку ми­ру, ми­ро­бу­дів­ни­цтво і пос­ткон­флі­ктне від­нов­ле­н­ня.

Ро­бо­та ген­дер­но­го упов­но­ва­же­но­го ске­ро­ву­є­ться про­філь­ним ві­це­прем’єр-мі­ні­стром. КМУ то­рік упер­ше в істо­рії укра­їн­ських уря­дів ви­зна­чив ген­дер­ну рів­ність одним зі сво­їх прі­о­ри­те­тів, по­клав­ши обов’яз­ки з ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки у цій сфе­рі на ві­це-прем’єр­мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції.

Ка­те­ри­на Лев­чен­ко має 20-рі­чний до­свід ро­бо­ти у сфе­рі за­хи­сту прав лю­ди­ни, зокре­ма, у ген­дер­них пи­та­н­нях. Із 1999 ро­ку очо­лює Мі­жна­ро­дний жі­но­чий пра­во­за­хи­сний центр «Ла Стра­да-Укра­ї­на». Із 2004 до 2006 ро­ку пра­цю­ва­ла ра­дни­ком Мі­ні­стра вну­трі­шніх справ із прав лю­ди­ни та ген­дер­них пи­тань. Бу­да де­пу­та­том Вер­хов­ної Ра­ди V скли­ка­н­ня від фра­кції «Блок «На­ша Укра­ї­на».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.