Ма­крон при­гро­зив зав­да­ти уда­ру по Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон по­ві­до­мив, що кра­ї­на зав­дасть уда­ру по мі­сцях ство­ре­н­ня чи збе­рі­га­н­ня хі­мі­чної зброї в Си­рії, якщо під­твер­ди­ться факт ви­ко­ри­ста­н­ня її про­ти на­се­ле­н­ня. «Сьо­го­дні на­ші аген­ції, на­ші зброй­ні си­ли не вста­но­ви­ли, що хі­мі­чна зброя, яка вка­за­на в уго­дах, бу­ла за­сто­со­ва­на про­ти ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня», — до­дав він. Ми­ну­ло­го ти­жня в Си­рії зно­ву за­фі­ксу­ва­ли ви­пад­ки за­сто­су­ва­н­ня бо­йо­вих отруй­них ре­чо­вин, а в лю­дей ви­яви­ли сим­пто­ми отру­є­н­ня хло­ром, пи­ше DW. Си­рій­ський уряд спро­сту­вав за­яви про за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чної зброї і ска­зав, що йо­го ціль — ли­ше пов­стан­ці та бо­йо­ви­ки. На­га­да­є­мо, Си­рія під­пи­са­ла між­на­ро­дну уго­ду, що за­бо­ро­няє за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чної зброї та до­зво­ли­ла спо­сте­рі­га­чам зни­щи­ти свій по­тен­ці­ал отруй­но­го га­зу. Як пи­ше France 24, вій­на, якій бу­де вже ві­сім ро­ків, за­бра­ла жи­т­тя со­тень ти­сяч лю­дей і зму­си­ла по­ло­ви­ну на­се­ле­н­ня Си­рії, чи­сель­ність яко­го пе­ред вій­ною ста­но­ви­ла 23 млн, по­ки­ну­ти до­мів­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.