Ізра­їль: по­лі­ці­я­ре­ко­мен­дує зви­ну­ва­ти­ти прем’єра в ко­ру­пції

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­лі­ція Ізра­ї­лю по­ре­ко­мен­ду­ва­ла ви­су­ну­ти зви­ну­ва­че­н­ня у спра­ві про при­че­тність до ко­ру­пції прем’єр-мі­ні­стру кра­ї­ни Бі­нья­мі­ну Не­та­нья­гу, по­ві­дом­ляє DW. Ува­гу по­лі­ції при­вер­ну­ли два ви­пад­ки. По-пер­ше, йо­му за­ки­да­ють отри­ма­н­ня роз­кі­шних по­да­рун­ків вар­ті­стю в де­ся­тки ти­сяч до­ла­рів від окре­мих бі­зне­сме­нів та ді­я­чів куль­ту­ри, зокре­ма, ко­штов­но­стей, шам­пан­сько­го, си­гар на су­му май­же міль­йон ше­ке­лів (280 тис. до­ла­рів). По-дру­ге, Не­та­нья­гу ні­би то до­мов­ляв­ся з вла­сни­ком ви­да­н­ня Yedioth Ahronoth Ар­но­ном Мо­зе­сом про те, як пе­ре­шко­ди­ти зро­стан­ню по­пу­ляр­но­сті га­зе­ти-кон­ку­рен­та Israel Hayom, зокре­ма за до­по­мо­гою за­ко­но­дав­ства. «Оскіль­ки я знаю прав­ду, то ска­жу вам, що все це ні до чо­го не при­зве­де», — так про­ко­мен­ту­вав ці зви­ну­ва­че­н­ня прем’єр. Як пи­ше Reuters, рішення про пред’яв­ле­н­ня обви­ну­ва­чень має прийня­ти ге­не­раль­ний про­ку­рор Аві­хай Ман­дель­бліт, на що мо­жуть пі­ти мі­ся­ці. Але сам факт мо­жли­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня мо­же впли­ну­ти на по­зи­ції прем’єра пе­ред пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, що за­пла­но­ва­ні на ли­сто­пад 2019 ро­ку, в яких Не­та­нья­гу пла­нує бра­ти участь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.