Як отри­ма­ти во­дій­ські пра­ва: при­клад Льво­ва

Пі­сля роз­слі­ду­ва­н­ня мі­сце­вих акти­ві­стів ви­снов­ки нев­ті­шні

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дми­тро ПЛАХТА, «День», Львів

Три ро­ки то­му в Укра­ї­ні по­ча­ли фун­кціо­ну­ва­ти сер­ві­сні цен­три МВС. Во­ни ста­ли пра­во­на­сту­пни­ка­ми МРЕВ, на­да­ю­чи по­слу­ги, пов’яза­ні з оформ­ле­н­ням до­ку­мен­тів на транс­порт­ний за­сіб. На­зва стру­кту­ри змі­ни­ла­ся. Та чи за­ли­ши­ли­ся її ста­рі про­бле­ми? Ра­ні­ше ні для ко­го не бу­ло та­єм­ни­цею, що іспи­ти на отри­ма­н­ня во­дій­ських прав су­про­во­джу­ва­ли­ся ко­ру­пцій­ни­ми схе­ма­ми. Втім, во­дії й на­да­лі про­дов­жу­ють на­рі­ка­ти на зло­вжи­ва­н­ня, не при­хо­ву­ю­чи, що і за­раз є шля­хи, як іспи­ти мо­жна скла­сти «без про­блем».

Ді­зна­ти­ся, як за­раз отри­му­ють во­дій­ські пра­ва, ви­рі­ши­ла гру­па львів­ських акти­ві­стів на чо­лі з про­гра­мі­стом і на­у­ков­цем Свя­то­сла­вом ЛІТИНСЬКИМ. За ним в Укра­ї­ні за­крі­пи­ла­ся ре­пу­та­ція мов­но­го су­пер­ме­на. Свя­то­слав че­рез су­до­ві по­зо­ви об­сто­ює укра­їн­ську мо­ву в си­ту­а­ці­ях, ко­ли по­ру­шу­є­ться за­ко­но­дав­ство. Він був пер­шим укра­їн­цем, який отри­мав вну­трі­шній па­спорт без ро­сій­сько­мов­ної сто­рін­ки, а та­кож до­міг­ся від низ­ки іно­зем­них ком­па­ній мар­ку­ва­н­ня по­бу­то­вої та еле­ктрон­ної те­хні­ки укра­їн­ською.

У роз­мо­ві з «Днем» Свя­то­слав Лі­тин­ський сфо­ку­су­вав­ся на те­мі во­дій­ських прав і ді­яль­но­сті сер­ві­сних цен­трів МВС.

ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ, ЯКІ «НЕ ВИ­ЯВИ­ЛИ»

Отож, іспит для отри­ма­н­ня во­дій­сько­го по­свід­че­н­ня скла­да­є­ться з те­о­ре­ти­чної та пра­кти­чної ча­сти­ни. Те­о­ре­ти­чний ек­за­мен від­бу­ва­є­ться у при­мі­щен­ні те­ри­то­рі­аль­но­го сер­ві­сно­го цен­тру. Іспит — це 20 те­сто­вих за­пи­тань, на які від­во­ди­ться 20 хви­лин. Якщо ви при­пу­сти­ли­ся трьох рі­зних або двох одна­ко­вих по­ми­лок, іспит вва­жа­є­ться не скла­де­ним. Пе­ре­зда­ча не швид­ше, ніж за п’ять днів. У ра­зі по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту пер­шої ча­сти­ни кан­ди­да­ти у во­дії до­пу­ска­ю­ться до іспи­ту з ке­ру­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лем. Свя­то­слав Лі­тин­ський ствер­джує, що, пі­шов­ши не­че­сним ко­ру­пцій­ним шля­хом, кан­ди­дат у во­дії зде­біль­шо­го мо­же як-не­будь зда­ти те­о­рію і ча­сто вза­га­лі не скла­да­ти пра­кти­чну ча­сти­ну.

Лі­тин­ський ра­зом з одно­дум­ця­ми на­ве­сні ми­ну­ло­го ро­ку ви­рі- шив по­ра­ху­ва­ти кіль­кість во­ді­їв, які справ­ді сі­ли за кер­мо, аби зда­ти дру­гу пра­кти­чну ча­сти­ну іспи­ту. Всі спо­сте­ре­же­н­ня фі­ксу­ва­ли­ся на ві­део. Про­тя­гом три­над­ця­ти го­дин во­ни спо­сте­рі­га­ли за ро­бо­тою Львів­сько­го ре­гіо­наль­но­го сер­ві­сно­го цен­тру МВС.

«За до­ку­мен­та­ми цен­тру, то­ді бу­ло здій­сне­но ви­їзди 99 учнів, — роз­по­від­ає Свя­то­слав Лі­тин­ський. — На­справ­ді на ві­део ми за- фі­ксу­ва­ли ли­ше шість ви­їздів на­вчаль­но­го ав­то­мо­бі­ля. По су­ті, шість від­со­тків кан­ди­да­тів у во­дії скла­да­ли пра­кти­чну ча­сти­ну, а ін­ші, оче­ви­дно, за­пла­ти­ли ха­ба­рі. Із цим ві­део ми звер­ну­ли­ся за по­ясне­н­ня­ми до сер­ві­сно­го цен­тру і На­ціо­наль­ної по­лі­ції, на­по­ля­га­ю­чи на про­ве­ден­ні слу­жбо­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Зго­дом від обох стру­ктур ми отри­ма­ли від­по­відь, що жо­дних ознак зло­вжи­вань чи ха­бар­ни­цтва не ви­яв­ле­но».

Акти­ві­сти по­вто­ри­ли екс­пе­ри­мент во­се­ни 2017-го. Ситуація по­кра­щи­ла­ся. Ві­сім го­дин зйом­ки за­свід­чи­ли, що по­ло­ви­на тих, хто скла­дав то­го дня пра­кти­чний іспит, ви­їжджа­ла за­твер­дже­ним сер­ві­сним цен­тром мар­шру­том. «Ми по­втор­но по­да­ли за­фі­ксо­ва­ні на ві­део до­ка­зи в сер­ві­сний центр, але там зно­ву не зна­йшли по­ру­шень», — ре­зю­мує Лі­тин­ський.

На по­ча­тку по­то­чно­го 2018 ро­ку Свя­то­слав Лі­тин­ський про­дов­жив роз­по­ча­ту спра­ву. Як го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції він по­дав за­яву, щоб на один день увійти до скла­ду ко­мі­сії з при­йма­н­ня іспи- тів зі знань Пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху. Зре­штою, йо­му від­мо­ви­ли: мов­ляв, ко­мі­сія вже сфор­мо­ва­на. Однак Лі­тин­сько­му та­ки вда­ло­ся до­ся­гну­ти ме­ти — він ско­ри­став­ся ста­ту­сом по­мі­чни­ка де­пу­та­та, який до­зво­ляє бу­ти при­су­тнім на будь-яко­му за­сі­дан­ні мі­сце­во­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди.

«Во­ни ду­же роз­гу­би­ли­ся і бо­я­ли­ся ме­не впу­ска­ти, — при­га­дує Свя­то­слав Лі­тин­ський. — То- го дня те­о­ре­ти­чну ча­сти­ну скла­да­ли 38 лю­дей. Це яв­но за­ма­ло. Пі­до­зрюю, що пра­ців­ни­ки сер­ві­сно­го цен­тру по­ві­до­ми­ли сво­їм спів­у­ча­сни­кам, як я вва­жаю, зло­чи­ну, аби во­ни не при­во­ди­ли свої гру­пи скла­да­ти іспит то­го дня. А пер­шій гру­пі, яка вже при­йшла на ек­за­мен, уже про­сто ні­ку­ди бу­ло ді­ти­ся. У ре­зуль­та­ті, із 38 лю­дей скла­ли іспит ли­ше 12. В ін­стру­кції чі­тко за­зна­че­но: якщо іспит скла­дає мен­ше, ніж одна треть гру­пи, спе­ці­а­ліст на­вчаль­них кур­сів має бу­ти пе­ре­а­те­сто­ва­ний. Від­по­від­но за­раз ми ске­ру­ва­ли ви­мо­гу, аби, згі­дно з нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми, цьо­го спе­ці­а­лі­ста пе­ре­а­те­сту­ва­ли. А зміст дру­го­го за­пи­ту був та­ким: скіль­ки та­ких пе­ре­а­те­ста­цій бу­ло ми­ну­ло­го ро­ку. Ще не від­по­ві­ли, але я не зди­ву­ю­ся, якщо жо­дної та­кої при­му­со­вої пе­ре­а­те­ста­ції не бу­ло.

Роз­мір ха­ба­ра я обго­во­рю­вав з ба­га­тьма абі­ту­рі­єн­та­ми і те­пе­рі­шні­ми во­ді­я­ми. Йде­ться про дві-три ти­ся­чі гри­вень. Не­скла­дні під­ра­хун­ки жа­ха­ють за­галь­ною ве­ли- чи­ною су­ми, яка за ти­ждень про­хо­дить че­рез сер­ві­сний центр МВС. Це ве­ли­че­зний ко­ру­пцій­ний апа­рат, який, на жаль, пра­цює вже де­ся­ти­лі­т­тя­ми. Ми отри­му­є­мо ба­га­то не­ква­лі­фі­ко­ва­них во­ді­їв. А по­тім ди­ву­є­мо­ся, чо­му так ба­га­то ава­рій на до­ро­гах».

На­сту­пним кро­ком акти­ві­стів бу­де ко­ле­ктив­ний по­зов, для під­го­тов­ки яко­го Свя­то­слав Лі­тин­ський за­раз шу­кає одно­дум­ців: «Ро­зу­мію, що ті лю­ди, які да­ли ха­бар за во­дій­ські пра­ва, не по­го­дя­ться взя­ти в цьо­му участь, адже бо­я­ться по­ка­ра­н­ня. То­му я шу­каю тих уні­каль­них лю­дей, які за остан­ніх пів­ро­ку зда­ли на пра­ва че­сно, але ба­чи­ли всі ці по­ру­ше­н­ня».

«ЯКЩО НІ­ХТО НЕ ПРО­ПО­НУ­ВА­ТИ­МЕ ХА­БА­РІВ, ТО Й ВИ­МА­ГА­ТИ­МУТЬ ЇХ НА­БА­ГА­ТО МЕН­ШЕ»

Остан­нім ча­сом у «Фейс­бу­ці» мо­жна зу­стрі­ти де­да­лі біль­ше істо­рій тих во­ді­їв, хто склав іспи­ти че­сно. До при­ла­ду, це львів­ська жур­на­ліс­тка Юлія ШЛИЯН. Не­що­дав­но во­на отри­ма­ла во­дій­ські пра­ва і по­ді­ли­ла­ся сво­єю мо­ти­ва­цій­ною істо­рі­єю у «Фейс­бу­ці » та бло­зі ін­тер­нет- пор­та­лу «Твоє мі­сто».

На­при­кін­ці сер­пня Юлія ви­рі­ши­ла за­пи­са­ти­ся до ав­то­шко­ли. Одра­зу твер­до ви­рі­ши­ла, що за во­дій­ські пра­ва пла­ти­ти не бу­де. «Отож, при­йшла я до ав­то­шко­ли, яку ме­ні по­ра­ди­ли, і за­пов­ни­ла всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти, — зга­дує дів­чи­на. — Ко­ли ди­ре­ктор пе­ре­чи­тав мою ан­ке­ту, то за­пи­тав: «Чи вам до­по­ма­га­ти?» Я не зро­зумі­ла за­пи­та­н­ня. Він уто­чнив: «Ну, ви бу­де­те пла­ти­ти чи са­мі скла­да­ти­ме­те?» Від­по­ві­ла, що та­кої до­по­мо­ги не по­тре­бую. То­ді ди­ре­ктор озву­чив офі­цій­ну вар­тість на­вча­н­ня».

Рі­вень на­вча­н­ня в ав­то­шко­лі Юлію, м’яко ка­жу­чи, не вра­зив. Пе­ре­пи­су­ва­н­ня те­о­ре­ти­чно­го ма­те- рі­а­лу в зо­шит на за­ня­т­тях, обмаль без­по­се­ре­дньої пра­кти­ки во­ді­н­ня... «Най­ці­ка­ві­ше по­ча­ло­ся в кін­ці кур­су, — роз­по­від­ає жур­на­ліс­тка. — Ста­ро­ста при­йшла і ска­за­ла, що ін­стру­кто­ро­ві по­трі­бно зда­ти 2300 гри­вень, із яких дві­сті — за так зва­ний вну­трі­шній іспит (на­ві­що він, так і не зро­зумі­ла), а 2100 — за га­ран­то­ва­не скла­да­н­ня іспи­ту в сер­ві­сно­му цен­трі МВС.

Із 20 учнів на­шої гру­пи ли­ше троє пла­ну­ва­ли скла­да­ти без ха­ба­ра. Ре­шта на­віть не ду­ма­ли про­бу­ва­ти й пе­ре­ко­ну­ва­ли нас, що із цьо­го ні­чо­го не ви­йде. На іспи­ті в сер­ві­сно­му цен­трі ті, що за­пла­ти­ли, про­сто від­по­від­а­ли нав­ма­н­ня й пі­сля трьох по­ми­лок ви­хо­ди­ли. Комп’ютер не за­ра­хо­ву­вав їм іспи­ту, але на пе­ре­скла­да­н­ня ні­хто не йшов: усі від­ра­зу скла­да­ли во­ді­н­ня. Чи дій­сно їзди­ли во­ни на ма­ши­ні — не знаю, не ба­чи­ла.

Із тих, хто не пла­тив, скла­ла ли­ше одна дів­чи­на. Зте­о­рі­єю в неї ви­йшло з пер­шо­го разу, але во­ді­н­ня за­ва­ли­ла, то­му при­йшла пе­ре­скла­да­ти. Хло­пець, який спо­ча­тку та­кож не пла­тив, по­тім ви­рі­шив да­ти гро­ші й теж не хо­див пе­ре­скла­да­ти».

Якщо те­о­рію їй вда­ло­ся скла­сти швид­ко, то з во­ді­н­ням у неї ви­ни­кли про­бле­ми. Про­те пі­сля де­кіль­кох не­вда­лих спроб їй та­ки вда­ло­ся за­кон­но отри­ма­ти свої пра­ва. «Це ре­аль­но й мо­жли­во», — ствер­джує дів­чи­на, ко­тра ра­дить за­па­сти­ся тер­пі­н­ням і сприйня­ти це ви­про­бу­ва­н­ня як спра­ву прин­ци­пу. — Так, я мо­гла за­пла­ти­ти, але ви­рі­ши­ла пе­ре­ко­на­ти­ся са­ма й до­ве­сти ін­шим, що не все в на­шій дер­жа­ві ро­би­ться за гро­ші. Якщо ні­хто не про­по­ну­ва­ти­ме ха­ба­рів, то й ви­ма­га­ти­муть їх на­ба­га­то мен­ше».

«КРИ­МІ­НАЛЬ­НІ ПРО­ВА­ДЖЕ­Н­НЯ НЕ РОЗПОЧИНАЛИСЯ»

«День» звер­нув­ся з ін­фор­ма­цій­ни­ми за­пи­та­ми до від­по­від­них ор­га­нів. Отож, скіль­ки справ про зло­вжи­ва­н­ня та вчи­не­н­ня ко­ру­пцій­них дій при отри­ман­ні во­дій­ських прав бу­ло по­ру­ше­но за остан­ній час? Які по­ка­ра­н­ня отри­ма­ли ви­ну­ва­тці цих справ? У Го­лов­но­му управ­лін­ні На­ціо­наль­ної по­лі­ції у Львів­ській обла­сті від­по­ві­ли, що «кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня щодо ді­яль­но­сті Го­лов­но­го сер­ві­сно­го цен­тру МВС Укра­ї­ни у Львів­ській обла­сті слід­чи­ми під­роз­ді­ла­ми ГУНП у Львів­ській обла­сті щодо скла­да­н­ня іспи­тів на отри­ма­н­ня во­дій­ських прав за пе­рі­од із 01.01.2017 ро­ку до 01.02.2018 ро­ку не розпочиналися».

На­то­мість у за­пи­ті до Ре­гіо­наль­но­го сер­ві­сно­го цен­тру МВС у Львів­ській обла­сті « День » за­пи­тав, чи ві­до­мо їм про про­е­ктроз­слі­ду­ва­н­ня Свя­то­сла­ва Лі­тин­сько­го, про який він роз­по­вів га­зе­ті? І як, вла­сне, во­ни про­ко­мен­ту­ють за­яви про за­си­л­ля ха­бар­ни­цтва в ав­то­шко­лах та сер­ві­сних цен­трах МВС під час отри­ма­н­ня во­дій­ських прав? У львів­сько­му сер­ві­сно­му цен­трі МВС за­ува­жи­ли, що «в сі­чні 2018 ро­ку Лі­тин­ський С. В. дій­сно був при­су­тній у при­мі­щен­ні ТСЦ 4641 для скла­да­н­ня те­о­ре­ти­чних іспи­тів зі знань Пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху, однак не як член ко­мі­сії, а як по­мі­чник на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни » . Втім, та­кож бу­ло ска­за­но, що «гро­мад­ський акти­віст Лі­тин­ський С. В. не по­ві­дом­ляв РСЦ MBС у Львів­ській обла­сті про про­ве­де­н­ня ним будь-яких про­е­ктів роз­слі­ду­вань».

Як ба­чи­мо, діа­ло­гу не ви­йшло. Осад за­ли­ша­є­ться не­о­дно­зна­чним. «День» про­дов­жу­ва­ти­ме сте­жи­ти за си­ту­а­ці­єю.

Юлія ШЛИЯН:

Так, я мо­гла за­пла­ти­ти, але ви­рі­ши­ла пе­ре­ко­на­ти­ся са­ма й до­ве­сти ін­шим, що не все в на­шій дер­жа­ві ро­би­ться за гро­ші. Якщо ні­хто не про­по­ну­ва­ти­ме ха­ба­рів, то й ви­ма­га­ти­муть їх на­ба­га­то мен­ше. Це ре­аль­но й мо­жли­во

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.