«Ню­ан­си» де­цен­тра­лі­за­ції...

У Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му біль­ше не хо­чуть на­вча­ти «не сво­їх» ді­тей

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Ушко­лах Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го на­вча­ю­ться май­же 400 ді­тей із нав­ко­ли­шніх сіл. А ще кіль­ка со­тень — у мі­ських му­зи­чній та ху­до­жній шко­лах. А по­за­як ви­тра­ти ля­га­ють на мі­сце­вий бю­джет, то Пе­тро САГАНЮК, мі­ський го­ло­ва Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го, і по­ру­шив це пи­та­н­ня на одній із пла­ні­рок. Або за іно­го­ро­дніх учнів пла­тять те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди, де во­ни ме­шка­ють, або са­мі ба­тьки.

■ «На ко­жну іно­го­ро­дню ди­ти­ну мі­ський бю­джет ви­тра­чає по три ти­ся­чі гри­вень. Це рі­зни­ця між осві­тньою су­бвен­ці­єю, яку ми отри­му­є­мо, і ко­му­наль­ни­ми по­слу­га­ми, які на­да­є­мо шко­лам. Її і про­си­мо ком­пен­су­ва­ти шко­лам. Бо ні му­зи­чна осві­та, ні за­ня­т­тя в ху­до­жній шко­лі не є обов’яз­ко­ви­ми, то чо­му мі­ська ка­зна має пла­ти­ти за ба­жа­н­ня ко­гось із ба­тьків на­вча­ти цьо­го свою ди­ти­ну? Хо­че­те на­вча­ти — пла­тіть » , — вва­жає Пе­тро Саганюк. Мі­ський го­ло­ва ка­же, що ро­зу­міє: скла­ли­ся істо­ри­чно об­ста­ви­ни, ко­ли, на­при­клад, се­ло За­річ­чя, ко­тре плав­но пе­ре­хо­дить у Во­ло­ди­мир-Во­лин­ський, спо­кон­ві­ку ви­ря­джа­ло сво­їх ді­тей на на­вча­н­ня до шкіл мі­ста. Ли­ше в пер­шій Во­ло­ди­мир-Во­лин­ській шко­лі із За­річ­чя на­вча­ю­ться дві со­тні ді­тей! А ни­ні в За­річ­чі утво­ре­но об’єд­на­ну те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду, і во­на не­бі­дна. «То не­хай ду­ма­ють, як для та­кої кіль­ко­сті ді­тей збу­ду­ва­ти і шко­лу!» — ка­же Пе­тро Саганюк. Мі­сто згі­дне на­віть опла­чу­ва­ти за на­вча­н­ня «сво­їх» ді­тей у сіль­ських шко­лах — по­при те, ка­же Пе­тро Саганюк, що на­вча­н­ня тут об­хо­ди­ться удві­чі до­рож­че, ніж у мі­сті, че­рез мен­шу на­пов­ню­ва­ність кла­сів. Але спо­ча­тку че­кає на від­по­відь від го­лів об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад Зим­но­го, Усти­лу­га, За­річ­чя, звід­ки й най­біль­ше ді­тей у мі­ських шко­лах.

■ І В’яче­слав Ка­то­лик, го­ло­ва Зим­нів­ської ОТГ, і Ві­ктор Поліщук, го­ло­ва Усти­лузь­кої ОТГ, ка­те­го­ри­чно за­яви­ли, що — згі­дно з во­лею сво­їх де­пу­та­тів — не бу­дуть спла­чу­ва­ти за на­вча­н­ня сіль­ських ді­тей у мі­ських на­вчаль­них за­кла­дах. Обоє ка­жуть, що їхні ОТГ ма­ють шко­ли, які за­без­пе­че­ні всім для на­вча­н­ня. Але якщо ба­тьки оби­ра­ють мі­сто, на те є при­чи­на?.. Усти­лузь­ка шко­ла — є та­ка дум­ка — по­чи­нає втра­ча­ти свої по­зи­ції, бо вчи­те­лю лег­ше про­їха­ти­ся з ци­гар­ка­ми у Поль­щу (мі­сто на кор­до­ні) й за­ро­би­ти нор­маль­ні гро­ші, аніж ви­кла­да­ти­ся на ро­бо­ті. Во­ло­ди­мир-Во­лин­ські шко­ли — і за­галь­но­осві­тні, і му­зи­чна з ху­до­жньою — все ж ма­ють ви­щий рі­вень, аніж сіль­ські. Осо­бли­во за­пи­ту­ва­ним став ін­тер­нат у Во­ло­ди­ми­рі. Аби ди­ти­на тут на­вча­ла­ся, її на­віть ре­є­стру­ють не в мі­сті, а в се­лі, бо пе­ре­ва­га для на­вча­н­ня тут має на­да­ва­ти­ся са­ме сіль­ським ді­тям. Ось та­кі па- ра­до­кси, з яких ба­тьки зна­хо­дять ви­хо­ди.

■ Вза­є­мо­фі­нан­су­ва­н­ня за­кла­дів осві­ти (мі­ста — сіль­ських, сіл — мі­ських) мо­жли­ве, якщо гро­ма­ди укла­дуть до­го­вір про пар­тнер­ські відносини. Але на­ра­зі про­бле­мою ко­штів пе­ре­йма­ю­ться ли­ше, так би мо­ви­ти, на­да­ва­чі по­слуг, а не спо­жи­ва­чі. У се­лі Пі­ски, яке ме­жує з Бе­ре­сте­чком, не­має ні ди­тсад­ка, ні шко­ли. Ли­ше в Бе­ре­сте­чків­сько­му ди­тсад­ку — 26 ді­тей із Пі­сків, це хо­ро­ша треть від усіх ви­хо­ван­ців. У шко­лу ж во­дять ді­тей із сіл Ста­ри­ки та Ку­трів, які та­кож на­ле­жать до ін­ших сіль­рад, але ці се­ла є одним те­ри­то­рі­аль­ним кон­гло­ме­ра­том з Бе­ре­сте­чком. Бе­ре­сте­чків­ський бу­ди­нок шко­ля­ра та шко­лу есте­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня від­ві­дує ще біль­ше ді­тей із нав­ко­ли­шніх сіл: Ку­тро­ва, Ста­ри­ків, Пі­сків, Зе­ле­но­го, Пе­ре­ми­шля, Смо­ля­ви, на­віть із Пля­ше­вої су­сі­дньої Рів­нен­ської обла­сті. Бе­ре­сте­чків­ський мі­ський го­ло­ва Ва­лен­ти­на ЗАЛЕВСЬКА ка­же, що на­ді­сла­ла пі­сків­сько­му сіль­сько­му го­ло­ві Ан­дрі­є­ві Со­каль­сько­му лист із про­по­зи­ці­єю укла­сти між дво­ма гро­ма­да­ми до­го­вір про пар­тнер­ські відносини. Від­по­віді не­має. А бе­ре­сте­чків­ські де­пу­та­ти, ра­ху­ю­чи ко­шти сво­го бю­дже­ту, мо­жуть еле­мен­тар­но за­чи­ни­ти две­рі пе­ред «чу­жи­ми» в ди­тсад­ку...

■ «Се­ля­ни із Пі­сків ка­жуть ме­ні: «Ви сядь­те з на­шим го­ло­вою і обго­во­ріть со­бі пи­та­н­ня про об’єд­на­н­ня гро­мад, про той же ди­тса­док», — ді­ли­ться Ва­лен­ти­на Залевська. — Але лю­дям ще до­во­ди­ться по­ясню­ва­ти, що то не ми з їхнім го­ло­вою ма­є­мо ве­сти пе­ре­го­во­ри, то спра­ва гро­ма­ди, спра­ва до­гля­ду й ви­хо­ва­н­ня ЇХНІХ ді­тей!» Ситуація тим ці­ка­ві­ша, що ко­ре­спон­ден­то­ві «Дня» Ан­дрій Со­каль­ський так по­яснив не­ба­жа­н­ня гро­ма­ди Пі­сків об’єд­ну­ва­ти­ся з Бе­ре­сте­чком (яке за пер­спе­ктив­ним пла­ном ма­ло б ста­ти цен­тром ОТГ): «Зна­є­те, ба­га­ті не ду­же хо­чуть бра­ти бі­дно­го у свою ком­па­нію!» Бі­дним нав­ко­ли­шні сіль­ські ра­ди вва­жа­ють са­ме Бе­ре­сте­чко, хо­ча на пов­ну ко­ри­сту­ю­ться йо­го ін­фра­стру­кту­рою. І на­справ­ді бе­ре­сте­чків­ці вже не пра­гнуть при­єд­на­н­ня сіл, бо до­ве­де­ться бра­ти на свою «шию» і всі їхні про­бле­ми. І якщо в цен­трі сіль­рад ще є якісь со­ці­аль­но-куль­тур­ні за­кла­ди, то мен­ші їхні се­ла не жи­вуть, а скні­ють.

■ Ва­силь ГРОМ, кон­суль­тант із бю­дже­тних пи­тань Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни, вва­жає, що по­тре­ба ра­ху­ва­ти ко­шти гро­ма­ди за­ко­но­мір­но ста­вить пи­та­н­ня про ство­ре­н­ня ОТГ, про укла­де­н­ня угод про спів­пра­цю. Адже мі­сце­ві бю­дже­ти справ­ді не­суть чи­ма­лі ви­тра­ти на утри­ма­н­ня шкіл. То чо­му хтось має пла­ти­ти за чи­єсь ба­жа­н­ня на­вча­ти ді­тей у тій чи ін­шій шко­лі? За те, що хтось ви­тра­чає вла­сні ко­шти на ди­тса­док, а ін­ший цим не пе­ре­йма­є­ться?.. Ці «ви­бри­ки» го­лів гро­мад, які не хо­чуть іти на спів­пра­цю з ін­ши­ми гро­ма­да­ми, ні до чо­го до­бро­го не при­ве­дуть, вва­жає Ва­силь Гром. «Тре­ба сі­да­ти, до­мов­ля­ти­ся і пла­ти­ти», — ка­же він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.