Ево­лю­ція ба­тьків­ських ко­мі­те­тів

Як мам і тат ро­би­ти­муть пов­но­цін­ни­ми уча­сни­ка­ми шкіль­но­го жи­т­тя

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Яка у вас пер­ша асо­ці­а­ція з ба­тьків­ськи­ми ко­мі­те­та­ми? При­мі­ром, во­ни пе­рі­о­ди­чно зби­ра­ють гро­ші на по­тре­би кла­су чи шко­ли. Хо­ча це на­ра­зі і за­бо­ро­не­но в де­яких ре­гіо­нах кра­ї­ни, тра­ди­ція все-та­ки збе­рі­га­є­ться. Тож ін­фор­ма­цію про ні­би­то ска­су­ва­н­ня на­ка­зу Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки щодо існу­ва­н­ня ба­тьків­ських ко­мі­те­тів ча­сти­на су­спіль­ства сприйня­ла як звіс­тку про зни­кне­н­ня по­бо­рів у за­кла­дах осві­ти. А якою бу­де роль ба­тьків у жит­ті шко­ли, ко­тра на­ра­зі пе­ре­жи­ває гран­діо­зну ре­фор­му?

ПЛУТАНИНА В ДОКУМЕНТАХ

Акти­віст із Кри­во­го Ро­га Ві­та­лій ФУРМАНЮК не­що­дав­но на­пи­сав на вла­сній сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці», що Мі­но­сві­ти ска­су­ва­ло свій на­каз №440 від 2 черв­ня 2004 ро­ку «Про за­твер­дже­н­ня при­мір­но­го по­ло­же­н­ня про ба­тьків­ські ко­мі­те­ти ( ра­ди) » . ЗМІ швид­ко роз­ти­ра­жу­ва­ли но­ви­ну, що МОН за­бо­ро­ни­ло ро­бо­ту ба­тьків­ських ко­мі­те­тів. У мі­ні­стер­стві на­зва­ли це фей­ком. Адже ска­со­ва­но ли­ше ста­рий на­каз, який ре­гу­лю­вав ро­бо­ту ба­тьків­ських об’єд­нань у шко­лі.

«МОН у ме­жах сво­їх за­кон­них пов­но­ва­жень не ма­ло і не має сто­сун­ку до ство­ре­н­ня чи не ство­ре­н­ня в за­кла­дах за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти ор­га­нів ба­тьків­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (ба­тьків­ських ко­мі­те­тів)», — по­ясню­ва­ли у прес-слу­жбі Мі­но­сві­ти.

У но­во­му за­ко­ні «Про осві­ту» пе­ред­ба­ча­є­ться на­яв­ність ор­га­ну ба­тьків­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня як одно­го з ор­га­нів управ­лі­н­ня за­кла­дом, про­дов­жу­ва­ли у ві­дом­стві. Де­та­лі то­го, на що ба­тьків­ські об’єд­на­н­ня впли­ва­ти­муть у шко­лі, на­ра­зі обго­во­рює ро­бо­ча гру­па мі­ні­стер­ства, ко­тра пра­цює над ще одним ва­жли­вим за­ко­ном — «Про се­ре­дню осві­ту». У мі­ні­стер­стві обі­ця­ють за­вер­ши­ти ро­бо­ту над від­по­від­ним за­ко­но­про­е­ктом упро­довж ни­ні­шньо­го ро­ку.

Однак та­кі по­ясне­н­ня ще біль­ше за­плу­та­ли ба­тьків та акти­ві­стів. За сло­ва­ми Ві­та­лія Фур­ма­ню­ка, ска­со­ва­ний на­каз МОН пе­ред­ба­чав, що за­галь­но­осві­тній на­вчаль­ний за­клад роз­ро­бляє вла­сне по­ло­же­н­ня про ба­тьків­ські ко­мі­те­ти. Бо йо­му це до­зво­ляв са­ме ви­ще­зга­да­ний на­каз. Ви­хо­дить, те­пер не­має жо­дних нор­ма­тив­них актів, ко­трі бпе­ре­дб ача­ли ство­ре­н­ня ба­тьків­ських ко­мі­те­тів і про­пи­су­ва­ли їх ро­бо­ту в за­кла­дах осві­ти.

«Так чим те­пер ке­ру­ю­ться ба­тьків­ські ко­мі­те­ти? Бо но­ві по­ло­же­н­ня про ор­га­ни ба­тьків­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ще не роз­ро­блен­ні, а за­лу­че­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів для за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті за­кла­ду по­кла­де­но на пі­клу­валь­ну ра­ду (ста­т­тя 29 ЗУ «Про осві­ту»), — по­ясню­вав у «Фейс­бу­ці» кри­во­різь­кий акти­віст. — Зви­чай­но, ні­хто не роз­ра­хо­ву­вав, що МОН офіційно за­бо­ро­нить ді­яль­ність ба­тьків­ських ко­мі­те­тів, але да­вай­те ска­же­мо прав­ду, що пра­во­вих під­став для їхньої ді­яль­но­сті в су­ча­сно­му ви­гля­ді те­пер (пі­сля ска­су­ва­н­ня на­ка­зу №440) не­ма. А ор­га­ни ба­тьків­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, які пла­ну­ють ство­ри­ти, бу­дуть ін­ши­ми. Час ба­тьків­ських ко­мі­те­тів все ж та­ки ми­нув!»

«АТАВІЗМ РА­ДЯН­СЬКОЇ ШКО­ЛИ»

Ба­тьки аж ні­як не зни­кнуть зі шкіль­но­го жи­т­тя. Та оскіль­ки змі­ню­є­ться зміст і ме­то­ди­ка на­вча­н­ня у си­сте­мі се­ре­дньої осві­ти, три­ває мас­шта­бна пе­ре­пі­дго­тов­ка вчи­те­лів, від­по­від­но, має змі­ни­ти­ся ба­тьків­ська спіль­но­та. Три­ку­тник сто­сун­ків «шкіль­на адмі­ні­стра­ція — учні — ба­тьки» му­сить транс­фор­му­ва­ти­ся. Усі сто­ро­ни на­вчаль­но­го про­це­су ста­ють рів­но­прав­ни­ми.

«Ни­ні­шні ба­тьків­ські ко­мі­те­ти — це ча­сто фор­маль­ний атавізм, що за­ли­шив­ся від ра­дян­ської шко­ли, ко­ли ба­тьки не ма­ли жо­дних прав, щоб впли­ну­ти на зміст на­вча­н­ня, на жи­т­тя шко­ли, — ко­мен­тує Окса­на МАКАРЕНКО, ра­дни­ця мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки, спів­за­снов­ни­ця гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Ба­тьків­ський кон­троль» та ГО « Смарт Осві­та » . — Ба­тьків­ський ко­мі­тет був фор­маль­ним об’єд­на­н­ням, яке за­твер­джу­ва­ло­ся на­ка­зом ди­ре­кто­ра й ма­ло узго­джу­ва­ти ді­яль­ність із ке­рів­ни­цтвом шко­ли. У та­ко­му ви­гля­ді ко­мі­те­ти не ви­ко­ну­ва­ли пов­ною мі­рою очі­ку­ва­н­ня су­ча­сних ба­тьків. Ба­тьків­ські ко­мі­те­ти ма­ли до­рад­чий го­лос, тоб­то мо­гли тіль­ки щось по­ра­ди­ти адмі­ні­стра­ції за­кла­ду. На пра­кти­ці во­ни ча­сто пе­ре­тво­рю­ва­ли­ся на ор­га­ні­за­ції, що зби­ра­ють гро­ші з ба­тьків. Ця фун­кція бу­ла не до­сить при­єм­ною».

ВПЛИВ НА ЗМІСТ НА­ВЧА­Н­НЯ ТА ВИ­БІР ДИ­РЕ­КТО­РА

У за­ко­но­про­е­кті щодо змін у се­ре­дній осві­ті ба­тьків­ські об’єд­на­н­ня зву­ться ба­тьків­ськи­ми ра­да­ми. Це не оста­то­чний ва­рі­ант, оскіль­ки на­пов­не­н­ня за­ко­но­про­е­кту за­раз жва­во обго­во­рю­є­ться з екс­пер­та­ми та ба­тьків­ськи­ми гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. У бу­дья­ко­му ви­пад­ку, змі­ню­є­ться не ли­ше на­зва, а й фун­кції та пов­но­ва­же­н­ня.

«Пе­ред­ба­ча­є­ться біль­ший вплив ба­тьків на зміст на­вча­н­ня. Ви мо­же­те на­вча­ти ди­ти­ну вдо­ма, мо­же­те пе­ре­йти на ди­стан­цій­ну осві­ту, від­кри­ти свою шко­лу, і дер­жа­ва бу­де спря­мо­ву­ва­ти ко­шти на ди­ти­ну, осо­бли­во це сто­су­є­ться ді­тей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, — про­дов­жує Окса­на Макаренко. — Ба­тьки впли­ва­ти­муть на ви­бір ди­ре­кто­ра шко­ли на кон­кур­сних за­са­дах. Утім, є ри­зик, що якщо це ро­би­ти­муть тіль­ки ба­тьки шко­ли, то оби­ра­ти­муть то­го, ко­го їм ска­жуть. Мо­жли­во, це ма­ють ро­би­ти ба­тьків­ські об’єд­на­н­ня з рі­зних шкіл. Ці мо­мен­ти на­ра­зі обго­во­рю­ю­ться ро­бо­чою гру­пою. Крім цьо­го ба­тьки змо­жуть впли­ва­ти на про­гра­му роз­ви­тку за­кла­ду. За­раз ба­тьків став­лять пе­ред фа­ктом, що на шко­лу тре­ба зда­ти 300 гри­вень, які ви­тра­тять на фар­бу­ва­н­ня стін чи ту­а­ле­тний па­пір, але не­ві­до­мо, чи ви­ді­ля­ла на це ко­шти дер­жа­ва. Мо­жли­во, мо­жна зро­би­ти для шко­ли щось ко­ри­сні­ше. Що са­ме — змо­жуть ви­рі­шу­ва­ти ба­тьки».

Та­кож пла­ну­є­ться, що ба­тьки впли­ва­ти­муть на те, як шко­лі ви­тра­ча­ти ко­шти, і на­віть ста­нуть без­по­се­ре­дні­ми уча­сни­ка­ми на­вчаль­но­го про­це­су. Якщо у ва­шій ро­ди­ні є актор чи лі­кар, чо­му бне про­ве­сти у стар­ших кла­сах май­стер-кла­си для про­фо­рі­єн­та­ції?

З та­ким ар­се­на­лом пов­но­ва­жень бу­ло бі­де­аль­но, щобб атьки об’єд­ну­ва­лись у гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції з вла­сним ста­ту­том, за­твер­дже­ни­ми обов’яз­ка­ми та пра­ва­ми. Як під­су­му­ва­ла Окса­на Макаренко, най­ва­жли­ві­ше, щобб атьків­ські ра­ди не бу­ли «ки­шень­ко­ви­ми» ор­га­ні­за­ці­я­ми ди­ре­кто­ра, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ви­рі­ше­н­ня ма­те­рі­аль­них пи­тань. Во­ни ма­ють пра­цю­ва­ти за­ра­ди ді­тей.

Окса­на МАКАРЕНКО:

Ба­тьків­ський ко­мі­тет був фор­маль­ним об’єд­на­н­ням, яке за­твер­джу­ва­ло­ся на­ка­зом ди­ре­кто­ра та ма­ло узго­джу­ва­ти ді­яль­ність із ке­рів­ни­цтвом шко­ли. У та­ко­му ви­гля­ді ко­мі­те­ти не ви­ко­ну­ва­ли пов­ною мі­рою очі­ку­ва­н­ня су­ча­сних ба­тьків. Ба­тьків­ські ко­мі­те­ти ма­ли до­рад­чий го­лос, тоб­то мо­гли тіль­ки щось по­ра­ди­ти адмі­ні­стра­ції за­кла­ду. На пра­кти­ці­во­ни ча­сто пе­ре­тво­рю­ва­ли­ся на ор­га­ні­за­ції, що зби­ра­ють гро­шіз ба­тьків. Ця фун­кція бу­ла не до­сить при­єм­ною

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.