Пе­тер АЛЬТМАЄР,

мі­ністр еко­но­мі­ки Ні­меч­чи­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ні­меч­чи­на роз­гля­дає Укра­ї­ну як на­дій­но­го тран­зи­те­ра га­зу і ва­жли­во­го тор­го­вель­но­го пар­тне­ра в ре­гіо­ні Схі­дної Єв­ро­пи. Ми по­вин­ні по­ва­жа­ти й ін­те­ре­си Укра­ї­ни, в то­му чи­слі фі­нан­со­ві, ви­ро­би­ти га­ран­тії з тим, щоб про­дов­жи­ти тран­зит га­зу Укра­ї­ною і до­сяг­ти по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.