Ді­а­ло­го­ва ди­пло­ма­тія Ма­кро­на

«Укра­ї­на мо­же ба­га­то чо­го за­про­по­ну­ва­ти Єв­ро­пі», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оле­ся ТИТАРЕНКО, Па­риж, спе­ці­аль­но для «Дня»

«Укра­ї­на мо­же ба­га­то чо­го за­про­по­ну­ва­ти Єв­ро­пі», — екс­перт

Фран­цузь­кий пре­зи­дент Ем­ма­ну­ель Ма­крон впер­ше пі­сля обра­н­ня на по­са­ду гла­ви дер­жа­ви від­ві­дає Ро­сію. 24 та 25 трав­ня він бра­ти­ме участь у Мі­жна­ро­дно­му еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі в Санкт- Пе­тер­бур­зі, де, за сло­ва­ми очіль­ни­ка фран­цузь­ко­го МЗС Жа­на- Іва Ле Дрі­а­на, про­дов­жу­ва­ти­ме ве­сти з Ро­сі­єю « чі­ткий, від­кри­тий та ви­мо­гли­вий діа­лог » . В остан­ньо­му ін­терв’ ю га­зе­ті Le Journal du dimanche Ем­ма­ну­ель Ма­крон ви­сло­вив­ся за ін­те­гра­цію Ро­сії в Єв­ро­пу. По- пер­ше, що­би во­на не ізо­лю­ва­ла­ся. По-дру­ге, щоб не вда­ва­ла­ся до сва­ві­л­ля по­за ме­жа­ми ЄС. « Для ме­не Ро­сія є ча­сти­ною Єв­ро­пи, на­віть якщо з єв­ро­пей­ською де­мо­кра­ті­єю її по­лі­ти­ка не має ні­чо­го спіль­но­го » , — ска­зав пре­зи­дент фран­цузь­ко­му ви­дан­ню. Оче­ви­дно, що Фран­ція го­то­ва до спів­пра­ці з Ро­сі­єю, що­прав­да, ли­ше в ме­жах не­за­по­лі­ти­зо­ва­них гро­ма­дян­ських су­спільств. Де- фа­кто ж, ре­а­лі­єю Ро­сії є со­ці­ум, у яко­му мо­лодь тя­жіє до про­фе­сії « чи­нов­ник » , а не­за­ле­жні ін­сти­ту­ти до схва­ле­н­ня вла­дою по­за по­лі­ти­кою се­бе не уяв­ля­ють.

« День » по­спіл­ку­вав­ся з пре­зи­ден­том гру­пи дру­жби «Фран­ція — Укра­ї­на» в На­ціо­наль­них збо­рах Ва­ле­рі­єю ФОР-МУНТЯН та по­лі­то­ло­гом Се­сіль ВЕСЬЄ про фран­цузь­ку ди­пло­ма­тію і з’ ясу­вав ці­лі ві­зи­ту Ма­кро­на в Санкт- Пе­тер­бург, та­кож по­про­сив роз­по­ві­сти, як мо­жна по­гли­би­ти спів­пра­цю з між Укра­ї­ною та Фран­ці­єю.

«ЯК СПІВ­ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ, ЗВА­ЖА­Ю­ЧИ НА ЗАПОЛІТИЗОВАНІСТЬ РО­СІЙ­СЬКО­ГО СУ­СПІЛЬ­СТВА»

Ва ле рія ФОР- МУНТЯН: — З огля ду на пло щу, кіль - кість на се лен ня та рі вень озбро єн ня Ро сія є ве ли кою кра ї ною. Ми по вин ні го во ри - ти з усі ма. Крім то го, дип ло - ма тія — це імідж Фран ції. Так іс то рич но скла ло ся, що ми ке ру є мо ся прин ци па ми зва же ної дип ло ма тії й дис ку - ту є мо з різ ни ми сто ро на ми, не­зва­жа­ю­чи на їхню по­лі­ти­ку чи по зи цію. То му оче вид но, що ми про дов жи мо діа лог з Ро сі­єю, на цьо му пре зи дент Ем ма ну ель Мак рон зо се ред - жує особ ли ву ува гу. Про те пі - сля зу стрі чі з Во ло ди ми ром Пу ті ним у Вер са лі ста ло зро - зу мі ло, що йдеть ся не про спів пра цю уря дів, на род них об ран ців, а біль шою мі рою про діа лог гро ма дянсь ких сус пільств.

Се­сіль ВЕСЬЄ: — Ме­ні зда­є­ться, що це «кра­си­ві сло­ва». За зви чай, ко ли ми зу стрі ча є - мо­ся з кимсь, то го­во­ри­мо про спіль ні про ек ти, спів пра цю.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.