На­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня, му­зи­ка, стра­ви...

У Хер­со­ні від­бу­ду­ться Дні Ли­тви

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Най­ближ­чи­ми ви­хі­дни­ми в Хер­со­ні прой­де низ­ка куль­тур­но­про­сві­тни­цьких за­хо­дів до Дня Ли­тви. Це свя­то від­зна­ча­ють у Хер­со­ні вже не впер­ше, але цьо­го ро­ку є осо­бли­вий при­від — 100-річ­чя не­за­ле­жно­сті Ли­тви. З ці­єї на­го­ди ГО «Куль­тур­ний центр Укра­ї­на — Ли­тва», мі­ська вла­да Хер­со­на та пред­став­ни­ки по­соль­ства Ли­тви В Укра­ї­ні під­три­ма­ли про­ве­де­н­ня свя­та.

За сло­ва­ми очіль­ни­ці ГО «Куль­тур­ний центр Укра­ї­на — Ли­тва» На­та­лії БІМБІРАЙТЕ, за­хо­ди роз­по­чну­ться з пред­став­ле­н­ня книж­ки хер­сон­сько­го істо­ри­ка Ар­те­ма Пе­три­ка «Сві­тло та ті­ні» Пер­шої ре­спу­блі­ки: Ли­тов­ська дер­жа­ва у 1918 — 1940 ро­ках». «Це на­у­ко­во-пу­блі­ци­сти­чна кни­га, яка на осно- ві істо­ри­чних фа­ктів та ді­я­чів пе­ре­дає дух віль­ної Ли­тви та про­во­дить па­ра­ле­лі і по­ка­зує зв’яз­ки з укра­їн­ською дер­жа­вою в пе­рі­од від­нов­ле­н­ня її не­за­ле­жно­сті. То­ді, як і сьо­го­дні, Ли­тва бу­ла на­дій­ним со­ю­зни­ком не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни», — го­во­рить Бімбірайте.

Дні Ли­тви у Хер­со­ні про­дов­жа­ться фе­сти­ва­лем ву­ли­чної му­зи­ки, який про­хо­ди­ти­ме у кіль­кох ло­ка­ці­ях: цен­траль­на на­бе­ре­жна, вул. Су­во­ро­ва та ми­сте­цький про­стір Urban CAD. Май­же 40 гур­тів та соль­них ви­ко­нав­ців гра­ти­муть цьо­го дня для хер­сон­ців із 14-ї до 21-ї го­ди­ни. Одні­єю із ро­дзи­нок за­хо­ду ста­не участь пред­став­ни­ків ли­тов­ської ді­а­спо­ри — ан­сам­блю «Се­су­лес».

Крім то­го, на хер­сон­ській на­бе­ре­жній го­ту­ва­ти­муть ли­тов­ську на­ціо­наль­ну стра­ву ша­ко­тіс та де­гу­сту­ва­ти­муть укра­їн­ські ви­на. Ша­ко­тіс го­ту­ва­ти­муть май­стри на спе­ці­аль­но­му обла­днан­ні і до цьо­го про­це­су змо­жуть до­лу­чи­ти­ся хер­сон­ці.

У ме­жах Днів Ли­тви та­кож ор­га­ні­зо­ва­но ро­бо­ту ар­хе­о­ло­гі­чної гру­пи в Тя­гин­сько­му го­ро­ди­щі та бі­ля ве­жі Ві­тов­та, за­зна­чає На­та­лія Бімбірайте. Гру­па пра­цю­ва­ти­ме про­тя­гом усьо­го лі­та, до неї бу­дуть ор­га­ні­зо­ва­ні ви­їзди ко­ре­спон­ден­тів та фо­то­ху­до­жни­ків. Під­сум­ки до­слі­дже­н­ня бу­дуть пред­став­ле­ні з на­го­ди Дня мі­ста Хер­со­на у ве­ре­сні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.