Що мо­жуть три еле­ктро­ка­ри

У Дні­прі під­три­му­ють роз­ви­ток «зе­ле­ної» ін­фра­стру­кту­ри

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Рік то­му Дні­про­пе­тров­ська обла­сна ра­да ста­ла пер­шою в Укра­ї­ні дер­жав­ною уста­но­вою, яка при­дба­ла для ро­бо­ти еко­ло­гі­чно чи­стий транс­порт — еле­ктро­ка­ри. Це два ав­то мар­ки «Форд Фо­кус» та «Мер­се­дес» кла­су Б. Го­лов­на ме­та ку­пів­лі цих «зе­ле­них ав­ті­вок» — збе­ре­же­н­ня нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща та не­за­га­зо­ва­но­го по­ві­тря у про­ми­сло­во­му ре­гіо­ні. Це пов­ні­стю від­по­від­ає еко­ло­гі­чній стра­те­гії, якої до­три­му­є­ться облас- на вла­да. Адже, за ви­снов­ка­ми вче­них, від зви­чай­но­го бен­зи­но­во­го дви­гу­на за со­тню кі­ло­ме­трів прой­де­но­го шля­ху в атмо­сфе­ру по­тра­пляє 23 кі­ло­гра­ми ву­гле­ки­сло­го га­зу. Від еле­ктри­чної ав­тів­ки та­ких ви­ки­дів — нуль.

На­чаль­ник Дні­про­пе­тров­сько­го обла­сно­го ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Спе­цав­то­ба­за» Сер­гій ЖУРАВЕЛЬ вва­жає, що но­ві ав­тів­ки гар­но се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ли і ма­ють ба­га­то пе­ре­ваг. «Важ­ко пе­ре­оці­ни­ти ко­ристь від та­ких ав­то. Це й на­справ­ді ав­то­мо­бі­лі май­бу­тньо­го. Во­ни ду­же еко­но­мі­чні, безшумні та ком­фор­тні. За рік ро­бо­ти во­ни не ла­ма­ли­ся і пра­цю­ва­ли справ­но», — ка­же він. Сто­сов­но еко­но­мії ко­штів на бен­зи­ні, то ари­фме­ти­ка, за сло­ва­ми во­ді­їв, ду­же про­ста. Якщо на со­тню кі­ло­ме­трів шля­ху зви­чай­не ав­то ви­тра­чає в се­ре­дньо­му 300 гри­вень, то еле­ктри­чна ав­тів­ка — ли­ше 35. За рік ро­бо­ти еко­мо­бі­лів обла­сний бю­джет, та­ким чи­ном, за­оща­див май­же 50 ти­сяч гри­вень. Це зна­чна еко­но­мія, якщо вра­ху­ва­ти, що ав­то­мо­бі­лі ма­ють не­ве­ли­кий за­пас хо­ду та їзди­ли ли­ше в ме­жах мі­ста. Всьо­го во­ни про­йшли 28,5 тис. км.

Го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської обла­сної ра­ди Гліб ПРИГУНОВ за­ува­жив, що обла­сна ра­да й на­да­лі під­три­му­ва­ти­ме роз­ви­ток «зе­ле­ної» ін­фра­стру­кту­ри. «Сьо­го­дні ми че­ка­є­мо на ма­со­ву ре­є­стра­цію су­ча­сних еле­ктро­ка­рів в Укра­ї­ні для подаль­шо­го онов­ле­н­ня пар­ку. Та­кі ма­лень­кі кро­ки ве­дуть до ве­ли­ких звер­шень. Ми при­дба­ли еко­ло­гі­чно чи­сті ав­то, вста­но­ви­ли без­ко­штов­ну еле­ктро­за­прав­ку у дво­рі обла­сної ра­ди, де мо­же за­ря­ди­ти свій еле­ктро­кар будь-хто. Це той на­пря­мок, який на­ра­зі під­три­мує увесь світ і Дні­про­пе­тров­ська обла­сна ра­да теж. По­лі­ти­ка енер­го­збе­ре­же­н­ня та еко­ло­гі­чної без­пе­ки — це один із стра­те­гі­чно ва­жли­вих на­прям­ків, над яким ми успі­шно пра­цю­є­мо», — роз­по­від­ає го­ло­ва обл­ра­ди.

ФО­ТО НАДАНО ОБЛРАДОЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.