«Ки­їв­ські лав­ри»: змі­на стру­кту­ри

XIII Мі­жна­ро­дний по­е­ти­чний фе­сти­валь від­бу­де­ться у сто­ли­ці 17—21 трав­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Олег КОЦАРЕВ

«Ки­їв­ські лав­ри» тра­ди­цій­но про­хо­дять на­ве­сні, ни­ні­шній бу­де вже три­над­ця­тим. На цьо­му фе­сти­ва­лі, крім ки­їв­ських ав­то­рів, зав­жди мо­жна зу­стрі­ти ба­га­то по­е­тів із рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни й з ін­ших кра­їн — Ро­сії ( ва­жли­вий мо­мент: від по­ча­тку вій­ни з ці­єї кра­ї­ни на фе­сти­валь при­їздять ті ав­то­ри, які не під­три­му­ють ро­сій­ську агре­сію), Гру­зії, Бі­ло­ру­сі, Поль­щі, США, Ка­на­ди то­що.

Цьо­го­річ ор­га­ні­за­то­ри — ре­да­кція жур­на­лу «ШО» — анон­су­ють по­сту­по­ві змі­ни в стру­кту­рі фе­сти­ва­лю. «Ки­їв­ські лав­ри » ма­ють ста­ти не ли­ше по­е­ти­чною по­ді­єю, тут бу­де ви­ра­зні­ше пред­став­ле­но й ін­ші ви­ди ми­сте­цтва, рі­зні спосо­би куль­тур­ної ко­му­ні­ка­ції. Уже на ни­ні­шньо­му фе­сти­ва­лі від­бу­ду­ться ле­кції, по­дії, пов’ яза­ні з ві­зу­аль­ни­ми ми­сте­цтва­ми. Се­ред ле­кцій, на­пев­но, ви­кли­че ін­те­рес по­дія під на­звою: « Як нам обла­шту­ва­ти куль­тур­ний про­стір Укра­ї­ни на при­кла­ді Оде­си?». Її про­ве­де Оле­ксандр Ройт­бурд, ху­до­жник, при­зна­че­н­ня яко­го ди­ре­кто­ром Оде­сько­го ху­до­жньо­го му­зею су­про­во­джу­ва­ло­ся три­ва­ли­ми дис­ку­сі­я­ми. Во­на від­бу­де­ться 19 трав­ня о 16-й го­ди­ні в кнайп-клу­бі «Ку­пі­дон» на Пу­шкін­ській 1 — 3/5. Або ін­три­гу­ю­ча «По­е­зія і бо­же­ві­л­ля» від по­е­та і пси­хі­а­тра Бо­ри­са Хер­сон­сько­го то­го ж дня, у тій са­мій ло­ка­ції о 17-й го­ди­ні.

Що ж до вла­сне по­е­ти­чних чи­тань, чи не най­більш на­си­че­ни­ми по­мі­тни­ми іме­на­ми ( від гру­зи­на Ні­ки Джор­джа­не­лі до укра­їн­ки Ан­ни Ма­лі­гон) бу­де «Ве­ли­кий ве­чір су­ча­сної по­е­зії» під час від­кри­т­тя фе­сти­ва­лю 17 трав­ня о 19- й го­ди­ні в Docker- G Pub на ву­ли­ці На­бе­ре­жно-Хре­ща­ти­цькій, 5/13.

Від­бу­де­ться на «Ки­їв­ських лав­рах» і жар­тів­ли­вий по­е­ти­чний слем-тур­нір «пи­ту­щих» та «не­пи­ту­щих» ав­то­рів (18 трав­ня в «Ку­пі­до­ні» о 20.30), і чи­та­н­ня вір­шів, за­сно­ва­них на ре­аль­них по­ді­ях Non Fiction (19 трав­ня в «Ку­пі­до­ні» о 20.30), і ве­чір по­е­зії в му­зеї Ми­хай­ла Бул­га­ко­ва на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі, 13А (18 трав­ня о 19-й го­ди­ні), і лі­те­ра­тур­но-му­зи­чний про­ект Сер­гія Жа­да­на «Лі­нія Ман­нер­ге­йма» на за­крит­ті фе­сти­ва­лю 21 трав­ня о 20-й го­ди­ні в DockerG Pub, і ба­га­то ін­ших за­хо­дів.

З пов­ною про­гра­мою між­на­ро­дно­го по­е­ти­чно­го фе­сти­ва­лю «Ки­їв­ські лав­ри» мо­жна озна­йо­ми­ти­ся за по­си­ла­н­ням: http://sho.kiev.ua/news/788827.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.