«Від Ар­ген­ти­ни до Ки­таю»

На Він­нич­чи­ні три­ва­ють Дні Чай­ков­сько­го

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­нич­чи­на

13 трав­ня у ко­ли­шньо­му ма­є­тку ме­це­на­тки На­дії фон Мекк, а ни­ні — му­зеї ком­по­зи­то­ра Пе­тра Чай­ков­сько­го, який роз­та­шо­ва­ний у се­ли­щі Бра­ї­лів Жме­рин­сько­го ра­йо­ну, від­бу­ло­ся від­кри­т­тя XVI Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю іме­ні Чай­ков­сько­го та фон Мекк. Мі­сце­вим жи­те­лям свою но­ву про­гра­му пред­ста­ви­ли ака­де­мі­чний ка­мер­ний ор­кестр «Ар­ка­та», со­лі­сти ор­ке­стру та ар­ти­сти з Фран­ції і Ки­таю. Го­лов­ною ж ло­ка­ці­єю для про­ве­де­н­ня свя­та кла­си­чної му­зи­ки cта­ла Він­ни­цька обла­сна фі­лар­мо­нія іме­ні Миколи Ле­он­то­ви­ча. До 19 трав­ня на її сцені ви­сту­па­ти­муть ви­ко­нав­ці з во­сьми кра­їн сві­ту, що­дня про­по­ну­ю­чи він­ни­ча­нам но­ве на­пов­не­н­ня тра­ди­цій­ної фор­ми.

«Від Ар­ген­ти­ни до Ки­таю, від Бе­тхо­вен­ських со­нат до Classic in Jazz, від фор­те­пі­ан­них ве­чо­рів до ба­ле­ту — та­ке роз­ма­ї­т­тя жан­рів та форм пред­став­ляє цьо­го­рі­чний фе­сти­валь кла­си­чної му­зи­ки іме­ні Чай­ков­сько­го та фон Мекк, — ка­же ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Він­ни­цької обла­сної фі­лар­мо­нії Ана­то­лій ЛЕВИЦЬКИЙ. — Йо­го істо­рія ся­гає ще 1990-х ро­ків, ко­ли в Бра­ї­ло­ві від­бу­ва­ли­ся що­рі­чні Дні Чай­ков­сько­го. Але ми ви­рі­ши­ли, що фе­сти­валь на честь ве­ли­ко­го ком­по­зи­то­ра має охо­пи­ти всю Він­нич­чи­ну, а йо­го тво­ри му­сять зву­ча­ти на рі­зних ло­ка­ці­ях. Тра­ди­цій­но в ньо­му бе­руть участь про­фе­сій­ні ви­ко­нав­ці з Укра­ї­ни та сві­ту».

14 трав­ня свою кон­цер­тну про­гра­му пред­ста­вив за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни Ге­ор­гій Кур­ков. Йо­му до­по­ма­га­ли «тан­цю­ю­чий ди­ри­гент» Ра­мі­ро Арі­ста і со­ліст Оле­ксандр Гри­ца­єн­ко. Вів­то­рок бу­де при­свя­че­ний фор­те­пі­ан­ній му­зи­ці. Ві­до­мий в Укра­ї­ні пі­а­ніст Олег По­лян­ський по­єд­нає у сво- їй про­гра­мі тво­ри Бе­тхо­ве­на, Шо­пе­на та Чай­ков­сько­го. У но­во­му жі­но­чо­му скла­ді Мін­ський струн­ний квар­тет Бі­ло­ру­ської дер­жав­ної фі­лар­мо­нії 15 трав­ня вла­штує у Він­ни­ці ве­чір ка­мер­ної му­зи­ки. Остан­ній, у сті­нах Він­ни­цької фі­лар­мо­нії, день фе­сти­ва­лю ста­не для всіх слу­ха­чів свя­том джа­зу. Біг-бенд На­ціо­наль­но­го пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру пред­ста­вить джа­зо­ві ін­тер­пре­та­ції ві­до­мих кла­си­чних тво­рів у про­гра­мі Classic in Jazz. 18 трав­ня ста­не днем за­кри­т­тя фе­сти­ва­лю, який бу­де при­уро­че­ним до Дня Єв­ро­пи у Він­ни­ці. З ці­єї на­го­ди Оде­ський на­ціо­наль­ний ака­де­мі­чний те­атр опе­ри та ба­ле­ту пред­ста­вить па- но­рам­ний ба­лет «Дон Кі­хот». Ві­дбу­ва­ти­ме­ться по­дія в те­а­трі ім. М. Са­дов­сько­го. За­вер­шаль­ним акор­дом цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю має бу­ти кон­церт ор­ган­ної му­зи­ки у ви­ко­нан­ні на­ро­дної ар­тис­тки Мол­до­ви Ан­ни Стрє­зє­вої, по­стій­ної уча­сни­ці Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю «Му­зи­ка в мо­на­стир­ських му­рах», який від­бу­де­ться 19 трав­ня у хра­мі Ді­ви Ма­рії Ан­гель­ської.

Уже п’ятий рік по­спіль фе­сти­валь про­хо­дить під га­слом «Ми­сте­цтво за­ра­ди ми­ру» — ча­сти­ну ко­штів, отри­ма­них від ре­а­лі­за­ції кви­тків, бу­де пе­ре­ра­хо­ва­но у Фонд під­трим­ки уча­сни­ків АТО.

ФО­ТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.