Гра Бер­лі­на «на тру­бі»

Із чим при­їхав до Ки­є­ва і Мо­скви мі­ністр еко­но­мі­ки ФРН Пе­тер Альтмаєр?

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУ­ШКА­РУК, «День»

13—14 трав­ня з ві­зи­том у Ки­є­ві пе­ре­бу­вав мі­ністр еко­но­мі­ки Ні­меч­чи­ни Пе­тер Альтмаєр. У не­ді­лю він про­вів пе­ре­го­во­ри з пред­став­ни­ка­ми ні­ме­цько­го бі­зне­су в Укра­ї­ні, а на­сту­пно­го дня — з прем’єр-мі­ні­стром Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном. Пі­сля зу­стрі­чі гла­ва уря­ду на­пи­сав на Twitter, що Ні­меч­чи­на є ду­же ва­жли­вим пар­тне­ром і дру­гом Укра­ї­ни, на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті то­го, що в ко­а­лі­цій­ній уго­ді від­зна­че­но по­зи­цію що­до під­трим­ки на­шої дер­жа­ви. Очі­ку­ва­ло­ся, що Альтмаєр при­ле­тить у Київ для то­го, щоб ще раз обго­во­ри­ти це пи­та­н­ня.

Га­зо­про­від «Пів­ні­чний по­тік-2» про­хо­ди­ти­ме з Ро­сії до Ні­меч­чи­ни че­рез Фін­лян­дію, Шве­цію, Да­нію. На­га­да­є­мо, пі­сля отри­ма­н­ня всіх до­зво­лів у Ні­меч­чи­ні вже роз­по­ча­ли бу­ді­вель­ні ро­бо­ти з про­кла­да­н­ня га­зо­про­во­ду, про що по­ві­до­ми­ла DW на по­ча­тку трав­ня. Втім у кві­тні під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель на­го­ло­си­ла на то­му, що «Пів­ні­чний по­тік-2» не­мо­жли­вий, до­ки не бу­де ви­рі­ше­на до­ля тран­зи­ту че­рез Укра­ї­ну.

«ЦЕЙ ВІЗИТ БІЛЬШОЮ МІРОЮ МАЄ ЦЕРЕМОНІАЛЬНОРИТУАЛЬНИЙ ХА­РА­КТЕР»

Михайло ГОНЧАР, пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХI»:

— Цей візит більшою мірою має це­ре­мо­ні­аль­но-ри­ту­аль­ний ха­ра­ктер. З огля­ду на те, що існує опо­зи­ція «Пів­ні­чно­му по­то­ку-2» з бо­ку Укра­ї­ни, Поль­щі та не­с­прийня­т­тя в Єв­ро­ко­мі­сії цьо­го про­е­кту, який про­штов­ху­є­ться під ні­ме­цьким ти­ском, Бер­лін про­во­дить пев­ну гру під на­звою «по­слу­ха­є­мо всіх», в то­му чи­слі опо­нен­тів. А Укра­ї­на — го­лов­ний опо­нент про­е­кту. Про­те по­слу­ха­ти не озна­чає по­чу­ти і, тим па­че, не озна­чає пі­ти на­зу­стріч. Осо­бли­во з огля­ду на те, що по­тім Альтмаєр ле­тить до Мо­скви, де йо­му пред­став­лять ін­шу, до­бре ві­до­му то­чку зо­ру — що про­ект еко­но­мі­чний і що не­має жо­дної по­лі­ти­ки, та ін­ші ар­гу­мен­ти, яки­ми офі­цій­но опе­рує і ні­ме­цька сто­ро­на, не­зва­жа­ю­чи на те, що з уст кан­цле­ра Мер­кель та де­яких ні­ме­цьких по­лі­ти­ків зву­чать оцін­ки, що це не тіль­ки еко­но­мі­чний про­ект.

По-пер­ше, ро­сій­сько-ні­ме­цький кон­сен­сус що­до про­е­кту існує, і він не за­знав транс­фор­ма­цій. По-дру­ге, існує та­кож ро­сій­сько- ні­ме­цький кон­сен­сус що­до тран­зи­ту че­рез га­зо­транс­порт­ну си­сте­му (ГТС) Укра­ї­ни, і він до­бре ві­до­мий. У Мо­скві Аль­тма­є­ру ска­жуть: ми збе­рі­га­є­мо тран­зит че­рез Укра­ї­ну, ми це під­твер­джу­ва­ли ву­ста­ми «Газ­про­му» цьо­го й ми­ну­ло­го ро­ку. Це та від­по­відь, яка по­трі­бна Бер­лі­ну, який та­кож вва­жає, що тран­зит че­рез Укра­ї­ну має бу­ти збе­ре­же­ний. Тіль­ки ні­хто не на­зи­ває ци­фри. «Газ­пром» го­во­рить про 10 — 15 млрд ку­бо­ме­трів га­зу, що для на­шої ГТС май­же до­рів­нює ну­лю, оскіль­ки її по­ту­жність — 142 млрд ку­бо­ме­трів. За та­ко­го рів­ня за­ван­та­же­н­ня во­на бу­де не рен­та­бель­на і те­хно­ло­гі­чно не пра­цю­ва­ти­ме як си­сте­ма.

Мо­жли­во, но­ва­ці­єю ста­не те, що вна­слі­док пе­ре­го­во­рів ци­фра тран­зи­ту бу­де збіль­ше­на — на­при­клад, до 30 млрд ку­бо­ме­трів. Але це теж не ви­рі­шує про­бле­ми за­ван­та­же­н­ня ГТС, адже си­сте­ма пра­цю­ва­ти­ме у зби­тко­во­му ре­жи­мі. Це ма­кси­мум, чо­го мо­жна очі­ку­ва­ти від цьо­го тур­не Аль­тма­є­ра до Укра­ї­ни та Ро­сії. А так по­зи­ція за­ли­ши­ться не­змін­ною.

Та­кож цей візит має при­вчи­ти укра­їн­ців до дум­ки, що не обго­во­рю­є­ться пи­та­н­ня бу­ти «Пів­ні­чно­му по­то­ку-2» чи не бу­ти. Мов­ляв, ми з ва­ми, укра­їн­ця­ми, обго­во­рю­є­мо пи­та­н­ня, як збе­рег­ти тран­зит че­рез вас за умов, ко­ли «Пів­ні­чний по­тік-2» бу­де. І це не­без­пе­чний акцент, який на­ці­ле­ний на те, щоб зби­ти хви­лю опо­зи­ції Укра­ї­ни до цьо­го про­е­кту.

— Ні­меч­чи­на вже по­ча­ла бу­дів­ни­цтво. Ра­зом з тим кан­цлер Мер­кель обі­ця­ла, що «Пів­ні­чний по­тік-2» не­мо­жли­вий без ви­зна­че­н­ня ро­лі Укра­ї­ни як тран­зи­те­ра. Як ді­я­ти Ки­є­ву, щоб нім­ці ви­ко­на­ли свою обі­цян­ку що­до тран­зи­ту?

— Га­даю, всі ці ні­ме­цькі за­яви лу­ка­ві. Во­ни чу­до­во ро­зу­мі­ють роль і зна­че­н­ня укра­їн­ської ГТС, про­сто Ні­меч­чи­на не го­во­рить про це ву­ста­ми сво­їх ке­рів­ни­ків, але не­ар­ти­ку­льо­ва­но, стра­те­гі­чно во­на про­сто пра­гне пе­ре­хо­пи­ти на се­бе по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу до Єв­ро­пи.

Якщо пра­цю­ва­ти­муть оби­два « Пів­ні­чних по­то­ки » — це 110 млрд ку­бо­ме­трів по­ту­жно­сті. Ми­ну­ло­рі­чний екс­порт ро­сій­сько- го га­зу до кра­їн Єв­ро­пи, за ви­ня­тком Ту­реч­чи­ни, склав при­бли­зно 165 млрд ку­бів. Якщо з них 110 млрд ку­бів над­хо­ди­ти­ме до кра­їн ЄС че­рез Ні­меч­чи­ну, во­на бу­де ві­ді­гра­ва­ти роль Укра­ї­ни.

Як­би з ні­ме­цько­го бо­ку про­зву­ча­ла не про­сто за­галь­на ви­мо­га до Ро­сії збе­рег­ти тран­зит че­рез Укра­ї­ну, а бу­ли озву­че­ні кон­кре­тні ви­мо­ги. На­при­клад, якщо «Газ­пром» не хо­че ко­ри­сту­ва­ти­ся укра­їн­ською ГТС і хо­че пе­ре­клю­чи­ти­ся на «по­то­ки», то­ді він має на­да­ти свої екс­порт­ні по­ту­жно­сті для ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ши­ми не­за­ле­жни­ми ви­до­був­ни­ка­ми га­зу в Ро­сії, які ма­ють від­по­від­ний ре­сурс га­зу і хо­чуть йо­го транс­пор­ту­ва­ти в Єв­ро­пу — це «Ро­снефть», «Но­ва­тек». Во­ни мо­жуть, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи віль­ні по­ту­жно­сті укра­їн­ської ГТС, екс­пор­ту­ва­ти свій газ до Єв­ро­пи. Ін­ший шлях — від­кри­ти до­ступ для цен­траль­но­а­зій­сько­го га­зу — теж тран­зи­том че­рез ГТС Ро­сії та Укра­ї­ни. Це три­ва­лий час ма­ло мі­сце упро­довж 1990 — 2000-х ро­ків.

Але і з укра­їн­сько­го бо­ку ма­ють про­зву­ча­ти під­хо­ди, запитання до нім­ців та ро­сі­ян що­до то­го, яки­ми є ме­ха­нізм, га­ран­тії збе­ре­же­н­ня цьо­го тран­зи­ту че­рез Укра­ї­ну і в якій кіль­ко­сті. До­сі я не чув, щоб хтось з укра­їн­сько­го бо­ку так кон­кре­тно ста­вив пи­та­н­ня.

— Чо­му нім­ці не ба­чать мо­жли­во­сті ре­фор­му­ва­ти укра­їн­ську ГТС, а на­то­мість бу­ду­ють га­зо­про­від в об­хід Укра­ї­ни?

— Во­ни про­сто не хо­чуть ба­чи­ти. Пи­та­н­ня в то­му, що ро­сій­ські екс­порт­ні га­зо­про­во­ди не­да­рем­но на­зи­ва­ють «від­ка­то­про­во­да­ми». Про­сто це ви­гі­дно для ні­ме­цько­го бі­зне­су, пе­ред­усім пов’яза­но­го з про­ми­сло­ві­стю, ви­ко­на­н­ням під­ря­дних ро­біт, ви­го­тов­ле­н­ням труб, їхнім бе­то­ну­ва­н­ням, по­ста­ча­н­ням обла­дна­н­ня. Ні­чо­го з цьо­го Ро­сія не має. На 90% «Пів­ні­чний по­тік-2» скла­да­є­ться з ім­порт­них ком­пле­кту­ю­чих. То­му ті нор­ми від­ка­тів, які про­по­нує «Газ­пром», є при­ва­бли­ви­ми для єв­ро­пей­ських під­ря­дни­ків.

А мо­дер­ні­за­ція ГТС Укра­ї­ни здій­сню­ва­ти­ме­ться від­по­від­но до брюс­сель­ської де­кла­ра­ції май­же де­ся­ти­рі­чної дав­ни­ни, і тут все ро­би­ти­ме­ться за ре­сур­си єв­ро­пей­ських бан­ків, про­зо­ро, й від­ка­тів не бу­де. То­му не тре­ба ма­ти ілю­зій що­до ні­ме­цько­го бі­зне­су, ко­ли про ньо­го роз­по­від­а­ють, на­скіль­ки він чи­стий, про­зо­рий і че­сний. Ко­ли йде­ться про те, щоб за­ро­би­ти зай­вий єв­ро чи єв­ро­цент, швид­ше спо­ку­ся­ться на «газ­про­мів­ські про­по­зи­ції» від­ка­тів, аніж на на­ші про­по­зи­ції че­сно­го та про­зо­ро­го під­хо­ду.

Крім то­го, зу­си­л­ля­ми ро­сій­ської про­па­ган­ди ство­ре­но образ, що укра­їн­ський га­зо­вий се­ктор — не­про­зо­рий, ко­рум­по­ва­ний. Хо­ча це вже да­ле­ко не так, ГТС Укра­ї­ни за­раз більш про­зора, ніж ба­га­то єв­ро­пей­ських ана­ло­гів. Але ба­га­то хто про­дов­жує спри­йма­ти це са­ме так.

Та­кож існує про­по­зи­ція «Газ­про­му» для ком­па­ній п’ятьох кра­їн-уча­сниць про­е­кту: во­ни отри­му­ва­ти­муть до­хід у ви­гля­ді пла­ти за транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2» в ма­кси­маль­но мо­жли­во­му об­ся­зі, не­за­ле­жно від то­го, на­скіль­ки бу­де за­ван­та­же­ний цей га­зо­про­від. Тоб­то на­віть якщо ні­чо­го не бу­де транс­пор­ту­ва­ти­ся по ньо­му, во­ни все одно отри­му­ва­ти­муть до­хід. Хто ж від­мо­ви­ться від та­кої ла­сої про­по­зи­ції?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.