Курт ВОЛКЕР,

спе­ці­аль­ний пред­став­ник дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту США зпи­тань Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“Я з ве­ли­ким за­до­во­ле­н­ням від­ві­даю До­нецьк і Лу­ганськ, ко­ли там бу­де від­нов­ле­ний мир, укра­їн­ський кон­троль, ко­ли ці те­ри­то­рії зно­ву ста­нуть ча­сти­ною Укра­ї­ни. Те, чо­го я не хо­чу ро­би­ти — це да­ва­ти будь-який при­від для ле­гі­ти­мі­за­ції так зва­ни­хпо­лі­ти­чни­х­утво­рень, які кон­тро­лю­ю­ться Ро­сі­єю ”

(interfax.kiev.ua)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.