«Во­ло­ди­мир. Кня­жий і ко­ро­лів­ський...»

Но­вий ви­пуск «Мар­шру­ту №1» роз­по­від­ає про 1030-рі­чне мі­сто і «про­е­ктує» ту­ри­сти­чний бум

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

«...Я вже не раз го­во­ри­ла, що Во­ло­ди­мир — це не ра­йон­ний центр, а дру­га сто­ли­ця Ки­їв­ської Ру­сі. Але для ме­не він — і Во­ли­ні сто­ли­ця. Є адмі­ні­стра­тив­ний центр — Луцьк, а є і ду­хов­на сто­ли­ця. Це Во­ло­ди­мир. Во­ло­ди­мир­ська дер­жа­ва, Ло­ди­ме­рія, має ве­ли­ку істо­рію. Не до кін­ця про­чи­та­ну всі­ма і пе­ре­ду­ма­ну. Я по­стій­но під­кре­слюю: істо­рію тре­ба не стіль­ки пе­ре­пи­су­ва­ти, скіль­ки спо­ча­тку пе­ре­ду­му­ва­ти. Осо­бли­во в на­шо­му ви­пад­ку. Адже Во­ло­ди­мир став Во­лин­ським уже в скла­ді Ро­сій­ської ім­пе­рії, для роз­рі­зне­н­ня з Во­ло­ди­ми­ром- на- Кля­зьмі ( за­сно­ва­ним уже Мо­но­ма­хо­ви­ча­ми). Але наш Во­ло­ди­мир на­зва­ний на честь Во­ло­ди­ми­ра Хре­сти­те­ля, і ду­же цін­ним є те, про що всім роз­по­від­а­ють у Зим­нен­сько­му мо­на­сти­рі: там збе­рі­га­є­ться і ко­на, якою князь Во­ло­ди­мир він­чав­ся з ві­зан­тій­сько- гре­цькою ца­рів­ною Ан­ною. По­тім Во­ло­ди­мир став і ко­ро­лів­ським мі­стом, адже Да­ни­ло був ко­ро­лем Хол­ма, Во­ли­ні і Га­ли­ча...» — пи­ше у сво­їй ко­лон­ці го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са ІВШИНА. Са­ме з та­ким ба­че­н­ням цьо­го мі­ста на за­хо­ді Укра­ї­ни кре­а­тив­на ко­ман­да ство­ри­ла но­вий гля­нець.

« У Во­ло­ди­мир за­ко­ху­є­шся швид­ко, раз — і на все жи­т­тя», — пе­ре­ко­нує мі­ський го­ло­ва Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го Пе­тро САГАНЮК. І це не див­но, адже в мі­сті — ве­ли­чне зі­бра­н­ня хра­мів з уні­каль­ною та ве­ли­чною «кня­зів­ською» істо­рі­єю, про яку «Мар­шру­ту №1» роз­по­вів ві­до­мий мі­сце­вий екс­кур­со­вод Бо­г­дан Яно­вич. А не­по­да­лік — слав­но­зві­сний Зим­нен­ський мо­на­стир, оби­тель, яка сво­го ча­су бу­ла зи­мо­вою ре­зи­ден­ці­єю кня­зя Во­ло­ди­ми­ра. На Во­ло­ди­мир­щи­ні, в Усти­лу­зі, роз­та­шо­ва­ний і єди­ний у сві­ті му­зей Іго­ря Стра­вин­сько­го (до ре­чі, на сай­ті «Укра­ї­на Incognita» http://incognita.day.kiev.ua є вір­ту­аль­ний екс­кур­сія цим музеєм). «Мар­шрут №1» від­кри­ває сто­рін­ки фе­сти­валь­но­го, те­а­траль­но­го, «сма­чно­го» Во­ло­ди­ми­ра. А ще — по­ка­зує йо­го «облич­чя» сто­лі­тньої дав­ни­ни і «про­е­ктує» йо­го ту­ри­сти­чний бум у май­бу­тньо­му.

За­ці­ка­ви­ли­ся? За­мов­ляй­те «Мар­шрут №1. Во­ло­ди­мир» у ма­га­зи­ні на сай­ті «Дня» https://day. kyiv.ua/uk/library або за те­ле­фо­ном від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: (044) 303 96 23. До­че­кай­те­ся п’ятни­ці, щоб при­дба­ти йо­го в кі­о­ску пре­си сво­го мі­ста або на уро­чи­сто­му від­крит­ті фо­то­ви­став­ки «Дня» в Лу­цьку (бі­бліо­те­ка СНУ іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, вул. Вин­ни­чен­ка, 30А).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.