До­ба геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го

мо­вою до­ку­мен­тів, обра­зів та фа­ктів У ки­їв­сько­му Му­зеї геть­ман­ства від­кри­ла­ся ви­став­ка, при­свя­че­на ви­да­тно­му укра­їн­це­ві

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Ці­ка­ва річ від­бу­ва­є­ться з по­лі­ти­чною, дер­жа­во­твор­чою, вій­сько­вою та лі­те­ра­тур­ною ( ма­є­мо на ува­зі « Спо­га­ди » ) спад­щи­ною геть­ма­на Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го, що біль­шою мі­рою здій­сне­не ним стає здо­бу­тком «жи­вої» сві­до­мо­сті су­ча­сних укра­їн­ців, а не « ар­хів­ної » істо­рії — то енер­гій­ні­ше, окрім жва­вих дис­ку­сій, які є по- сво­є­му ко­ри­сни­ми (адже свід­чать про акту­аль­ність до­роб­ку геть­ма­на і в ни­ні­шній Укра­ї­ні), цир­ку­лю­ють рі­зно­ма­ні­тні мі­фи, тен­ден­цій­ні ви­гад­ки та не­до­сто­вір­ні опо­віді.

Най­кра­ще, що мо­жна про­ти­ста­ви­ти цьо­му — то­чні, до­сто­вір­ні фа­кти. А та­кож до­ку­мен­ти, фо­то­гра­фії, ли­сти, ін­ші ре­аль­ні свід­че­н­ня, за­ли­ше­ні істо­рі­єю. І ко­му, як не ки­їв­сько­му Му­зею геть­ман­ства — не ли­ше то­му, що май­же всі на­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки ці­єї уста­но­ви зна­ють, лю­блять і ці­ну­ють по­стать Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го. А й то­му, що це є ціл­ком ло­гі­чним і за­кон­ним: від­да­ти ша­ну не ли­ше услав­ле­ним во­ло­да­рям бу­ла­ви ХVII—XVIII сто­літь (Са­гай­да­чний, Хмель­ни­цький, До­ро­шен­ко, Ма­зе­па, Апо­стол), а й геть­ма­ну ХХ сто­лі­т­тя, ви­зна­чно­му дер­жав­но­му ді­я­че­ві Укра­ї­ни.

Са­ме з ці­єї при­чи­ни, а та­кож, без­умов­но, з на­го­ди 100- річ­чя про­го­ло­ше­н­ня геть­ма­на­ту, з іні­ці­а­ти­вою ого­ло­ше­н­ня ро­ку яко­го ви­сту­пи­ла га­зе­та « День » , у не­ве­ли­чкій (шко­да!) кім­на­ті, по-сво­є­му за­ти­шно­го, з не­по­втор­ною ау­рою бу­дин­ку Му­зею на ву­ли­ці Спа­ська, 16- Б від­кри­лась без пе­ре­біль­ше­н­ня уні­каль­на екс­по­зи­ція, при­свя­че­на жи­т­тю Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го, йо­го пред­кам, вій­сько­вій, по­лі­ти­чній та дер­жа­во­твор­чій кар’єрі, ді­яль­но­сті пі­сля зре­че­н­ня вла­ди ( 1918— 1945 рр.), ево­лю­ції йо­го по­гля­дів, остан­нім ро­кам жи­т­тя, до­лі йо­го дру­жи­ни Оле­ксан­дри, си­на Да­ни­ла, до- чок Єли­за­ве­ти та Оле­ни. Якщо, мо­жли­во, ко­мусь ви­зна­че­н­ня «уні­каль­на екс­по­зи­ція» зда­ва­ти­ме­ться за­над­то «па­фо­сним», то, во­і­сти­ну, кра­ще один раз по­ба­чи­ти — це са­ме той ви­па­док. Тут ( се­ред 14 стен­дів екс­по­зи­ції) і «ге­не­а­ло­гі­чне дре­во» ро­ду Ско­ро­пад­ських, і ма­те­рі­а­ли, що сто­су­ю­ться йо­го ба­тьків, по­ча­тку кар’єри ка­ва­лер­гар­да, уча­сті у ро­сій­сько-япон­ській та Пер­шій сві­то­вій вій­ні, пе­ре­хо­ду май­бу­тньо­го геть­ма­на на « укра­їн­ські » по­зи­ції 1917 ро­ку. Зви­чай­но, в цен­трі екс­по­зи­ції — яскра­ві сім з по­ло­ви­ною мі­ся­ців геть­ман­ської дер­жа­ви, дер­жа­во­твор­чі, вій­сько­ві та куль­тур­ні здо­бу­тки. Тут — ду­же ба­га­то фото, дру­ко­ва­них та епі­сто­ляр­них ма­те­рі­а­лів; мо­жли­во, це єди­на та­ка під­бір­ка в Укра­ї­ні. А ще — від­ві­ду­вач мо­же по­ба­чи­ти роз­гор­ну­ті ма­те­рі­а­ли про ді­яль­ність Пав­ла Пе­тро­ви­ча в емі­гра­ції ( він очо­лю­вав Укра­їн­ський со­юз хлі­бо­ро­бів — дер­жав­ни­ків), йо­го си­на Да­ни­ла (є уні­каль­ні ли­сти ба­тьків до ньо­го), дру­жи­ни, до­ньок. Окре­мий, остан­ній стенд від­ве­де­но щи­ро­му па­трі­о­ту Укра­ї­ни па­ні Оле­ні Ско­ро­пад­ській-От­то (1919—2014 рр.), по­дви­жни­цькій ді­яль­но­сті ці­єї ви­ня­тко­вої жін­ки.

Але і це — ще не все. В му­зеї від­кри­лась Все­укра­їн­ська на­у­ко­ва кон­фе­рен­ція до 100-річ­чя Укра­їн­ської Дер­жа­ви геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го. Про най­яскра­ві­ші дум­ки, опри­лю­дне­ні у ви­сту­пах — чи­тай­те в одно­му з най­ближ­чих но­ме­рів «Дня».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.