«Стоп» – па­пе­ро­во­му ша­храй­ству

Від­кри­ті ре­є­стри во­дій­ських прав, ме­ди­чних до­від­ок і лі­кар­ня­них ли­стів ма­ють різ­ко змен­ши­ти кіль­кість під­ро­бле­них до­ку­мен­тів

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Мо­ні­то­рин­гве­ли­ких укра­їн­ських ін­тер­нет-ре­сур­сів по­ка­зав, що що­дня там з’яв­ля­є­ться до 80 по­ві­дом­лень про «по­слу­ги» з ви­да­чі во­дій­ських прав, ме­ди­чних до­від­ок і лі­кар­ня­них ли­стів. Про це за­яв­ля­ють в уря­до­во-гро­мад­ській іні­ці­а­ти­ві «Ра­зом про­ти ко­ру­пції». Ша­храй­ство з під­роб­кою до­ку­мен­тів вкрай по­ши­ре­не. Фа­хів­ці вва­жа­ють, що єди­ний ефе­ктив­ний спо­сіб по­до­ла­ти цей «чор­ний ри­нок» — ство­ри­ти еле­ктрон­ні ре­є­стри всіх до­від­ок, во­дій­ських прав і лі­кар­ня­них ли­стів. Ек­спер­ти на­во­дять при­клад, як по­чи­на­ла­ся та­ка ре­фор­ма.

«Ми по­ча­ли з ав­то­шкіл — це аль­ма-ма­тер ко­ру­пції. Спо­ча­тку зро­би­ли пов­ний пе­ре­лік акре­ди­то­ва­них за­кла­дів, да­лі — он­лайн-тре­на­жер, яким ни­ні ско­ри­ста­ли­ся по­над один міль­йон осіб. Та­кож бі­ле­ти у те­стах є про­зо­ри­ми, зна­хо­дя­ться в он­лайн­до­сту­пі. За­ли­ша­є­ться чин­ник суб’єктив­но­сті на пра­кти­чних іспи­тах, — роз­по­від­ає Вла­ди­слав КРИКЛІЙ, на­чаль­ник Го­лов­но­го сер­ві­сно­го цен­тру МВС Укра­ї­ни. — На­сту­пни­ми бу­дуть та­кі кро­ки: тре­ба змі­ню­ва­ти нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, щоб те­о­ре­ти­чне і пра­кти­чне скла­да­н­ня іспи­ту бу­ли від­окрем­ле­ни­ми. Та­кож ми хо­че­мо за­про­ва­ди­ти ві­део­фі­кса­цію пра­кти­чно­го іспи­ту та он­лайн-за­пис на скла­дан­ні те­о­ре­ти­чних іспи­тів. Ва­жли­во, щоб все це бу­ло у від­кри­то­му до­сту­пі».

Пред­став­ни­ки На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни під­твер­джу­ють, що про­по­зи­цій з ви­да­чі не­ле­галь­них до­від­ок в ін­тер­не­ті — си­ла-си­лен­на. У по­лі­ції теж під­три­му­ють ство­ре­н­ня єди­но­го ре­є­стру до­від­ок і во­дій­ських прав, щоб все бу­ло чі­тко і зро­зумі­ло.

«В Укра­ї­ні є по­пит на отри­ма­н­ня не­ле­галь­них до­ку­мен­тів — це факт, який ми по­стій­но ви­яв­ля­є­мо в кі­бер­про­сто­рі, — кон­ста­тує Сер­гій ДЕМЕДЮК, на­чаль­ник де­пар­та­мен­ту кі­бер­по­лі­ції НПУ. — Ша­храї за­ро­бля­ють на цьо­му ша­ле­ні ко­шти. У 90% це ша­храй­ство, і про­по­зи­ція ро­сте з про­гре­сив­ною ди­на­мі­кою. Є ба­га­то під­ро­бок, і ста­ти­сти­ка па­труль­ної по­лі­ції свід­чить про та­ке. Єди­ний спо­сіб по­бо­ро­ти це яви­ще — ство­ри­ти від­кри­ті ре­є­стри без від­кри­т­тя кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції про лю­ди­ну. Це дасть мо­жли­вість при­пи­ни­ти та­ке ша­храй­ство, яким, до ре­чі, ча­сто за­йма­ю­ться сту­ден­ти. Це на 90% при­пи­нить по­ді­бні си­ту­а­ції».

Та­кої са­мої дум­ки до­три­му­ю­ться у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я: не­об­хі­дно ство­ри­ти єди­ний дер­жав­ний еле­ктрон­ний ре­єстр ме­ди­чної до­ку­мен­та­ції.

Юри­сти, у свою чер­гу, вва­жа­ють, що, аби ці ре­є­стри по­ча­ли ді­я­ти, в Укра­ї­ні вже сьо­го­дні вар­то сер­йо­зно по­пра­цю­ва­ти над роз­ви­тком ін­стру­мен­тів іден­ти­фі­ка­ції лю­ди­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.